Вы тут

Прэзідэнт накіраваў віншаванне з Днём жанчын


Да­ра­гія су­ай­чын­ні­цы!

Ад уся­го сэр­ца він­шую вас з цу­доў­ным вяс­но­вым свя­там — Днём жан­чын.

Сім­ва­ліч­на, што са­мыя га­лоў­ныя для кож­на­га ча­ла­ве­ка сло­вы — ма­ма, сям'я, Ра­дзі­ма — жа­но­ча­га ро­ду. Ме­на­ві­та вы за­хоў­ва­е­це і пе­рад­ая­це но­вым па­ка­лен­ням най­важ­ней­шыя каш­тоў­нас­ці і тра­ды­цыі. Пры гэ­тым вам пад­улад­ныя лю­быя пра­фе­сій­ныя, спар­тыў­ныя, твор­чыя вяр­шы­ні.

У гіс­то­рыі кра­і­ны і на­ро­да бы­ва­лі роз­ныя пе­ры­я­ды, але бе­ла­рус­кія жан­чы­ны заў­сё­ды вы­лу­ча­лі­ся вы­ключ­най муд­рас­цю і спа­кой­най упэў­не­нас­цю ў шчас­лі­вай бу­ду­чы­ні.

У гэ­ты свя­точ­ны дзень жа­даю вам і ва­шым бліз­кім моц­на­га зда­роўя, ка­хан­ня, уза­е­ма­ра­зу­мен­ня, мір­на­га не­ба над га­ла­вой і пос­пе­хаў ва ўсіх доб­рых па­чы­нан­нях.

Прэ­зі­дэнт Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь Аляк­сандр Лу­ка­шэн­ка

Фота ў прэв’ю Анатоля Клешчука

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Ніна Іванова: «Менавіта грамадства павінна рабіць крокі насустрач»

Ніна Іванова: «Менавіта грамадства павінна рабіць крокі насустрач»

Беларускае таварыства дружбы і культурнай сувязі амаль стагоддзе займаецца папулярызацыяй духоўных і культурных здабыткаў.

Культура

Пра што сведчаць гістарычныя графіці ў самым старажытным захаваным храме Беларусі

Пра што сведчаць гістарычныя графіці ў самым старажытным захаваным храме Беларусі

Надпісы кшталту «тут быў...» на сценах з’яўляліся яшчэ ў Сярэднявеччы.

Грамадства

Як сэканоміць на «камуналцы»? Інструкцыя ад спецыялістаў

Як сэканоміць на «камуналцы»? Інструкцыя ад спецыялістаў

Хто мае права на вяртанне грошай, а хто — заплаціць цалкам.