Вы тут

Мінгарвыканкам і аблвыканкамы традыцыйна правядуць прамыя тэлефонныя лініі


Тра­ды­цый­на па су­бо­тах абл­вы­кан­ка­ма­мi i Мiн­скiм гар­вы­кан­ка­мам пра­вод­зяц­ца пра­мыя лi­нii ў мэ­тах па­вы­шэн­ня эфек­тыў­нас­цi ра­бо­ты са зва­ро­та­мi гра­ма­дзян i юры­дыч­ных асоб, вы­ка­ра­нен­ня фак­таў бю­ра­кра­тыз­му i ця­га­нi­ны, па­пе­ра­твор­час­цi, а так­са­ма для апе­ра­тыў­на­га вы­ра­шэн­ня праб­лем­ных пы­тан­няў, якiя ўзнi­ка­юць у лю­дзей.


Тэ­ле­фон­ныя лi­нii ў су­бо­ту, 1 жнiў­ня, з 9:00 да 12:00 пра­вя­дуць:

  • на­мес­нiк стар­шы­нi Брэсц­ка­га абл­вы­кан­ка­ма Генадзь Iо­сi­фа­вiч БА­РЫ­СЮК. Тэл. 8 016 221 31 21;
  • стар­шы­ня Вi­цеб­ска­га аб­лас­но­га Са­ве­та дэ­пу­та­таў Ула­дзi­мiр Ула­дзi­мi­ра­вiч ЦЯ­РЭНЦЬ­ЕЎ. Тэл. 8 021 222 22 22;
  • пер­шы на­мес­нiк стар­шы­нi Го­мель­ска­га абл­вы­кан­ка­ма Iгар Мi­ка­ла­е­вiч ЧАС­НОК. Тэл. 8 023 233 12 37;
  • на­мес­нiк стар­шы­нi Гро­дзен­ска­га абл­вы­кан­ка­ма Вi­таль Iо­сi­фа­вiч НЯ­ВЕ­РА. Тэл. 8 015 273 56 44;
  • кi­раў­нiк спраў Ма­гi­лёў­ска­га абл­вы­кан­ка­ма Мiка­лай Ле­а­нi­да­вiч ДЗЯД­КОЎ. Тэл. 8 022 250 18 69;
  • на­мес­нiк стар­шы­нi Мiнск­ага абл­вы­кан­ка­ма Мi­ка­лай Мi­хай­ла­вiч РА­ГА­ШЧУК. Тэл. 8 017 500 41 60;
  • на­мес­нiк стар­шы­нi Мiнск­ага гар­вы­кан­ка­ма Юрый Ула­дзi­мi­ра­вiч ТРУ­ШЧАН­КА. Тэл. 8 017 222 44 44.
Прэв’ю: klichew.by

Загаловак у газеце: Зва­нi­це ў пер­шы дзень жнiў­ня

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Чаму 14 лістапада варта лічыць днём яднання?

Чаму 14 лістапада варта лічыць днём яднання?

З прапанаваных для абмеркавання дат, адна з якіх можа стаць Днём народнага адзінства — 14 лістапада.

Грамадства

Анёл па імені Алена. Як прадпрымальніца стала сацработнікам

Анёл па імені Алена. Як прадпрымальніца стала сацработнікам

Сацыяльны работнік тэрытарыяльнага цэнтра сацыяльнай абароны насельніцтва Маскоўскага раёна Мінска Алена Сцепаненка працуе на сваім месцы каля двух гадоў.

Эканоміка

Магілёўскі прадпрымальнік — пра вытворчасць на перыферыі і адказнасць перад сабой і людзьмі

Магілёўскі прадпрымальнік — пра вытворчасць на перыферыі і адказнасць перад сабой і людзьмі

Сідаравічы — невялікі аграгарадок паміж Магілёвам і Быхавам. Менавіта тут знаходзіцца вядомая ў Магілёўскім раёне фермерская гаспадарка Сяргея Куцанава.