Вы тут

Вайскоўцы працягваюць вяртацца з Расіі ў нашу краіну


Апош­нія зал­пы пад­час су­мес­на­га ра­сій­ска-бе­ла­рус­ка­га ву­чэн­ня «Шчыт Са­ю­за — 2019», якое пра­хо­дзі­ла на па­лі­го­не Му­лі­на, ад­гры­ме­лі больш за ты­дзень та­му. На­шы сал­да­ты і афі­цэ­ры па­ка­за­лі на іх доб­рыя вы­ні­кі. Кі­раў­ніц­тва Уз­бро­е­ных Сіл як Бе­ла­ру­сі, так і Ра­сіі вы­со­ка аца­ні­ла іх дзе­ян­ні. Ця­пер вай­скоў­цы пра­цяг­ва­юць вяр­тац­ца з Ра­сіі ў на­шу кра­і­ну.


Эша­ло­ны 120-й асоб­най гвар­дзей­скай ме­ха­ні­за­ва­най бры­га­ды па­ча­лі пры­бы­ваць на стан­цыю Азя­ры­шча.

— Нас цёп­ла пры­ня­лі ў Ра­сіі, да­па­маг­лі з ін­жы­нер­ным улад­ка­ван­нем ка­манд­ных пунк­таў і па­зі­цый, — рас­ка­заў на­мес­нік ка­ман­дзі­ра бры­га­ды гвар­дыі пад­пал­коў­нік Мі­ха­іл Скіба. — На­шы вай­скоў­цы па­ка­за­лі вы­со­кія вы­ні­кі. Але бы­ло ня­прос­та пры­звы­ча­іц­ца да гле­бы — мяс­цо­васць у Му­лі­не вель­мі пяс­ча­ная.
Так­са­ма ў Бе­ла­русь вяр­ну­лі­ся ва­ен­на­слу­жа­чыя 742-га па­ля­во­га вуз­ла су­вя­зі. Як ад­зна­чыў яго на­чаль­нік, пад­пал­коў­нік Ва­дзім Казлі­цін, аса­бо­вы склад з усі­мі па­стаў­ле­ны­мі за­да­ча­мі спра­віў­ся.

Ва­ляр'­ян ШКЛЕН­НІК

Загаловак у газеце: Вай­скоў­цы вяр­та­юц­ца з ву­чэн­няў

Выбар рэдакцыі

Спорт

Павел Старасвецкі: «Зоркі, здольныя ззяць на сусветным узроўні, павінны загарацца ў рэгіёнах»

Павел Старасвецкі: «Зоркі, здольныя ззяць на сусветным узроўні, павінны загарацца ў рэгіёнах»

У новай рубрыцы «Малыя адрасы вялікага спорту» пастараемся растлумачыць, чаму ўся Беларусь жыве спортам у прамым сэнсе гэтага слова.

Грамадства

Хаменка выбраны намеснікам старшыні Савета Рэспублікі восьмага склікання

Хаменка выбраны намеснікам старшыні Савета Рэспублікі восьмага склікання

Ён выбраны таемным галасаваннем з выкарыстаннем бюлетэняў. 

Адукацыя

Ідэй шмат не бывае, альбо Якія маладзёжныя ініцыятывы атрымалі гранты?

Ідэй шмат не бывае, альбо Якія маладзёжныя ініцыятывы атрымалі гранты?

Нагадаем, у трэцім сезоне заяўкі на ўдзел у конкурсе падалі 193 праекты.

Калейдаскоп

Выбіраем насенную бульбу

Выбіраем насенную бульбу

Агарод без бульбы не агарод. І цяпер час купляць бульбу на насенне.