Вы тут

Алег Ма­ка­раў, ды­рэк­тар Бе­ла­рус­ка­га ін­сты­ту­та стра­тэ­гіч­ных да­сле­да­ван­няў


«Бе­ла­ру­сі важ­ная ўва­га, якую ця­пер пра­яў­ляе да яе на між­на­род­най арэ­не су­свет­ная су­поль­насць. Яе мож­на ма­не­ты­за­ваць у пла­не ту­рыз­му, ін­вес­ты­цый, па­лі­тыч­ных ды­ві­дэн­даў. На­ша кра­і­на ўжо вы­ка­рыс­тоў­ва­ла сваё па­пад­ан­не ў фо­кус, каб пра­су­нуць шэ­раг мір­ных іні­цы­я­тыў з на­го­ды «Хель­сін­кі-2», ства­рэн­ня по­яса ліч­ба­ва­га доб­ра­су­сед­ства, і яны па­чу­тыя на між­на­род­най арэ­не. У той жа час ува­га, якую су­свет­ная су­поль­насць пра­яў­ляе да той ці ін­шай кра­і­ны, цык­ліч­ная. Ёсць та­кое па­няц­це, як мо­да: бу­дуць мод­ныя ін­шая тэ­ма, ін­шая дзяр­жа­ва. Але Бе­ла­ру­сі важ­на за­хоў­ваць ба­ланс, бо мо­да на яе звя­за­на ўсё ж та­кі не з ту­рыз­мам, а з удзе­лам у вя­лі­кім па­лі­тыч­ным пра­цэ­се. І вель­мі не­бяс­печ­на ў гэ­тай гіс­то­рыі стаць срод­кам, з суб'­ек­та пе­ра­тва­рыц­ца ў ін­стру­мент».

Выбар рэдакцыі

Сям'я і дэмаграфія

Святлана Клачкова: Чым больш дзяцей, тым больш любові

Святлана Клачкова: Чым больш дзяцей, тым больш любові

Як жа шматдзетная сям’я спраўляецца з хатнімі клопатамі? 

Культура

Сёлета музей Янкі Купалы адзначае юбілей

Сёлета музей Янкі Купалы адзначае юбілей

«Пласт роднай зямлі — п’едэстал для паэта...» 

Грамадства

Ці забяспечваецца ахова грамадскага парадку на Мінскім моры?

Ці забяспечваецца ахова грамадскага парадку на Мінскім моры?

Пра гэта даведаліся карэспандэнты «Звязды».

Гандаль

Кандытарскія вырабы — брэнд беларускай харчовай прамысловасці

Кандытарскія вырабы — брэнд беларускай харчовай прамысловасці

Напярэдадні Міжнароднага сімпозіума кандытараў эксперты расказалі аб планах і перспектывах кандытарскай галіны.