Вы тут

Цікавыя навіны з-за мяжы


У жы­вёл — ты­ся­чы не­бяс­печ­ных для лю­дзей ві­ру­саў

Гру­па між­на­род­ных на­ву­коў­цаў вы­свет­лі­ла, што птуш­кі і мле­ка­кор­мя­чыя з'яў­ля­юц­ца нось­бі­та­мі да 850 ты­сяч ві­ру­саў, якія мо­гуць па­тэн­цы­яль­на вы­клі­каць пан­дэ­мію, па­ве­дам­ляе Daіly Maіl.


Дак­лад быў ство­ра­ны 22 экс­пер­та­мі ў га­лі­не бія­ло­гіі, эка­ло­гіі і ві­ру­са­ло­гіі і прад­стаў­ле­ны на се­мі­на­ры Між­ура­да­вай на­ву­ко­ва-па­лі­тыч­най плат­фор­мы па бія­раз­на­стай­нас­ці і эка­сіс­тэм­ных па­слу­гах (ІPBES).

Спе­цы­я­ліс­ты пад­крэс­лі­лі, што ка­жа­ны, гры­зу­ны і пры­ма­ты мо­гуць мець ка­ля 540-850 ты­сяч ві­ру­саў, якія пе­ра­да­юц­ца лю­дзям. У та­кім вы­пад­ку ёсць ры­зы­ка ўзнік­нен­ня пры­клад­на пя­ці но­вых хва­роб у год, кож­ная з якіх мо­жа мець пан­дэ­міч­ны па­тэн­цы­ял.

Пры гэ­тым на­ву­коў­цы ад­зна­ча­юць, што бы­ло б ня­пра­віль­на ві­на­ва­ціць дзі­кую пры­ро­ду ва ўзнік­нен­ні гэ­тых хва­роб. На іх дум­ку, пан­дэ­міі, у тым лі­ку COVІD-19, вы­клі­ка­ны дзей­нас­цю ча­ла­ве­ка і ўздзе­ян­нем лю­дзей на на­ва­коль­нае ася­род­дзе.

«Тыя ж ві­ды дзей­нас­ці ча­ла­ве­ка, якія вы­клі­ка­юць зме­ну клі­ма­ту і стра­ту бія­раз­на­стай­нас­ці, так­са­ма ства­ра­юць ры­зы­ку пан­дэ­міі з-за свай­го ўздзе­ян­ня на на­ша на­ва­коль­нае ася­род­дзе», — га­во­рыц­ца ў дак­ла­дзе.

Ра­ней ста­ла вя­до­ма, што спе­цы­я­ліс­ты Рас­спа­жыў­наг­ля­ду вы­яві­лі ка­ра­на­ві­ру­сы ў ка­жа­ноў у Ра­сіі. Пра па­ча­так да­сле­да­ван­няў бы­ло за­яў­ле­на ў жніў­ні. Ад­зна­ча­ла­ся, што пра­ект за­клі­ка­ны да­па­маг­чы аца­ніць маг­чы­мыя шля­хі рас­паў­сюдж­ван­ня ін­фек­цыі і эпі­дэ­міч­ныя ры­зы­кі.

Упер­шы­ню ўспыш­ку ка­ра­на­ві­ру­са SARS-CoV-2 за­фік­са­ва­лі ў снеж­ні 2019 го­да ў кі­тай­скім го­ра­дзе Ухань. Ула­ды ЗША аб­ві­на­вач­ва­юць Пе­кін у рас­паў­сюдж­ван­ні ін­фек­цыі па ўсім све­це. Вы­каз­ва­ла­ся мер­ка­ван­не, што ка­ра­на­ві­рус стаў рас­паў­сюдж­вац­ца ад ка­жа­ноў, якія пра­да­юц­ца на ад­ным з рын­каў го­ра­да.


Урач па­пя­рэ­дзі­ла жан­чын аб не­бяс­пе­цы ды­ет

Прад­стаў­ні­цы пры­го­жай па­ло­вы ча­ла­вец­тва пад­час ды­е­ты зна­хо­дзяц­ца ў стрэ­са­вым ста­не і пас­ля яе за­вяр­шэн­ня зноў на­бі­ра­юць ва­гу. Пра гэ­та па­ве­да­мі­ла за­гад­чы­ца На­цы­я­наль­на­га цэнт­ра ан­ка­ло­гіі рэ­пра­дук­тыў­ных ор­га­наў Мас­коў­ска­га на­ву­ко­ва-да­след­ча­га ан­ка­ла­гіч­на­га ін­сты­ту­та імя Гер­цэ­на, прэ­зі­дэнт Ра­сій­скай аса­цы­я­цыі ма­мо­ла­гаў На­дзея Раж­ко­ва.

«Атлус­цен­не — гэ­та вель­мі дрэн­ны фак­тар, ён са­праў­ды спры­яе раз­віц­цю ра­ку. Але я не пры­хіль­нік та­го, каб пры­трым­лі­вац­ца ней­кіх ды­ет. Шмат роз­ных, яны ўсе вель­мі скла­да­ныя», — ска­за­ла Раж­ко­ва ў эфі­ры ра­дыё­стан­цыі «Га­во­рыць Маск­ва».

Яна ад­зна­чы­ла, што лю­бі­мыя пра­дук­ты мож­на ес­ці рэ­гу­ляр­на, але ў не­вя­лі­кіх коль­кас­цях. Па­вод­ле слоў спе­цы­я­ліс­та, гэ­та са­мы прос­ты спо­саб, пры якім жан­чы­на не будзе ад­чу­ваць ся­бе ня­шчас­най з-за аб­ме­ж­а­ван­няў.

Надзея Раж­ко­ва да­да­ла, што доў­гае зна­хо­джан­не ў стрэ­се і ў вы­ні­ку зме­на гар­ма­наль­на­га фо­ну па­пя­рэд­ні­ча­юць з'яў­лен­ню зла­я­кас­ных но­ва­ўтва­рэн­няў. Псі­ха­эма­цы­я­наль­на ня­ўстой­лі­выя жан­чы­ны больш схіль­ныя да ан­ка­ла­гіч­ных за­хвор­ван­няў, пад­крэс­лі­ла яна.

Не­за­доў­га да гэ­та­га аме­ры­кан­скія на­ву­коў­цы пры­вя­лі вы­ні­кі да­сле­да­ван­ня, якое да­ка­за­ла ка­рысць дые­ты з вы­со­кім утры­ман­нем тлу­шчаў для пра­ду­хі­лен­ня сар­дэч­най не­да­стат­ко­вас­ці, звя­за­най з па­ру­шэн­ня­мі ме­та­ба­ліз­му.


Бры­тан­цы хо­чуць да­ру­чыць ра­монт да­рог ро­ба­там

Сіс­тэ­ма бу­дзе аў­та­ма­тыч­на вы­яў­ляць і кла­сі­фі­ка­ваць дэ­фек­ты на да­рож­ным па­лат­не, а так­са­ма свое­ча­со­ва вы­праў­ляць іх.

Лі­вер­пуль­скі ўні­вер­сі­тэт аб­вяс­ціў аб ад­крыц­ці стар­та­па Robotіz3d Ltd, які скі­ра­ва­ны на пры­мя­нен­не тэх­на­ло­гій АІ і ро­ба­та­тэх­ні­кі для вы­ра­шэн­ня праб­ле­мы ра­мон­ту да­рог.

Як па­ве­дам­ля­ец­ца на сай­це ўні­вер­сі­тэ­та, кам­па­нія бу­дзе вы­ка­рыс­тоў­ваць за­па­тэн­та­ва­ныя рас­пра­цоў­кі ўні­вер­сі­тэц­кай ла­ба­ра­то­рыі ро­ба­та­тэх­ні­кі. Ча­ка­ец­ца, што ро­ба­ты сур'ёз­на па­леп­шаць пра­цэс вы­яў­лен­ня і лік­ві­да­цыі дэ­фек­таў на да­ро­гах — у тым лі­ку ямін і рас­ко­лін. Ад­зна­ча­ец­ца, што за апош­няе дзе­ся­ці­год­дзе ба­раць­ба з ямі­на­мі на да­ро­гах абы­шла­ся бры­тан­ска­му бюд­жэ­ту больш чым у міль­ярд фун­таў стэр­лін­гаў.

Ся­род за­сна­валь­ні­каў Robotіz3d Ltd — дак­та­ры Па­ола Па­але­ці і Се­басць­ян Фі­чэ­ра, якія ма­юць шы­ро­кі во­пыт да­сле­да­ван­няў у гэ­тай га­лі­не. Яны рас­пра­цоў­ва­юць і тэс­ці­ру­юць тэх­на­ло­гію аў­та­ном­на­га ра­мон­ту на пра­ця­гу апош­ніх ча­ты­рох га­доў.

Як рас­казаў Па­але­ці, пра­па­на­ва­ная імі сіс­тэ­ма бу­дзе аў­та­ма­тыч­на вы­яў­ляць і кла­сі­фі­ка­ваць дэ­фек­ты на да­рож­ным па­лат­не, а так­са­ма свое­ча­со­ва вы­праў­ляць іх, каб рас­ко­лі­ны не пе­ра­тва­ра­лі­ся ў вы­бо­і­ны.

Фі­чэ­ра, у сваю чар­гу, ад­зна­чае, што су­час­ныя ме­та­ды ра­мон­ту да­рог па­тра­бу­юць ін­тэн­сіў­най на­груз­кі. Яны вя­дуц­ца па­воль­на, не­бяс­печ­ныя і абы­хо­дзяц­ца ня­тан­на. Но­вая тэх­на­ло­гія зро­біць ра­монт да­рог хут­чэй­шым і тан­ней­шым.

Пра­па­на­ва­ная сіс­тэ­ма атры­ма­ла наз­ву ARRES. У яе ўва­хо­дзіць не­вя­лі­кі гу­се­ніч­ны ро­бат з кат­ком.


На­зва­на не­ча­ка­ная ка­рыс­ная ўлас­ці­васць та­мат­на­га со­ку

Гэ­ты смач­ны на­пой у ра­цы­ё­не ча­ла­ве­ка здоль­ны зні­жаць ар­тэ­рыя­льны ціск і ска­ра­чаць ры­зы­ку раз­віц­ця сар­дэч­на-са­су­дзіс­тых за­хвор­ван­няў. Пра гэ­та па­ве­да­мі­ла вы­дан­не Raі Al Youm са спа­сыл­кай на вы­ні­кі да­сле­да­ван­ня на­ву­коў­цаў Та­кій­ска­га ме­ды­цын­ска­га і ста­ма­та­ла­гіч­на­га ўні­вер­сі­тэ­та.

Удзел у да­сле­да­ван­ні пры­ня­лі 184 муж­чы­ны і 297 жан­чын. На пра­ця­гу ад­на­го го­да яны па­він­ны бы­лі піць не­са­лё­ны та­мат­ны сок у не­аб­ме­жа­ва­ных коль­кас­цях. У вы­ні­ку ў 94 пад­до­след­ных з гі­пер­та­ні­яй за­фік­са­ва­лі знач­нае зні­жэн­не кры­вя­но­га ціс­ку. У 125 доб­ра­ах­вот­ні­каў ска­ра­ціў­ся ўзро­вень лі­пап­ра­тэ­і­наў ніз­кай шчыль­нас­ці («дрэн­на­га ха­лес­тэ­ры­ну»). Атры­ма­ны эфект у ад­ноль­ка­вай сту­пе­ні на­зі­раў­ся ў муж­чын і жан­чын, а так­са­ма ў прад­стаў­ні­коў роз­ных уз­рос­та­вых груп.

Па­вод­ле да­ных на­ву­коў­цаў, іх ра­бо­та з'яў­ля­ец­ца пер­шым да­сле­да­ван­нем, якое вы­ву­чы­ла ўплыў ужы­ван­ня та­ма­таў або та­мат­ных пра­дук­таў на ры­зы­ку раз­віц­ця сар­дэч­на-са­су­дзіс­тых хва­роб.


За­па­тэн­та­ва­ны квад­ра­коп­тар, які за­ра­джа­ец­ца з кос­ма­су

Ра­кет­на-кас­міч­ная кар­па­ра­цыя «Энер­гія» атры­ма­ла па­тэнт на квад­ра­коп­тар, які змо­жа атрым­лі­ваць энер­гію ад ла­зер­на­га пра­ме­ня, зге­не­ры­ра­ва­на­га на зям­лі, у па­вет­ры ці кос­ма­се. Пра гэ­та га­во­рыц­ца ў па­тэн­це, які рас­паў­сю­дзіў Фе­дэ­раль­ны ін­сты­тут пра­мыс­ло­вай улас­нас­ці.

Па­вод­ле па­тэн­ту, зге­не­ры­ра­ва­нае элект­ра­маг­ніт­нае вы­пра­мень­ван­не «збі­ра­ец­ца» сіс­тэ­май фар­мі­ра­ван­ня і на­вя­дзен­ня ў ла­зер­ны пу­чок з за­да­дзе­ны­мі па­ра­мет­ра­мі і з да­па­мо­гай сіс­тэ­мы по­шу­ку, са­чэн­ня і на­вя­дзен­ня на­кі­роў­ва­ец­ца на кор­пус квад­ра­коп­та­ра.

Вы­пра­мень­ван­не ла­зер­на­га пуч­ка праз фо­та­элект­рыч­ныя пе­ра­тва­раль­ні­кі і фо­та­эле­мен­ты пе­ра­хо­дзіць у фо­та­элект­рыч­ны ток, які за­тым ста­но­віц­ца пе­ра­мен­ным і ру­хае він­ты квад­ра­коп­та­ра.

Вы­на­ход­ка ад­но­сіц­ца да бес­пі­лот­ных авія­цый­ных пры­лад з тэх­на­ло­гі­яй вер­ты­каль­на­га ўзлё­ту і па­сад­кі. Квад­ра­коп­тар пры­зна­ча­ны для пра­вя­дзен­ня на­ву­ко­вых да­сле­да­ван­няў, аэ­ра­фа­та­гра­фа­ван­ня, ві­дэа­на­зі­ран­ня, а так­са­ма да­стаў­кі гру­заў, пі­ша ТАСС.

Сяр­гей СТА­РЫ­НАЎ

Фо­та з ад­кры­тых кры­ніц

Выбар рэдакцыі

Гараскоп

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

У пачатку тыдня да Ракаў могуць падступна падкрасціся трывогі і сумневы.

Здароўе

Як працуюць санаторныя школы-інтэрнаты для дзяцей, хворых на скаліёз?

Як працуюць санаторныя школы-інтэрнаты для дзяцей, хворых на скаліёз?

Па статыстыцы на пяць хворых дзяўчынак прыходзіцца толькі адзін хлопчык.

Рэгіёны

У якіх ўмовах працавалі медыкі ў гады вайны?

У якіх ўмовах працавалі медыкі ў гады вайны?

Подзвіг ваенурачоў адлюстроўвае выстава Брэсцкага абласнога краязнаўчага музея.

Грамадства

Што трэба ведаць тым, хто адпачывае каля вадаёмаў

Што трэба ведаць тым, хто адпачывае каля вадаёмаў

Нават пры наяўнасці на пляжы ратавальнай станцыі не варта грэбаваць элементарнымі правіламі бяспекі.