Вы тут

На­тал­ля Качанава, стар­шы­ня Са­ве­та Рэс­пуб­лі­кі На­цы­я­наль­на­га схо­ду


— Ін­фар­ма­цый­ныя су­стрэ­чы вы­шэй­шых служ­бо­вых асоб у пра­цоў­ных ка­лек­ты­вах пра­вод­зяц­ца на рэ­гу­ляр­най асно­ве. Гэ­тая фор­ма ра­бо­ты бу­дзе на­бі­раць боль­шыя аба­ро­ты, бо мае вя­лі­кае зна­чэн­не, та­му што ка­лі лю­дзі больш ін­фар­ма­ва­ныя, у іх менш уз­ні­кае пы­тан­няў. Заў­сё­ды ці­ка­ва па­слу­хаць, што хва­люе ра­бот­ні­каў кан­крэт­на­га ка­лек­ты­ву. Та­му гэ­та вы­дат­ная фор­ма зно­сін з людзь­мі, якая бу­дзе вы­ка­рыс­тоў­вац­ца на­да­лей.

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Маладая зеляніна — галоўны памочнік пры вясновым авітамінозе

Маладая зеляніна — галоўны памочнік пры вясновым авітамінозе

Колькі ж каштуе гэты важны кампанент здаровага рацыёну зараз?