Вы тут

Чакаецца марознае і снежнае надвор'е


Зі­ма ў краіне ў снеж­ні па­чы­на­ла­ся кво­ла, ка­лі не­вя­лі­кія ма­ра­зы ад­зна­ча­лі­ся толь­кі ўна­чы. Затое зараз снег нарэшце з'явіўся, а ў гэтую суботу яго бу­дзе на­ват шмат, па­ве­дам­ля­юць спе­цы­я­ліс­ты Рэс­пуб­лі­кан­ска­га цэнт­ра па гід­ра­ме­тэа­ра­ло­гіі, кант­ро­лі ра­дые­ак­тыў­на­га за­брудж­ван­ня і ма­ні­то­рын­гу на­ва­коль­на­га ася­род­дзя Мінп­ры­ро­ды.


Сён­ня ўдзень бу­дзе вы­ключ­на воб­лач­на. Ча­сам мокры снег, мес­ца­мі моц­ныя сне­га­па­ды. У асоб­ных ра­ё­нах ча­ка­юц­ца сла­быя ту­ман і га­ла­лёд, мес­ца­мі на да­ро­гах га­ла­лё­дзі­ца. Ве­цер пе­ра­мен­ных на­прам­каў сла­бы з уз­мац­нен­нем да ўме­ра­на­га. Тэм­пе­ра­ту­ра па­вет­ра на пра­ця­гу су­так скла­дзе ад ну­ля да мі­нус 6 гра­ду­саў.

У ня­дзе­лю мес­ца­мі па Бе­ла­ру­сі прой­дзе ка­рот­ка­ча­со­вы снег, мок­ры снег. У асоб­ных ра­ё­нах ча­ка­ец­ца сла­бы ту­ман, на да­ро­гах га­ла­лё­дзі­ца. Тэм­пе­ра­ту­ра па­вет­ра ўна­чы скла­дзе 4—11 ма­ро­зу, па поўд­ні — мі­нус 1—3 гра­ду­сы. Удзень так­са­ма бу­дзе ма­роз­на, тэм­пе­ра­ту­ра апусціцца ад мі­нус 2 да мі­нус 8 гра­ду­саў.

Па­вод­ле па­пя­рэд­ніх пра­гно­заў ай­чын­ных сі­ноп­ты­каў, у па­чат­ку на­ступ­на­га тыд­ня ма­роз­нае на­двор'е за­ха­ва­ец­ца, а апад­каў ста­не менш.

Сяр­гей КУР­КАЧ

Прэв’ю: polymia.by

Загаловак у газеце: Да па­ня­дзел­ка нас за­сне­жыць

Выбар рэдакцыі

Здароўе

Чаму беларусы не спяшаюцца прышчапляцца?

Чаму беларусы не спяшаюцца прышчапляцца?

Праз які час праводзіць рэвакцынацыю ад COVІD-19 і ці патрэбна яна ўвогуле?

Грамадства

Як абараніцца ад махляроў у сферы сучасных тэхналогій

Як абараніцца ад махляроў у сферы сучасных тэхналогій

Фішынг, вішынг — два кіты кіберзлачыннасці

Грамадства

Арктычнае ўварванне на змену цёпламу паветру. Калі чакаць першы снег? Прагноз ад Дзмітрыя Рабава

Арктычнае ўварванне на змену цёпламу паветру. Калі чакаць першы снег? Прагноз ад Дзмітрыя Рабава

З чым звязана такая восеньская зменлівасць надвор’я і калі чакаць першы снег.