Вы тут

Пачынаецца работа па стварэнні даведніка «Бе­ла­рус­кая края­знаў­чая эн­цык­ла­пе­дыя»


У вы­да­вец­тве «Бе­ла­рус­кая Эн­цык­ла­пе­дыя імя Пет­ру­ся Броў­кі» па­чы­на­ец­ца ра­бо­та па ства­рэн­ні да­вед­ні­ка «Бе­ла­рус­кая края­знаў­чая эн­цык­ла­пе­дыя». Па­ча­так рэа­лі­за­цыі гэ­та­га пра­ек­та за­кла­ла ра­шэн­не І Рэс­пуб­лі­кан­ска­га края­знаў­ча­га фо­ру­му, які быў пра­ве­дзе­ны на па­чат­ку 2020 го­да.


Іні­цы­я­та­ра­мі но­ва­га вы­дан­ня вы­сту­па­юць На­цы­я­наль­ны гіс­та­рыч­ны му­зей Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь, Бе­ла­рус­кі фонд куль­ту­ры, вы­да­вец­тва «Бе­ла­рус­кая Эн­цык­ла­пе­дыя імя Пет­ру­ся Броў­кі», Вы­да­вец­кі дом «Звяз­да», На­цы­я­наль­ная біб­лі­я­тэ­ка Бе­ла­ру­сі, Рэс­пуб­лі­кан­скі цэнтр эка­ло­гіі і края­знаў­ства, На­цы­я­наль­нае агенц­тва па ту­рыз­ме, Са­юз пісь­мен­ні­каў Бе­ла­ру­сі. Та­кое прад­стаў­ні­чае су­поль­ніц­тва дзяр­жаў­ных і гра­мад­скіх струк­тур, не­су­мнен­на, пры­ня­се вы­со­кі плён.

— Ужо на па­чат­ку сту­дзе­ня 2021 го­да мы са­бра­лі­ся іні­цы­я­тыў­най гру­пай, — дзе­ліц­ца раз­ва­га­мі ды­рэк­тар На­цы­я­наль­на­га гіс­та­рыч­на­га му­зея Па­вел СА­ПО­ЦЬКА, — каб вы­зна­чыць асноў­ныя кі­рун­кі ў струк­ту­ры вы­дан­ня. Па-пер­шае, у грун­тоў­ным вы­дан­ні бу­дзе вы­кла­дзе­на агуль­ная ін­фар­ма­цыя аб раз­віц­ці края­знаў­ства ў бе­ла­рус­кіх рэ­гі­ё­нах. Гэ­та да­ты­чыц­ца гіс­то­рыі і су­час­нас­ці. Асаб­лі­ва пад­крэс­лім ці вы­лу­чым му­зей­нае, біб­лі­я­тэч­нае, па­за­школь­нае края­знаў­ства. Ка­неш­не ж, зной­дзец­ца мес­ца і для раз­гля­ду сту­дэнц­ка­га, рэ­лі­гій­на­га, эка­ла­гіч­на­га края­знаў­ства. Па-дру­гое, вель­мі іс­тот­нае мес­ца зой­муць пер­са­на­ліі ў «Бе­ла­рус­кай края­знаў­чай эн­цык­ла­пе­дыі». Столь­кі лю­дзей за ста­год­дзі пры­чы­ні­лі­ся да збі­ран­ня гіс­та­рыч­най па­мя­ці ў рэ­гі­ё­нах, што рас­по­вед пра іх уяў­ля­ец­ца са­праўд­ным на­цы­я­наль­ным скар­бам.

— Як бу­дзе праходзіць збор ін­фар­ма­цыі для но­ва­га вы­дан­ня?

— На па­ся­джэн­ні ра­бо­чай гру­пы і кі­раў­ніц­тва эн­цык­ла­пе­дыч­на­га вы­да­вец­тва, і кі­раў­ніц­тва Бе­ла­рус­ка­га фон­ду куль­ту­ры, і ін­шыя вы­ка­за­лі­ся пра вар­тас­ці гра­мад­скіх, агуль­ных па­мкнен­няў у гэ­тай спра­ве. Ка­неш­не ж, са­праўд­ную кар­ці­ну раз­віц­ця края­знаў­ства ў на­шай кра­і­не мы змо­жам сфар­мі­ра­ваць толь­кі су­поль­на, толь­кі ра­зам. На­цы­я­наль­ны гіс­та­рыч­ны му­зей Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь бу­дзе ак­тыў­на пра­ца­ваць з аб­лас­ны­мі края­знаў­чы­мі му­зея­мі. Гэ­та, так бы мо­віць, наш ме­та­дыч­ны цэнтр. На­цы­я­наль­ная біб­лі­я­тэ­ка Бе­ла­ру­сі не толь­кі са­ма ўклю­чыц­ца ў пра­цэс, але і аб'­яд­нае па­мкнен­ні аб­лас­ных біб­лі­я­тэк. Тым бо­льш што ме­на­ві­та ў іх іс­нуе ба­га­ты во­пыт края­знаў­чых біб­лі­яг­ра­фій, што да­зво­ліць мак­сі­маль­на не пра­пус­ціць га­лоў­нае, аха­піць усю па­літ­ру дзей­нас­ці ў га­лі­не края­знаў­ства на мес­цах, у ра­ё­нах, у са­мых да­лё­кіх ад цэнт­ра, ад ста­лі­цы ку­точ­ках Бе­ла­ру­сі. Мы ўжо рых­ту­ем і афі­цый­ныя зва­ро­ты ў му­зеі, ва ўста­но­вы і ар­га­ні­за­цыі, якія збі­ра­ем­ся да­лу­чыць да ра­бо­ты. Рас­пра­цоў­ва­ец­ца і ан­ке­та для пад­рых­тоў­кі звес­так аб края­знаў­цах, для збі­ран­ня ін­фар­ма­цыі па кі­рун­ках і рэ­гі­ё­нах. Свое­асаб­лі­вым ге­не­ра­та­рам у гэ­тым склад­ні­ку дзей­нас­ці вы­сту­пае Бе­ла­рус­кі фонд куль­ту­ры, які фак­тыч­на аб'­яд­ноў­вае края­знаў­чую гра­ма­ду кра­і­ны.
Са­праў­ды, па­чы­на­ец­ца вя­лі­кая спра­ва. Рэа­лі­за­ваць яе, зра­біць вы­дан­не ў вы­ні­ку ка­рыс­ным і за­па­тра­ба­ва­ным мож­на толь­кі ра­зам, толь­кі агуль­ны­мі на­ма­ган­ня­мі. Пад­му­рак па­кла­дзе­ны. Іні­цы­я­ты­ва аб'­яд­на­ла многіх у га­ра­чым жа­дан­ні рас­ка­заць пра зроб­ле­нае, па­дзя­ка­ваць су­час­ні­кам і пра­шчу­рам за іх руп­лі­васць у вя­лі­кай спра­ве збі­ран­ня гіс­та­рыч­най, края­знаў­чай па­мя­ці пра Бе­ла­русь.

Кас­тусь ЛЕШНІЦА

Прэв’ю: depositphotos.com

Загаловак у газеце: Бе­ла­рус­кай края­знаў­чай эн­цык­ла­пе­дыі — быць!

Выбар рэдакцыі

Здароўе

Чаму беларусы не спяшаюцца прышчапляцца?

Чаму беларусы не спяшаюцца прышчапляцца?

Праз які час праводзіць рэвакцынацыю ад COVІD-19 і ці патрэбна яна ўвогуле?

Грамадства

Як абараніцца ад махляроў у сферы сучасных тэхналогій

Як абараніцца ад махляроў у сферы сучасных тэхналогій

Фішынг, вішынг — два кіты кіберзлачыннасці

Грамадства

Арктычнае ўварванне на змену цёпламу паветру. Калі чакаць першы снег? Прагноз ад Дзмітрыя Рабава

Арктычнае ўварванне на змену цёпламу паветру. Калі чакаць першы снег? Прагноз ад Дзмітрыя Рабава

З чым звязана такая восеньская зменлівасць надвор’я і калі чакаць першы снег.