Вы тут

Найбольшая колькасць зваротаў у органы апекі датычыцца сямейных спрэчак паміж былымі сужэнцамі


«Вас трэба пакараць, не месца вам у дзяржаўных органах! Гэта з-за вас, дзяўчынак саплівых, якія нічога не ведаюць пра сямейныя адносіны, у якіх няма сваіх дзяцей, суд няправільнае рашэнне прыняў і мяне ніхто не паслухаў. Вы ж з маёй былой жонкай згаварыліся»... Так крычаў Анатоль, махаў кулакамі і стукаў па стале, патрабуючы другое заключэнне, якое, на яго думку, стане асновай для адмены рашэння суда, які пастанавіў, што чатырохгадовая Палінка павінна жыць з маці. Такія пагрозы і папрокі для спецыялістаў па апецы (папячыцельстве), якіх, дарэчы, усяго 12 чалавек на дзевяць раёнаў сталіцы, не навіна і не рэдкасць. Найбольшая колькасць зваротаў у органы апекі і камітэт па адукацыі Мінгарвыканкама датычыцца менавіта сямейных спрэчак паміж былымі сужэнцамі аб вызначэнні парадку зносін і месца жыхарства дзяцей...


Не­за­да­во­ле­ныя баць­кі, як пра­ві­ла, скар­дзяц­ца, што спе­цы­я­ліс­ты ор­га­наў апе­кі пе­рад­алі ў суд ня­пра­віль­нае за­клю­чэн­не, та­му вый­шла не так, як яны жа­да­лі. Або па­тра­бу­юць, каб су­до­вую па­ста­но­ву вы­кон­ва­ла не служ­ба ор­га­наў пры­му­со­ва­га вя­дзен­ня, а спе­цы­я­ліс­ты апе­кі.

— Функ­цыі па апе­цы і па­пя­чы­цель­стве ў да­чы­нен­ні да не­паў­на­лет­ніх ус­кла­дзе­ны на ўпраў­лен­ні па аду­ка­цыі. І ва ўсіх ра­ё­нах ста­лі­цы са­праў­ды пра­цуе мо­ладзь. Ня­гле­дзя­чы на тое, што іх ма­ла, яны спраў­ля­юц­ца. Тым больш што гэ­та аду­ка­ва­ныя, кам­пе­тэнт­ныя спе­цы­я­ліс­ты, якія му­сяць кант­ра­ля­ваць свае па­во­дзі­ны, па­коль­кі яны дзярж­слу­жа­чыя. Пры гэ­тым яны вы­му­ша­ны вы­слу­хоў­ваць усе прэ­тэн­зіі гра­ма­дзян, — ка­мен­туе Зі­на­і­да ВА­РАБ'­Ё­ВА, за­гад­чык сек­та­ра са­цы­яль­на-пе­да­га­гіч­най ра­бо­ты і ахо­вы дзя­цін­ства ка­мі­тэ­та па аду­ка­цыі Мін­гар­вы­кан­ка­ма. — Усе сі­ту­а­цыі, спрэч­кі, кан­флік­ты пры аба­ро­не ін­та­рэ­саў дзя­цей раз­гля­да­юц­ца з пры­цяг­нен­нем са­цы­яль­на-пе­да­га­гіч­ных і псі­ха­ла­гіч­ных служ­баў, уста­ноў аду­ка­цыі, спе­цы­я­ліс­таў ра­ён­ных са­цы­яль­на-пе­да­га­гіч­ных цэнт­раў (СПЦ) і цэнт­раў ка­рэк­цый­на-раз­ві­валь­на­га на­ву­чан­ня і рэ­абі­лі­та­цыі. Ад­нак праб­ле­ма ў тым, што, як па­каз­вае прак­ты­ка на­ша­га ўдзе­лу ў су­до­вых па­ся­джэн­нях па ся­мей­ных спрэч­ках, час­та сва­бо­ды і ін­та­рэ­сы дзя­цей па­ру­ша­юц­ца іх улас­ны­мі баць­ка­мі, якія зло­ўжы­ва­юць сва­і­мі пра­ва­мі на ма­лых.

Са­праў­ды, ча­сам да­хо­дзіць на­ват да та­го, што адзін з баць­коў вы­кра­дае дзі­ця ў дру­го­га — з якім ма­ло­му пры­зна­ча­на жыць па су­дзе — і ўтой­вае яго ад сва­я­коў, ха­ва­ец­ца, мя­няе мес­ца жы­хар­ства. Та­кі­мі не­пра­ва­мер­ны­мі па­во­дзі­на­мі вы­кра­даль­нік па­ру­шае пра­вы доб­ра­сум­лен­на­га баць­кі, та­му што ад­сут­ні­чае эфек­тыў­ны ме­ха­нізм аба­ро­ны за­кон­на­га прад­стаў­ні­ка дзі­ця­ці.

— Ад­мі­ніст­ра­цый­ная пра­цэ­ду­ра, якая пра­ду­гледж­ва­ла б уста­наў­лен­не ор­га­нам апе­кі і па­пя­чы­цель­ства па­рад­ку ўдзе­лу ў вы­ха­ван­ні дзі­ця­ці та­го з баць­коў, які жы­ве асоб­на ад ма­ло­га, у за­ка­на­даў­стве кра­і­ны ад­сут­ні­чае. Па­ла­жэн­нем аб ор­га­нах апе­кі і па­пя­чы­цель­ства на ор­га­ны ўпраў­лен­ня аду­ка­цы­яй аба­вя­зак вы­зна­чаць па­ра­дак удзе­лу ў вы­ха­ван­ні дзя­цей асоб­на пра­жы­ва­ючых ад іх баць­коў так­са­ма не ўскла­дзе­ны. Усе спрэч­кі, што да­ты­чац­ца гэ­та­га пы­тан­ня, вы­ра­ша­юц­ца су­да­мі, а ор­ган апе­кі і па­пя­чы­цель­ства пры раз­гля­дзе та­кіх пы­тан­няў пры­цяг­ва­ец­ца да ўдзе­лу ў спра­ве згод­на з ар­ты­ку­лам 86 Ко­дэк­са аб шлю­бе і сям'і, — сцвяр­джае спе­цы­я­ліст. — Пры гэ­тым су­до­вы раз­бор пры­зна­ча­ец­ца пас­ля атры­ман­ня ад ор­га­наў апе­кі і па­пя­чы­цель­ства за­клю­чэн­ня па сут­нас­ці раз­гля­да­е­май спрэч­кі ра­зам з да­ку­мен­та­мі, дзе ад­люст­ра­ва­ны вы­яў­ле­ныя аб­сле­да­ван­нем фак­тыч­ныя аб­ста­ві­ны спра­вы. Ад­нак за­клю­чэн­не — гэ­та толь­кі адзін з до­ка­заў, якія ацэнь­ва­юц­ца су­дом на­роў­ні з ін­шы­мі. Яно не мае для су­да за­га­дзя ўста­ноў­ле­най сі­лы. Суд мо­жа не па­га­дзіц­ца з вы­ва­да­мі за­клю­чэн­ня і вы­нес­ці ін­шае ра­шэн­не, якое ён аба­вя­за­ны ма­ты­ва­ваць. Ка­лі ж аб­сле­да­ван­не бы­ло не­да­стат­ко­ва кам­пе­тэнт­нае або ква­лі­фі­ка­ва­нае, а вы­ва­ды су­пя­рэ­чаць аб­ста­ві­нам спра­вы, або ка­лі не­аб­ход­на пра­ве­рыць аб'­ек­тыў­насць па­зі­цыі асо­бы, якая пра­во­дзі­ла аб­сле­да­ван­не, суд мае пра­ва пры­зна­чыць паў­тор­нае аб­сле­да­ван­не.

З ін­ша­га бо­ку, цяж­касць вы­ка­нан­ня ра­шэн­ня су­да па спра­вах, звя­за­ных з вы­зна­чэн­нем мес­ца жы­хар­ства дзі­ця­ці і ўста­наў­лен­нем па­рад­ку ажыц­цяў­лен­ня баць­коў­скіх пра­воў, спры­яе без­ад­каз­ным і бес­па­ка­ра­ным па­во­дзі­нам та­го з баць­коў, хто не вы­кон­вае су­до­вае ра­шэн­не. Пры гэ­тым чым больш ма­лое не ба­чыц­ца з ад­ным з баць­коў, тым больш на яго ўплы­вае той, хто жы­ве з ім. Спрэч­кі па вы­ха­ван­ні дзя­цей пра­цяг­лыя. І звы­чай­на іх вый­грае той, хто менш ду­мае пра дзі­ця, для ка­го не важ­на, як іх дач­ка ці сын у да­лей­шым па­бу­ду­юць уза­е­ма­ад­но­сі­ны ва ўлас­ных сем'­ях, хто не зва­жае на тое, што ма­лыя вы­хоў­ва­юц­ца ў не­пры­яз­нас­ці, а то і ў не­пры­ман­ні ўлас­най ма­ці ці баць­кі, мяр­куе Зі­на­і­да Ва­раб'­ё­ва.

З кож­ным го­дам гэ­тая праб­ле­ма, на жаль, толь­кі аб­васт­ра­ец­ца, што, у сваю чар­гу, су­пя­рэ­чыць ін­та­рэ­сам дзі­ця­ці, якое ў вы­ні­ку раз­лу­кі баць­коў зна­хо­дзіц­ца ў стрэ­се. Пры гэ­тым за­ка­на­даў­ствам уста­ноў­ле­ны ме­жы ажыц­цяў­лен­ня баць­коў­скіх пра­воў, пры па­ру­шэн­ні якіх па­він­ны ўклю­чац­ца ме­ха­ніз­мы аба­ро­ны і ма­ло­га, і па­цяр­пе­ла­га з баць­коў з пры­цяг­нен­нем ві­на­ва­та­га бо­ку да ад­каз­нас­ці. Ад­нак па­ка­ран­не за не­вы­ка­нан­не ра­шэн­ня су­да ў вы­гля­дзе штра­фу — гэ­та не­сур'­ёз­на. Яно толь­кі пад­крэс­лі­вае, што за­ко­нам пра­ду­гле­джа­ны яў­на не­да­стат­ко­выя ме­ры ўздзе­ян­ня на та­го з баць­коў, хто пе­ра­шка­джае вы­хоў­ваць дзі­ця і кла­па­ціц­ца пра яго дру­го­му, ка­лі той жы­ве асоб­на ад ма­ло­га, сцвяр­джае прад­стаў­ні­ца Мін­гар­вы­кан­ка­ма.

— Ня­даў­на ў нас уз­нік­ла сі­ту­а­цыя, ка­лі пры­му­со­вае вы­ка­нан­не ра­шэн­ня, звя­за­на­га з ада­бран­нем дзі­ця­ці і пе­ра­да­чай яго ін­шай асо­бе, за­па­тра­ба­ва­ла змя­шчэн­ня пад­лет­ка ў пры­ту­лак СПЦ, дзе з ім зай­ма­юц­ца ква­лі­фі­ка­ва­ныя спе­цы­я­ліс­ты ў га­лі­не дзі­ця­чай псі­ха­ло­гіі. Ад­нак вы­пад­кі та­ко­га ўлад­ка­ван­ня дзя­цей, уцяг­ну­тых у ся­мей­ны кан­флікт, адзін­ка­выя, — га­во­рыць спе­цы­я­ліст. — Ду­маю, што ка­лі б дзе­ці зна­хо­дзі­лі­ся ў ад­ным з пры­тул­каў, па­куль іх баць­кі на­ма­га­юц­ца вы­ра­шыць свае праб­ле­мы, да­рос­лыя змаг­лі б пе­ра­асэн­са­ваць сі­ту­а­цыю і зра­біць неш­та для яе ўрэ­гу­ля­ван­ня перш за ўсё ў ін­та­рэ­сах сва­іх ма­лых. Лі­чу, што ў сі­ту­а­цы­ях ся­мей­ных кан­флік­таў, ка­лі ба­кі не мо­гуць да­мо­віц­ца, трэ­ба аба­вяз­ко­ва, па за­яве ад­на­го з баць­коў, змя­шчаць дзя­цей у пры­ту­лак СПЦ за гро­шы, якія па­він­ны вы­плач­ваць за іх утры­ман­не ва ўста­но­ве і баць­ка, і ма­ці.

Іры­на СІ­ДА­РОК

Загаловак у газеце: Пакуль маці і бацька дзеляць дзіця, малому лепш пабыць у прытулку...за грошы бацькоў

Выбар рэдакцыі

Жыллё

Па якіх крытэрыях дамы ўваходзяць у праграму па капрамонце?

Па якіх крытэрыях дамы ўваходзяць у праграму па капрамонце?

Пра ўсе тонкасці правядзення капітальнага рамонту расказалі спецыялісты.

Рэгіёны

Самы працяглы ўрок гістарычнай праўды і сяброўства

Самы працяглы ўрок гістарычнай праўды і сяброўства

Удзельнікі «Цягніка Памяці» папярэдніх гадоў дзеляцца сваімі ўражаннямі ад праекта.

Экалогія

Якія прагнозы на лета робяць метэаролагі?

Якія прагнозы на лета робяць метэаролагі?

Тры месяцы суцэльнай спякоты нам не абяцаюць

Гараскоп

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

У пачатку тыдня да Ракаў могуць падступна падкрасціся трывогі і сумневы.