Вы тут

Сход, які вызначыць Шлях


Гэ­та ўжо мож­на на­зваць но­вай тра­ды­цы­яй не­за­леж­най Бе­ла­ру­сі — кож­ныя пяць га­доў прад­стаў­ні­кі на­ро­да збі­ра­юц­ца, каб ра­зам з ула­дай вы­ра­шыць, якім шля­хам іс­ці кра­і­не да­лей. Як па­каз­вае най­ноў­шая гіс­то­рыя, ме­на­ві­та гэ­тыя ра­шэн­ні ста­но­вяц­ца вы­зна­чаль­ны­мі для да­лей­ша­га раз­віц­ця Бе­ла­ру­сі. Сё­ле­та за тым, што бу­дзе ад­бы­вац­ца на гэ­тай на­род­най на­ра­дзе, якія ра­шэн­ні бу­дуць на ёй пры­мац­ца, жы­ха­ры кра­і­ны бу­дуць са­чыць з асаб­лі­вай ува­гай і ча­кан­нем. На Схо­дзе па­він­на вы­ра­шыц­ца мно­гае, што да­ты­чыц­ца не толь­кі бу­ду­чы­ні на­шай Бе­ла­ру­сі, але і кож­на­га з нас.


Выбар рэдакцыі

Палітыка

Аляксандр Лукашэнка: Мы родную зямлю, незалежнасць і суверэнітэт нікому не аддадзім. Мы ў любым выпадку выстаім!

Аляксандр Лукашэнка: Мы родную зямлю, незалежнасць і суверэнітэт нікому не аддадзім. Мы ў любым выпадку выстаім!

 У Брэсцкай крэпасці прайшла цырымонія, прысвечаная 80-годдзю з дня пачатку Вялікай Айчыннай вайны.

Грамадства

Сёння — 80 гадоў з дня пачатку Вялікай Айчыннай вайны

Сёння — 80 гадоў з дня пачатку Вялікай Айчыннай вайны

У Беларусі Дзень усенароднай памяці ахвяр Вялікай Айчыннай вайны — памятная дата.