Вы тут

Учо­ра і заўт­ра ся­дзі­бы Рэй­та­наў


У ся­дзі­бу Рэй­та­наў у Гру­шаў­цы, што пад Ля­ха­ві­ча­мі, на­род­ная сцеж­ка не за­рас­тае. Сю­ды лю­бі­ла ез­дзіць мо­ладзь, якой ха­це­ла­ся да­ве­дац­ца больш пра гіс­то­рыю сва­ёй кра­і­ны, двац­цаць га­доў та­му. Ез­дзіць і ця­пер. Карэспандэнты «Звязды» вырашылі даведацца, што бу­дзе да­лей з ад­ным з са­мых (як мне зда­ец­ца) ці­ка­вых гіс­та­рыч­ных аб'­ек­таў на­шай кра­і­ны?


Фота Аляксандры Анцэлевіч.

Ся­дзі­бу Рэй­та­наў звяз­ва­юць са знач­на ра­ней­шы­мі па­дзея­мі — з імем Та­дэ­ву­ша Рэй­та­на, дэ­пу­та­та вы­ра­шаль­на­га «сой­ма раз­бор­ча­га» 1773 го­да, які спра­ба­ваў пе­ра­шко­дзіць пер­ша­му па­дзе­лу Рэ­чы Па­спа­лі­тай.

Ча­му ён так зра­біў? Лі­чы­ла­ся: па­куль дэ­пу­та­ты зна­хо­дзяц­ца ў сой­ме, ра­шэн­не не пры­ня­та кан­чат­ко­ва. Рэй­тан ста­ра­ўся не да­пус­ціць та­го, каб прад­стаў­ні­кі шлях­ты, на­дзе­ле­ныя пра­вам вы­ра­шаць лёс дзяр­жа­вы, па­кі­ну­лі за­лу, — ён спа­дзя­ваў­ся, што іх яшчэ ўдас­ца пе­ра­ка­наць не зга­джац­ца на па­дзел кра­і­ны. У тыя ча­сы лі­чы­ла­ся, што пе­ра­сту­піць це­раз шлях­ці­ца — зна­чыць пра­явіць не­па­ва­гу ў цэ­лым да два­ран­ства і два­ран­ска­га го­на­ру. І дэ­пу­та­ты са­праў­ды ака­за­лі­ся пе­рад ня­лёг­кім вы­ба­рам. Але на­ват ад­чай­ныя ме­ры ні да чо­га не пры­вя­лі. Па­дзел зя­мель Рэ­чы Па­спа­лі­тай сойм ра­ты­фі­ка­ваў.

Матэрыял Аляксандры Анцэлевіч чытайце ў заўтрашнім нумары «Звязды».

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Хвойнае «жніво». Самыя халодныя месяцы года — гарачая пара для работнікаў лясгасаў

Хвойнае «жніво». Самыя халодныя месяцы года — гарачая пара для работнікаў лясгасаў

Калі вы думаеце, што светлыя лясы растуць самі па сабе, гэта вялікая памылка.

Калейдаскоп

100 гадоў Леаніду Шчамялёву. Як добра вы ведаеце жыццё і творчасць мастака? Тэст

100 гадоў Леаніду Шчамялёву. Як добра вы ведаеце жыццё і творчасць мастака? Тэст

Леанід Дзмітрыевіч стаў сапраўдным класікам беларускага жывапісу.