Вы тут

Хатняя энцыклапедыя


Рыб­ныя дра­ні­кі

Для іх пры­га­та­ван­ня мож­на вы­ка­рыс­тоў­ваць аб­са­лют­на лю­быя ві­ды ры­бы.

Спат­рэ­біц­ца: буль­ба ся­рэд­няя — 5 шт., фі­ле мін­тая (ці ін­шай ры­бы) — 300 г, яй­ка ку­ры­нае — 1 шт., цы­бу­ля рэп­ча­тая — 1 шт, му­ка пша­ніч­ная — 2 ст. л., пе­рац чор­ны мо­ла­ты і соль — на смак, зе­ля­ні­на кро­пу (пят­руш­кі або кін­зы) — 1 пу­чок, алей для сма­жан­ня.

Рых­ту­ем фарш для дра­ні­каў. Фі­ле на­ра­за­ем вель­мі дроб­ны­мі ку­бі­ка­мі. Па па­ме­ры ка­ва­лач­кі па­він­ны быць менш ад­на­го сан­ты­мет­ра. Буль­бу на­дзі­ра­ем на ся­рэд­няй тар­цы ці вель­мі дроб­на ся­чом на­жом. Дра­ную буль­бу тро­хі ад­ціс­ка­ем ру­ка­мі, каб па­зба­віц­ца ліш­ку віль­га­ці, пас­ля ча­го змеш­ва­ем з ры­бай, цы­бу­ляй і зя­ле­ні­вам. Со­лім і пер­чым су­месь, по­тым да­да­ём 2 ста­ло­выя лыж­кі му­кі і ўбі­ва­ем у ма­су яй­ка.

Атры­ма­ны фарш доб­ра вы­меш­ва­ем. Фар­мі­ру­ем рыб­ныя дра­ні­кі. Аб­смаж­ва­ем на па­тэль­ні з абод­вух ба­коў да за­ла­ціс­тай ска­ры­нач­кі. Ідэа­льна да іх па­ды­дзе со­ус «Тар-тар».

Са­ла га­ра­ча­га па­со­лу

Спат­рэ­біц­ца: сві­ное са­ла з пра­слой­ка­мі мя­са — 1 кг, час­нок — 7 зуб­коў, соль — 200 г, ва­да — 1 л, ша­лу­пін­не цы­бу­лі — 3 жме­ні, лаў­ро­вы ліст — 2 шт., цу­кар — 2 ст. л., пе­рац чор­ны — на смак.

У каст­ру­лю вы­лі­це ва­ду, да­дай­це цу­кар, соль, лаў­ро­вы ліст, ша­лу­пін­не і па­стаў­це ва­рыц­ца. Ка­лі ва­да за­кі­піць, па­кла­дзі­це ў яе са­ла і пра­ва­ры­це яшчэ 20—30 хві­лін. Зні­мі­це са­ла з агню і па­кінь­це яго на 8—10 га­дзін на­сы­чац­ца ад­ва­рам. За­тым вы­цяг­ні­це са­ла з ра­со­лу і аб­су­шы­це яго. Аб­сох­лае са­ла аб­ка­чай­це ў су­ме­сі чор­на­га пер­цу і час­на­ку, па­рэ­за­на­га тон­кі­мі плас­цін­ка­мі, за­гар­ні­це ў фоль­гу і па­кла­дзі­це на ноч у ма­ра­зіл­ку.

Што зра­біць, каб абу­так не сліз­гаў

Пад­час куп­лі зі­мо­ва­га абут­ку вар­та звяр­таць ува­гу не толь­кі на знеш­ні вы­гляд па­ры, але і на па­дэш­ву. Ка­лі яна аб­са­лют­на глад­кая або мае толь­кі дэ­ка­ра­тыў­ныя ўзо­ры без знач­ных па­глыб­лен­няў, зна­чыць, гэ­ты абу­так не вы­тры­мае вы­пра­ба­ван­не га­ла­лё­дам.

Вя­лі­кае зна­чэн­не мае ма­тэ­ры­ял па­дэ­швы. Не­ка­то­рыя вы­твор­цы ў мэ­тах эка­но­міі да­да­юць у вы­раб сы­ра­ві­ну ніз­кай якас­ці, якая на ма­ро­зе ста­но­віц­ца цвёр­дай і сліз­кай. Са­праўд­ным вы­ра­та­ван­нем у га­ла­лёд ста­нуць бо­ты на плос­кім ха­ду з элас­тыч­ны­мі па­дэ­шва­мі. У якас­ці ма­тэ­рыя­лу па­дэ­швы лепш за ўсё па­ды­хо­дзяць гу­ма або каў­чук.

На­су­пе­рак рас­паў­сю­джа­на­му мер­ка­ван­ню, глы­бо­кі пра­тэк­тар да­лё­ка не заў­сё­ды з'яў­ля­ец­ца на­дзей­ным срод­кам су­праць сліз­га­цен­ня. Та­кая па­дэ­шва доб­рая ў моц­ныя сне­га­па­ды, а вось для доб­ра­га счап­лен­ня з лё­дам вар­та па­да­браць ва­ры­янт са мност­вам дроб­ных пу­пы­ры­шак або роз­на­на­кі­ра­ва­ных на­се­чак.

Іс­нуе шмат на­род­ных ме­та­даў, якія да­па­ма­га­юць па­вя­лі­чыць счап­лен­не па­дэ­швы з глад­кай ле­дзя­ной ска­рын­кай. Усе яны ва­ло­да­юць роз­най сту­пен­ню эфек­тыў­нас­ці.

  • Лей­ка­плас­тыр. Не­аб­ход­на ку­піць у ап­тэ­цы ру­лон­чык ме­ды­цын­ска­га лей­ка­плас­ты­ру, ад­рэ­заць не­каль­кі ка­ва­лач­каў даў­жы­нёй 3-4 см і крыж-на­крыж на­кле­іць іх па ўсёй пло­шчы па­дэ­швы (па­верх­ня па­він­на быць чыс­тай і су­хой). Спо­саб прос­ты, але не­даў­га­веч­ны, — на­ват пры су­хой ма­роз­най зі­ме плас­ты­ру хо­піць на па­ру дзён, а пад­час мак­ра­ты ад­кле­іц­ца ўся­го праз не­каль­кі хві­лін.
  • Ля­мец. Ка­ва­лач­кі трэ­ба пры­кле­іць на чыс­тую і су­хую па­дэ­шву. Каб вы­нік пра­тры­маў­ся даў­жэй, мож­на вы­ка­рыс­тоў­ваць клей «Мо­мант». Трэ­ба да­ча­кац­ца поў­на­га вы­сы­хан­ня са­ма­роб­най аплі­ка­цыі, за­тым мож­на іс­ці на шпа­цыр. Гэ­ты спо­саб эфек­тыў­ны і да­ступ­ны, але ў пра­цэ­се ха­ды ка­ва­лач­кі, якія тыр­чаць, бу­дуць гля­дзец­ца не вель­мі эс­тэ­тыч­на.
  • На­ждач­ная па­пе­ра. Пер­шы спо­саб пры­мя­нен­ня гэ­та­га срод­ку па­доб­ны на ме­тад з лям­цам, толь­кі на па­дэ­шву трэ­ба пры­кле­іць па­лос­кі на­ждач­най па­пе­ры са­май буй­ной зяр­ніс­тас­ці. Гэ­та мо­жа вы­ра­та­ваць ад сліз­га­цен­ня на лё­дзе на 1-2 тыд­ні. Дру­гі спо­саб больш агрэ­сіў­ны і па­ды­хо­дзіць толь­кі тым, хто ўпэў­не­ны ў тры­ва­лас­ці і якас­ці свай­го абут­ку. Каб па­леп­шыць счап­лен­не ма­тэ­ры­я­лу, па­дэ­шву трэ­ба пе­ры­я­дыч­на ша­ра­ваць дроб­на­зяр­ніс­тай на­ждач­най па­пе­рай. Та­кі ме­тад не па­ды­дзе для абут­ку на тон­кіх па­дэ­швах і для па­дэ­шваў, зроб­ле­ных з на­ту­раль­ных матэ­ры­я­лаў.
  • Клей. Па­пя­рэд­не абяс­тлус­ціў­шы па­дэ­шву, трэ­ба на яе на­нес­ці тон­кую се­тач­ку з абут­ко­ва­га клею. Даць яму пад­сох­нуць, а за­тым на­нес­ці яшчэ адзін пласт срод­ку. Для па­ве­лі­чэн­ня ад­ге­зіў­ных улас­ці­вас­цяў мож­на па­сы­паць клей буй­ным рач­ным пяс­ком. Та­кі са­ма­роб­ны пра­тэк­тар га­ран­туе бяс­печ­ную ха­ду пры­клад­на на ме­сяц.

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Ці варта засцерагацца ад вяртання анамальнай спякоты? Дзмітрый Рабаў расказаў пра надвор’е на астатнюю частку лета

Ці варта засцерагацца ад вяртання анамальнай спякоты? Дзмітрый Рабаў расказаў пра надвор’е на астатнюю частку лета

«Верхавіна лета» прайшла, і ўжо мала хто памятае, што першая дэкада чэрвеня была халаднаватай і з замаразкамі.

Грамадства

Усё што трэба ведаць пра пляжны сезон

Усё што трэба ведаць пра пляжны сезон

У апошнія тыдні на краіну абрынулася небывалая спякота... 

Калейдаскоп

Чым апырскаць памідоры ад фітафторы, калі на іх ужо завязі і кветкі

Чым апырскаць памідоры ад фітафторы, калі на іх ужо завязі і кветкі

Як і любую іншую хваробу, фітафтароз лягчэй папярэдзіць, чым лячыць.

Культура

Беразіно: цэнтр на шляху «з вараг у грэкі»

Беразіно: цэнтр на шляху «з вараг у грэкі»

Радзімазнаўства. Адрасы пісьменства. Сумесны праект Мінаблвыканкама і «Звязды».