Вы тут

Сход, які вызначыць Шлях


Гэ­та ўжо мож­на на­зваць но­вай тра­ды­цы­яй не­за­леж­най Бе­ла­ру­сі — кож­ныя пяць га­доў прад­стаў­ні­кі на­ро­да збі­ра­юц­ца, каб ра­зам з ула­дай вы­ра­шыць, якім шля­хам іс­ці кра­і­не да­лей. Як па­каз­вае най­ноў­шая гіс­то­рыя, ме­на­ві­та гэ­тыя ра­шэн­ні ста­но­вяц­ца вы­зна­чаль­ны­мі для да­лей­ша­га раз­віц­ця Бе­ла­ру­сі. Сё­ле­та за тым, што бу­дзе ад­бы­вац­ца на гэ­тай на­род­най на­ра­дзе, якія ра­шэн­ні бу­дуць на ёй пры­мац­ца, жы­ха­ры кра­і­ны бу­дуць са­чыць з асаб­лі­вай ува­гай і ча­кан­нем. На Схо­дзе па­він­на вы­ра­шыц­ца мно­гае, што да­ты­чыц­ца не толь­кі бу­ду­чы­ні на­шай Бе­ла­ру­сі, але і кож­на­га з нас.


Выбар рэдакцыі

Грамадства

Чаму 14 лістапада варта лічыць днём яднання?

Чаму 14 лістапада варта лічыць днём яднання?

З прапанаваных для абмеркавання дат, адна з якіх можа стаць Днём народнага адзінства — 14 лістапада.

Грамадства

Анёл па імені Алена. Як прадпрымальніца стала сацработнікам

Анёл па імені Алена. Як прадпрымальніца стала сацработнікам

Сацыяльны работнік тэрытарыяльнага цэнтра сацыяльнай абароны насельніцтва Маскоўскага раёна Мінска Алена Сцепаненка працуе на сваім месцы каля двух гадоў.

Эканоміка

Магілёўскі прадпрымальнік — пра вытворчасць на перыферыі і адказнасць перад сабой і людзьмі

Магілёўскі прадпрымальнік — пра вытворчасць на перыферыі і адказнасць перад сабой і людзьмі

Сідаравічы — невялікі аграгарадок паміж Магілёвам і Быхавам. Менавіта тут знаходзіцца вядомая ў Магілёўскім раёне фермерская гаспадарка Сяргея Куцанава.