Вы тут

Мінгарвыканкам і аблвыканкамы традыцыйна правядуць прамыя тэлефонныя лініі


Тра­ды­цый­на па су­бо­тах абл­вы­кан­ка­ма­мi i Мiн­скiм гар­вы­кан­ка­мам пра­вод­зяц­ца пра­мыя лi­нii ў мэ­тах па­вы­шэн­ня эфек­тыў­нас­цi ра­бо­ты са зва­ро­та­мi гра­ма­дзян i юры­дыч­ных асоб, вы­ка­ра­нен­ня фак­таў бю­ра­кра­тыз­му i ця­га­нi­ны, па­пе­ра­твор­час­цi, а так­са­ма для апе­ра­тыў­на­га вы­ра­шэн­ня праб­лем­ных пы­тан­няў, якiя ўзнi­ка­юць у лю­дзей.


Тэ­ле­фон­ныя лi­нii ў су­бо­ту, 1 жнiў­ня, з 9:00 да 12:00 пра­вя­дуць:

  • на­мес­нiк стар­шы­нi Брэсц­ка­га абл­вы­кан­ка­ма Генадзь Iо­сi­фа­вiч БА­РЫ­СЮК. Тэл. 8 016 221 31 21;
  • стар­шы­ня Вi­цеб­ска­га аб­лас­но­га Са­ве­та дэ­пу­та­таў Ула­дзi­мiр Ула­дзi­мi­ра­вiч ЦЯ­РЭНЦЬ­ЕЎ. Тэл. 8 021 222 22 22;
  • пер­шы на­мес­нiк стар­шы­нi Го­мель­ска­га абл­вы­кан­ка­ма Iгар Мi­ка­ла­е­вiч ЧАС­НОК. Тэл. 8 023 233 12 37;
  • на­мес­нiк стар­шы­нi Гро­дзен­ска­га абл­вы­кан­ка­ма Вi­таль Iо­сi­фа­вiч НЯ­ВЕ­РА. Тэл. 8 015 273 56 44;
  • кi­раў­нiк спраў Ма­гi­лёў­ска­га абл­вы­кан­ка­ма Мiка­лай Ле­а­нi­да­вiч ДЗЯД­КОЎ. Тэл. 8 022 250 18 69;
  • на­мес­нiк стар­шы­нi Мiнск­ага абл­вы­кан­ка­ма Мi­ка­лай Мi­хай­ла­вiч РА­ГА­ШЧУК. Тэл. 8 017 500 41 60;
  • на­мес­нiк стар­шы­нi Мiнск­ага гар­вы­кан­ка­ма Юрый Ула­дзi­мi­ра­вiч ТРУ­ШЧАН­КА. Тэл. 8 017 222 44 44.
Прэв’ю: klichew.by

Загаловак у газеце: Зва­нi­це ў пер­шы дзень жнiў­ня

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Усвядомлены выбар. Ці модна сёння «купляць беларускае»?

Усвядомлены выбар. Ці модна сёння «купляць беларускае»?

Гутарым з намеснікам старшыні канцэрна «Беллегпрам» Наталляй Мурашка.