Вы тут

Чакаецца марознае і снежнае надвор'е


Зі­ма ў краіне ў снеж­ні па­чы­на­ла­ся кво­ла, ка­лі не­вя­лі­кія ма­ра­зы ад­зна­ча­лі­ся толь­кі ўна­чы. Затое зараз снег нарэшце з'явіўся, а ў гэтую суботу яго бу­дзе на­ват шмат, па­ве­дам­ля­юць спе­цы­я­ліс­ты Рэс­пуб­лі­кан­ска­га цэнт­ра па гід­ра­ме­тэа­ра­ло­гіі, кант­ро­лі ра­дые­ак­тыў­на­га за­брудж­ван­ня і ма­ні­то­рын­гу на­ва­коль­на­га ася­род­дзя Мінп­ры­ро­ды.


Сён­ня ўдзень бу­дзе вы­ключ­на воб­лач­на. Ча­сам мокры снег, мес­ца­мі моц­ныя сне­га­па­ды. У асоб­ных ра­ё­нах ча­ка­юц­ца сла­быя ту­ман і га­ла­лёд, мес­ца­мі на да­ро­гах га­ла­лё­дзі­ца. Ве­цер пе­ра­мен­ных на­прам­каў сла­бы з уз­мац­нен­нем да ўме­ра­на­га. Тэм­пе­ра­ту­ра па­вет­ра на пра­ця­гу су­так скла­дзе ад ну­ля да мі­нус 6 гра­ду­саў.

У ня­дзе­лю мес­ца­мі па Бе­ла­ру­сі прой­дзе ка­рот­ка­ча­со­вы снег, мок­ры снег. У асоб­ных ра­ё­нах ча­ка­ец­ца сла­бы ту­ман, на да­ро­гах га­ла­лё­дзі­ца. Тэм­пе­ра­ту­ра па­вет­ра ўна­чы скла­дзе 4—11 ма­ро­зу, па поўд­ні — мі­нус 1—3 гра­ду­сы. Удзень так­са­ма бу­дзе ма­роз­на, тэм­пе­ра­ту­ра апусціцца ад мі­нус 2 да мі­нус 8 гра­ду­саў.

Па­вод­ле па­пя­рэд­ніх пра­гно­заў ай­чын­ных сі­ноп­ты­каў, у па­чат­ку на­ступ­на­га тыд­ня ма­роз­нае на­двор'е за­ха­ва­ец­ца, а апад­каў ста­не менш.

Сяр­гей КУР­КАЧ

Прэв’ю: polymia.by

Загаловак у газеце: Да па­ня­дзел­ка нас за­сне­жыць

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Дыета ад хандры. Што жаваць, каб не перажываць

Дыета ад хандры. Што жаваць, каб не перажываць

«Сумныя» прадукты — прэч з халадзільніка!

Грамадства

«Сталінскі праспект мы называлі брадвеем». Як і чым жылі беларускія стылягі

«Сталінскі праспект мы называлі брадвеем». Як і чым жылі беларускія стылягі

Пасля смерці Сталіна «жалезная заслона», якая аддзяляла Савецкі Саюз ад навакольнага свету, прыадчынілася.

Калейдаскоп

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

АВЕН. Неабходна будзе сканцэнтраваць намаганні на рабоце.

Грамадства

Прынцып Інэсы Караткевіч: цаніць кожную хвіліну

Прынцып Інэсы Караткевіч: цаніць кожную хвіліну

«Ні разу не пашкадавала, што прыйшла працаваць у такую ўнікальную структуру, як спажыўкааперацыя»