Вы тут

Фінішаваў рэспублiканскi конкурс юных чытальнiкаў «Жывая класiка»


Рэс­пуб­лi­кан­скi кон­курс юных чы­таль­нi­каў «Жы­вая кла­сi­ка» чар­го­вы раз са­браў ама­та­раў бе­ла­рус­ка­га мас­тац­ка­га сло­ва. Учо­ра ў Мiн­ску прай­шоў фi­нал твор­ча­га спа­бор­нiц­тва, дзе сваё ад­чу­ван­не i ра­зу­мен­не тво­раў бе­ла­рус­кiх пiсь­мен­нi­каў прад­ста­вi­лi пятнаццаць школь­нi­каў са ўсёй Бе­ла­ру­сi.


— Кон­курс ад­мет­ны, бо да­зва­ляе за­ах­во­цiць (ча­го, я лi­чу, сён­ня не ха­пае) i раз­вi­вае iмк­нен­не дзя­цей да чы­тан­ня, да па­зна­ван­ня бе­ла­рус­кай лi­та­ра­ту­ры. I, без­умоў­на, эле­мент спа­бор­нiц­тва пры­сут­нi­чае, што так­са­ма важ­на. Вя­до­ма, ак­цёр­скае ба­чан­не i пра­чы­тан­не — на пер­шым пла­не, а ка­лi яшчэ i вон­ка­вае аздаб­лен­не пры­сут­нi­чае, то чы­тан­не ўспры­ма­ец­ца зу­сiм па-iн­ша­му, — ка­жа на­чаль­нiк упраў­лен­ня вы­да­вец­кай i па­лi­гра­фiч­най дзей­нас­цi Мi­нiс­тэр­ства iн­фар­ма­цыi Ула­дзi­мiр Анд­ры­е­вiч, якi ўвай­шоў у склад жу­ры на фi­на­ле. — У фi­на­ле ўжо са­бра­лi­ся най­леп­шыя. I iх вы­ступ­лен­не на Днi бе­ла­рус­ка­га пiсь­мен­ства — гэ­та ад­мет­ная част­ка свя­та. Дзя­ку­ю­чы ка­на­лу «Ста­лiч­нае тэ­ле­ба­чан­не», якi з'яў­ля­ец­ца су­ар­га­нi­за­та­рам гэ­та­га кон­кур­су, 6 ве­рас­ня ў Бя­лы­нi­чах мы ўба­чым тэ­ле­вер­сiю фi­на­лу кон­кур­су. Я ду­маю, што ён — са­праў­ды жы­вая кла­сi­ка, бо дзе­цi iмк­нуц­ца больш ве­даць пра сваю кра­i­ну, у тым лi­ку праз лi­та­ра­ту­ру. На бу­ду­чае хо­чац­ца за­ўва­жыць для ўдзель­нi­каў: больш за­ся­родж­вай­це­ся на iмк­нен­нi ад­чуць твор, да­ве­дац­ца, у якi час i ў якiм кан­тэкс­це ён з'я­вiў­ся ў аў­та­ра. А для гэ­та­га па­трэб­на быць зна­ё­мым з бiя­гра­фi­яй i з iн­шы­мi тво­ра­мi та­го аль­бо iн­ша­га пiсь­мен­нi­ка.

Тра­ды­цый­на ар­га­нi­та­ра­мi кон­кур­су вы­сту­па­юць Мi­нiс­тэр­ства iн­фар­ма­цыi, Мi­нiс­тэр­ства аду­ка­цыi, ЗАТ «Ста­лiч­нае тэ­ле­ба­чан­не» i ГА «Са­юз пiсь­мен­нi­каў Бе­ла­ру­сi». Сё­ле­та ў лi­та­ра­тур­ным ма­ра­фо­не пры­ня­ло ўдзел больш за ча­ты­ры ты­ся­чы чы­таль­нi­каў з роз­ных кут­коў на­шай кра­i­ны. Ся­род удзель­нi­каў бы­лi хлоп­чы­кi i дзяў­чын­кi роз­ных уз­рос­та­вых ка­тэ­го­рый (най­леп­шых вы­зна­ча­лi ў ча­ты­рох на­мi­на­цы­ях). Мяр­ку­ю­чы па вы­ба­ры тво­раў, най­больш ак­ту­аль­ны­мi за­ста­юц­ца тэ­мы вай­ны, ма­лой ра­дзi­мы, гу­ма­ру, якiя кан­кур­сан­ты дэк­ла­ма­ва­лi, чы­та­ю­чы тво­ры бе­ла­рус­кiх пiсь­мен­нi­каў — Яку­ба Ко­ла­са, Ула­дзi­мi­ра Ка­рат­ке­вi­ча, Воль­гi Iпа­та­вай i мно­гiх iн­шых. Улiч­ва­ю­чы эпi­дэ­мi­я­ла­гiч­ную сi­ту­а­цыю, сё­ле­та ад­бо­рач­ныя ту­ры пра­во­дзi­лiся ў рэ­жы­ме ан­лайн.

— Пра кон­курс я да­ве­да­ла­ся ў шко­ле i ра­зам з на­стаў­нi­цай па­ча­ла вы­бi­раць ма­тэ­ры­ял для пад­рых­тоў­кi. Пас­ля ад­бо­рач­ных эта­паў тра­пi­ла ў лiк фi­на­лiс­таў, — ка­жа дзе­ся­цiк­лас­нi­ца Аляк­санд­ра Iва­ню­цен­ка. — Я вы­бра­ла верш «Не па­кi­дай­це, лю­дзi, вёс­кi» (Ры­гор Баб­ча­нок), та­му што гэ­та тэ­ма вель­мi ак­ту­аль­ная за­раз для сель­скай мяс­цо­вас­цi.

— Гэ­ты кон­курс не асаб­лi­ва ад­роз­нi­ва­ец­ца ад мi­ну­ла­год­нiх, ка­лi ка­заць пра вы­бар тэм i аў­та­раў. I мя­не вель­мi ра­дуе, што, як пра­вi­ла, дзе­цi прад­стаў­ля­юць тво­ры кла­сiч­ных аў­та­раў, але не са школь­най пра­гра­мы. Яны вы­бi­ра­юць тое, што iм па ду­шы, i гэ­та вi­даць па тым, як юныя чы­таль­нi­кi па­вод­зяць ся­бе на сцэ­не. Для мно­гiх гэ­та не прос­та чы­тан­не, а цэ­лыя мi­нi-спек­так­лi. Та­му заў­сё­ды вель­мi цяж­ка вы­бi­раць пе­ра­мож­цаў, — ад­зна­чае пiсь­мен­нiк, член жу­ры Алесь Ба­дак. — Цяж­ка да­ваць ней­кiя па­ра­ды на бу­ду­чае, бо я заў­сё­ды пад вя­лi­кiм ура­жан­нем ад чы­таль­нi­каў «Жы­вой кла­сi­кi». Дзе­цi та­ле­на­вi­та вы­бi­ра­юць тво­ры i вы­кон­ва­юць iх. Яны зна­хо­дзяць свой по­гляд на доб­ра вя­до­мае, дзя­ку­ю­чы ча­му я ма­гу ўба­чыць стаў­лен­не на­ступ­на­га па­ка­лен­ня да на­шай кла­сi­кi.

Але­на ДРАП­КО

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Як беларуска стварыла сваю сістэму рэабілітацыі дзяцей з кахлеарнымі імплантамі

Як беларуска стварыла сваю сістэму рэабілітацыі дзяцей з кахлеарнымі імплантамі

Методыка аказалася запатрабаванай у нашай краіне і за яе межамі.

Культура

«Як зрабіўся паэтам, я не ведаю сам...». Лёсы беларускіх паэтычных зборнікаў

«Як зрабіўся паэтам, я не ведаю сам...». Лёсы беларускіх паэтычных зборнікаў

Лёс другога зборніка ў літаратарскай кар’еры — самы складаны. 

Культура

Уладзіслаў Арцёмаў: «У беларускай мове болей старажытнага духу...»

Уладзіслаў Арцёмаў: «У беларускай мове болей старажытнага духу...»

На пытанні «Звязды» адказвае галоўны рэдактар расійскага літаратурнага часопіса «Москва».

Калейдаскоп

Ці ведаеце вы родную мову? Самы час праверыць!

Ці ведаеце вы родную мову? Самы час праверыць!

Ужо традыцыя з нагоды Дня роднай мовы прапаноўваць чытачам праверыць свае веды.