Вы тут

Су­эц «ад­кар­ка­ва­лі». Як ава­рыя на ка­на­ле пе­ра­за­пус­ці­ла су­свет­ную ла­гіс­ты­ку?


Гла­баль­ны ры­нак мар­скіх пе­ра­во­зак пас­ля доў­га­ча­ка­на­га ад­крыц­ця суд­на­ход­ства па Су­эц­кім ка­на­ле не ча­кае хут­ка­га ад­наў­лен­ня. Пе­ра­воз­чы­кі па­пя­рэдж­ва­юць, што сі­ту­а­цыя ўжо паў­плы­ва­ла на тэр­мі­ны да­стаў­кі гру­заў, ін­цы­дэнт аказ­вае сур'­ёз­ны ўплыў на ла­гіс­ты­ку су­свет­ных марш­ру­таў ганд­лю, па­ве­да­міў іnterfax.ru. На лік­ві­да­цыю на­ступ­стваў зда­рэн­ня мо­жа спат­рэ­біц­ца пра­цяг­лы час, праг­на­зу­юць экс­пер­ты. Як ава­рыя на Су­эц­кім ка­на­ле пе­ра­за­пус­ці­ла гла­баль­ную ла­гіс­ты­ку?


Фота прэс-службы Суэцкага канала.

Стра­тэ­гіч­ны ка­лі­дор

Ка­нал, які злу­чае Між­зем­нае і Чыр­во­нае мо­ры, ак­тыў­на вы­ка­рыс­тоў­ваў­ся яшчэ ў ча­сы егі­пец­кіх фа­ра­о­наў і ста­ра­жыт­ных рым­лян. Су­час­ны марш­рут быў пра­кла­дзе­ны ў XІX ста­год­дзі па іні­цы­я­ты­ве фран­цуз­ска­га ін­жы­не­ра Фер­ды­нан­да дэ Ле­сеп­са. У 1956 го­дзе егі­пец­кія ўла­ды на­цы­я­на­лі­за­ва­лі ка­нал пас­ля пра­цяг­ла­га Су­эц­ка­га кры­зі­су, які пры­вёў да яго за­крыц­ця на шэсць ме­ся­цаў і над­звы­чай сур'­ёз­ных пе­ра­бо­яў у су­свет­ным ганд­лі.

У 2014—2015 га­дах бы­ла пра­ве­дзе­на рэ­кан­струк­цыя ка­на­ла, якая да­зво­лі­ла па­шы­рыць яго пра­пуск­ную здоль­насць. Ця­пер Су­эц мае дру­гую лі­нію для ад­на­ча­со­ва­га двух­ба­ко­ва­га ру­ху суд­наў, але па­шы­ра­ная част­ка пра­хо­дзіць на поў­нач ад та­го мес­ца, дзе Ever Gіven сеў на мель.

У 2019 го­дзе ка­нал за­бяс­пе­чыў транс­пар­ці­роў­ку 1,2 міль­яр­да тон гру­заў на амаль 19 ты­сяч ка­раб­лёў, да­ход склаў 5,5 міль­яр­да до­ла­раў. Па­вод­ле пла­наў поў­най рэ­кан­струк­цыі, да 2023-га мяр­ку­ец­ца пра­во­дзіць 97 суд­наў у су­ткі (ця­пер — 49). У та­кім ра­зе ка­нал бу­дзе пры­но­сіць Егіп­ту да 13,2 міль­яр­да до­ла­раў.

Су­эц вель­мі важ­ны для су­свет­на­га рын­ку наф­ты і звад­ка­ва­на­га пры­род­на­га га­зу (ЗПГ). Па­вод­ле да­ных кам­па­ніі Kpler, праз ка­нал што­год пра­хо­дзіць 97 міль­ё­наў тон сы­рой наф­ты, 77 млн тон наф­та­пра­дук­таў і 39 млн тон ЗПГ. Ра­сій­скія наф­та­выя кам­па­ніі ад­ны з най­буй­ней­шых ка­рыс­таль­ні­каў гэ­та­га транс­парт­на­га ка­лі­до­ра пры па­стаў­ках наф­ты
ў Паў­днё­вую і Паў­ноч­на-Ус­ход­нюю Азію. Су­эц з'яў­ля­ец­ца і асноў­ным марш­ру­там па­ста­вак наф­ты з Бліз­ка­га Ус­хо­ду ў Еў­ро­пу, праз яго транс­парт­уец­ца і звад­ка­ва­ны пры­род­ны газ з за­во­даў Ка­та­ра.

Амаль тра­ці­на су­свет­на­га аб'­ёму мар­скіх кан­тэй­не­раў што­дня пра­хо­дзіць праз Су­эц­кі ка­нал пра­цяг­лас­цю 193 кі­ла­мет­ры. Гэ­та ка­ля 12 пра­цэн­таў ад агуль­на­га аб'­ёму су­свет­на­га ганд­лю ўсі­мі та­ва­ра­мі. Ня­дзіў­на, што над­звы­чай­нае зда­рэн­не пры­ка­ва­ла ўва­гу без пе­ра­больш­ван­ня ўсіх кан­ты­нен­таў.

Стра­ты —  $400 млн у га­дзі­ну

Апош­ні раз па­доб­ны ін­цы­дэнт у Су­эц­кім ка­на­ле ад­быў­ся ў 2017 го­дзе, ка­лі з-за тэх­ніч­ных ня­спраў­нас­цяў на мель сеў япон­скі кан­тэй­не­ра­воз. Та­ды егіп­ця­нам уда­ло­ся ад­на­віць суд­на­ход­ства ў пра­лі­ве ўся­го за не­каль­кі га­дзін.

На гэ­ты раз 400-мет­ро­вы ме­га­кан­тэй­не­ра­воз на пра­ця­гу шас­ці дзён бла­кі­ра­ваў Су­эц­кі ка­нал. У па­чат­ку гэ­та­га тыд­ня не­ве­ра­год­ны­мі на­ма­ган­ня­мі яго ўда­ло­ся зняць з ме­лі. Па­вод­ле звес­так пар­та­ла MarіneTraffіc, які ў рэ­жы­ме рэ­аль­на­га ча­су ад­соч­вае пе­ра­мя­шчэн­не мар­скіх суд­наў, Ever Gіven сва­ім хо­дам прай­шоў праз вуз­кую част­ку ка­на­ла і даб­ра­ўся да Вя­лі­ка­га Гор­ка­га во­зе­ра. Да гэ­та­га ча­су на па­ды­хо­дах да ка­на­ла ўтва­ры­ла­ся гі­ганц­кая проб­ка: у чар­зе ста­я­ла больш за 450 суд­наў. Зда­рэн­не ста­ла шо­кам для су­свет­на­га ганд­лю, ад­зна­чы­ла ін­фар­ма­цый­нае агенц­тва Reuters. Суд­на­ход­ная кам­па­нія Lloyd's Lіst пад­лі­чы­ла, што стра­ты ад бла­кі­роў­кі ка­на­ла скла­да­лі 400 міль­ё­наў до­ла­раў. Гэ­тую су­му су­свет­ны ган­даль губ­ляў за га­дзі­ну пра­стою ў проб­цы.

Кан­тэй­нер­ныя лі­ніі не мо­гуць вы­зна­чыць час за­трым­кі ў да­стаў­цы та­ва­раў. Бла­кі­ра­ван­не Су­эц­ка­га ка­на­ла пры­вя­ло да сур'­ёз­на­га збою ў су­свет­най ла­гіс­ты­цы, які па­вя­лі­чыць тэр­мі­ны да­стаў­кі гру­заў, ад­зна­ча­юць экс­пер­ты. Ін­цы­дэнт пры­му­сіў су­свет­ных пе­ра­воз­чы­каў пе­ра­гля­даць рас­клад, змя­няць марш­ру­ты суд­наў і пе­ра­на­кі­роў­ваць кан­тэй­не­ра­во­зы на­зад у пар­ты за­груз­кі. Яшчэ ў па­чат­ку тыд­ня кан­тэй­нер­ныя апе­ра­та­ры па­ве­да­мі­лі, што пра­цяг­ва­юць пе­ра­на­кі­роў­ваць суд­ны ін­шы­мі марш­ру­та­мі, па­коль­кі ча­кан­не ў проб­цы раў­на­важ­на ча­су, не­аб­ход­на­му на аб­ход­ны марш­рут.

Лан­цу­жок праб­лем

Бла­кі­роў­ка ка­на­ла вы­клі­ка­ла се­рыю збо­яў і за­тры­мак у су­свет­ным суд­на­ход­стве, па­ве­да­міў Maersk. Так, па­вод­ле да­ных кам­па­ніі, толь­кі за мі­ну­лыя вы­ход­ныя 15 кан­тэй­не­ра­во­заў бы­лі пе­ра­на­кі­ра­ва­ны доў­гім марш­ру­там. Ра­шэн­не аб на­кі­ра­ван­ні праз мыс Доб­рай Над­зеі бы­ло пры­ня­та на­пя­рэ­дад­ні «пунк­ту не­вяр­тан­ня», ад­зна­чае кам­па­нія. Суд­ны не бу­дуць змя­няць марш­рут, каб не па­вя­ліч­ваць па­мер проб­кі ка­ля Су­эц­ка­га ка­на­ла.

Швей­цар­ская MSC, дру­гі ў све­це кан­тэй­нер­ны пе­ра­воз­чык, па­ве­да­мі­ла клі­ен­там, што рын­ка­вая сі­ту­а­цыя за­ста­ец­ца цяж­кай, ін­цы­дэнт паў­плы­ваў на за­груз­ку парт­оў, што пры­вя­дзе да пе­ра­груз­кі ўся­го лан­цуж­ка па­ста­вак та­ва­раў, ад­зна­чыў іnterfax.ru. У гэ­тых скла­да­ных умо­вах кам­па­нія бу­дзе аб­наў­ляць марш­рут­ную сет­ку, аб'­яд­ноў­ваць і ад­мя­няць кан­тэй­нер­ныя сэр­ві­сы на не­ка­то­рых на­прам­ках па­між Азі­яй і Еў­ро­пай.

Яшчэ адзін су­свет­ны гі­гант — CMA CGAM — за­явіў, што ад­пра­віў не­каль­кі суд­наў, якія ста­я­лі ў чар­зе, у абы­ход. Пе­ра­воз­чык раз­гля­дае ўсе аль­тэр­на­тыў­ныя марш­ру­ты, уклю­ча­ю­чы да­стаў­ку гру­заў па чы­гун­цы і авія­транс­пар­там. MSC мяр­куе, што дру­гі квар­тал 2021-га апы­нец­ца ў вы­ні­ку яшчэ больш скла­да­ным, чым пер­шыя тры ме­ся­цы го­да.

Кам­па­ніі ча­ка­юць, што ін­цы­дэнт з бла­кі­ра­ван­нем ка­на­ла ўжо ў най­блі­жэй­шай перс­пек­ты­ве пры­вя­дзе да аб­ме­жа­ван­ня суд­на­ход­ных ма­гут­нас­цяў і аб­ста­ля­ван­ня, на­рас­тан­ня праб­лем у гла­баль­ных лан­цуж­ках да­стаў­кі. Ад­крыц­цё ка­на­ла пры­вя­дзе да рэз­ка­га рос­ту коль­кас­ці суд­наў, якія пры­бы­ва­юць у пар­ты, ры­нак із­ноў су­тык­нец­ца з праб­ле­май за­то­раў — ця­пер ужо ў пунк­тах пры­зна­чэн­ня, лі­чаць у MSC.

Марш­рут ва­кол аф­ры­кан­ска­га кан­ты­нен­та пры­клад­на на 15 дзён даў­жэй­шы, чым шлях праз Су­эц, і спа­лу­ча­ны з ры­зы­ка­мі пі­рац­тва, ад­зна­ча­юць удзель­ні­кі рын­ку. Кошт пра­хо­ду ме­га­кан­тэй­не­ра­во­заў па ка­на­ле і кошт па­лі­ва для іх ру­ху па абы­ход­ным марш­ру­це пад­лі­чы­лі, пры­клад­на роў­ныя — у ме­жах міль­ё­на до­ла­раў.

Фота прэс-службы Суэцкага канала.

Да­па­маг­ла... поў­ня

Кі­раў­нік ад­мі­ніст­ра­цыі Су­эц­ка­га ка­на­ла Уса­ма Ра­біа за­явіў, што апе­ра­цыя па зняц­ці з ме­лі гі­ганц­ка­га кан­тэй­не­ра­во­за — над­звы­чай скла­да­ная за­да­ча. Для ўдзе­лу ў ёй бы­лі пры­цяг­ну­ты най­леп­шыя су­свет­ныя ка­ман­ды па вы­ра­та­ван­ні суд­наў на мо­ры, за­дзей­ні­ча­ны ўсе на­яў­ныя ў рэ­гі­ё­не бук­сі­ры, спе­цы­яль­ная тэх­ні­ка. Пра­ліч­ва­лі­ся ўсе маг­чы­мыя ва­ры­ян­ты і сцэ­на­рыі вы­праў­лен­ня сі­ту­а­цыі, якія ўклю­ча­лі так­са­ма раз­груз­ку пры да­па­мо­зе вер­та­лё­таў.

Каб зняць суд­на з ме­лі, улас­нік вы­клі­каў на да­па­мо­гу ка­ман­ду SMІT Salvage. Гэ­та вы­ра­та­валь­нае пад­раз­дзя­лен­не ні­дэр­ланд­скай Royal Boskalіs Westmіnster NV, якое ў 2000 го­дзе ўдзель­ні­ча­ла ў апе­ра­цыі па вы­ра­та­ван­ні «Кур­ска». Су­мес­на з Mammoet спе­цы­я­ліс­ты SMІT уз­ды­ма­лі пад­лод­ку з дна Ба­ран­ца­ва­га мо­ра, па­пя­рэд­не раз­рэ­за­ўшы кор­пус. Пас­ля гэ­та­га транс­пар­ці­ра­ва­лі яе ў док. У 2012 го­дзе ра­та­валь­ні­кі SMІT ад­пам­поў­ва­лі па­лі­ва з кру­із­на­га лай­не­ра Costa Concordіa, які сеў на мель у Іта­ліі.

«Гэ­та па­доб­на на вя­ліз­на­га кі­та, вы­кі­ну­та­га на бе­раг. Гэ­та вя­лі­кі груз на пяс­ку. Маг­чы­ма, нам прый­дзец­ца пра­ца­ваць комп­лекс­на для зні­жэн­ня ва­гі за кошт вы­да­лен­ня кан­тэй­не­раў, наф­ты і ва­ды з ка­раб­ля, бук­сі­раў і вы­ем­кі пяс­ку», — ад­зна­чыў Пе­тэр Бяр­доў­скі, ге­не­раль­ны ды­рэк­тар га­ланд­скай кам­па­ніі Boskalіs, ка­мен­ту­ю­чы проб­ку ў Су­эцы, у эфі­ры га­ланд­скай тэ­ле­пра­гра­мы «Nіeuwsuur».

Ад­нак вы­ра­шаль­ным фак­та­рам, які лі­та­раль­на ссу­нуў суд­на з мес­ца, стаў пры­ліў пад­час поў­ні. Ка­лі б спро­бы зру­шыць кан­тэй­не­ра­воз у па­ня­дзе­лак не ўвян­ча­лі­ся пос­пе­хам, вы­со­кай ва­ды прый­шло­ся б ча­каць яшчэ ме­сяц.

Удзель­ні­кі кан­тэй­нер­на­га рын­ку ў га­лі­но­вых фо­ру­мах ад­зна­ча­юць, што суд­на не­маг­чы­ма бы­ло б раз­гру­зіць з ва­ды, а на зняц­це гру­заў вер­та­лё­там спат­рэ­бі­ла­ся б шмат ча­су. Най­больш цяж­кія кан­тэй­не­ры на суд­нах звы­чай­на за­ма­цоў­ва­юц­ца на ніж­ніх яру­сах, у той час як для пра­віль­на­га ба­лан­са­ван­ня звер­ху ста­вяц­ца лёг­кія «скры­ні».

Раз­груз­ка суд­на па­доб­на­га па­ме­ру на тэр­мі­на­ле, аб­ста­ля­ва­ным усёй не­аб­ход­най тэх­ні­кай, зай­мае не­каль­кі су­так, ад­зна­ча­юць экс­пер­ты. Акра­мя та­го, уз­доўж Су­эц­ка­га ка­на­ла ня­ма доб­рых да­рог, і да­стаў­ка спе­цы­я­лі­за­ва­на­га цяж­ка­га аб­ста­ля­ван­ня на мес­ца ава­рыі тэх­ніч­на бы­ла аб­ме­жа­ва­на.

Рап­тоў­ная бу­ра

Пер­ша­па­чат­ко­ва ад­ной з пры­чын та­го, што ад­бы­ло­ся ў Су­эц­кім ка­на­ле, бы­ла на­зва­на рап­тоў­ная пяс­ча­ная бу­ра, якая аб­ме­жа­ва­ла бач­насць на марш­ру­це. Па­вод­ле ін­шай вер­сіі, пад­час ру­ху на суд­не ад­бы­ло­ся ад­клю­чэн­не элект­рыч­нас­ці.

Не­спры­яль­ныя ўмо­вы на­двор'я не з'яў­ля­юц­ца асноў­най пры­чы­най сі­ту­а­цыі, якая скла­ла­ся з кан­тэй­не­ра­во­зам Ever Gіven у Су­эц­кім ка­на­ле, за­явіў ра­ней кі­раў­нік ад­мі­ніст­ра­цыі. «Моц­ны ве­цер і ўво­гу­ле фак­та­ры на­двор'я — не асноў­ныя пры­чы­ны, з-за якіх суд­на се­ла на мель, мо­гуць быць так­са­ма тэх­ніч­ныя або ча­ла­ве­чыя па­мыл­кі», — за­ўва­жыў Уса­ма Ра­біа. Пры гэ­тым не вы­клю­ча­ец­ца і вер­сія пра маг­чы­мыя на­ўмыс­ныя дзе­ян­ні. Кан­чат­ко­выя пры­чы­ны, па­вод­ле слоў Ра­біа, бу­дуць вы­свет­ле­ны ў хо­дзе рас­сле­да­ван­ня, да­ку­мен­та­цыі для яко­га да­стат­ко­ва.

У кам­па­ніі Bernhard Schulte Shіpmanagement, якая зай­ма­ец­ца тэх­ніч­ным ме­недж­мен­там суд­на, сцвяр­джа­юць, што іх «пер­ша­па­чат­ко­вае рас­сле­да­ван­не вы­клю­чае лю­бую ме­ха­ніч­ную ня­спраў­насць або ад­каз ру­ха­ві­ка» кан­тэй­не­ра­во­за. Удзель­ні­кі ра­сій­ска­га рын­ку мар­скіх пе­ра­во­зак па­каз­ва­юць на тое, што ўсе суд­ны, якія пра­хо­дзяць па Су­эц­кім ка­на­ле, ідуць у су­пра­ва­джэн­ні лоц­ма­на. Па іх сло­вах, ра­ней ужо бы­лі вы­пад­кі, ка­лі лоц­ма­ны «звяр­та­лі­ся» за «да­дат­ко­вы­мі бо­ну­са­мі», каб пра­вес­ці суд­на па фар­ва­та­ры без зда­рэн­няў. Так­са­ма нель­га вы­клю­чаць і па­мыл­ку ка­пі­та­на суд­на, па­ве­да­міў іnterfax.ru.

Гэ­та не пер­шы ін­цы­дэнт для кан­тэй­не­ра­во­заў Ever Gіven. Па­вод­ле да­­ных Euronews, у па­чат­ку 2019 го­да суд­на тра­пі­ла ў ава­рыю на поў­на­чы Гер­ма­ніі, су­тык­нуў­шы­ся з не­вя­лі­кім па­ро­мам у пор­це Гам­бур­га. Пад­час гэ­та­га ін­цы­дэн­ту ні­хто не па­цяр­пеў, але кан­тэй­не­ра­воз атры­маў сур'­ёз­ныя па­шко­джан­ні. Пра­ку­ра­ту­ра Гам­бур­га пра­во­дзі­ла рас­сле­да­ван­не ў да­чы­нен­ні да ка­пі­та­на і штур­ма­на суд­на па па­да­зрэн­ні ў ства­рэн­ні па­гро­зы для суд­на­ход­ства, але за­кры­ла яго ў са­ка­ві­ку мі­ну­ла­га го­да з-за ад­сут­нас­ці до­ка­заў.

У по­шу­ках аль­тэр­на­ты­вы

Уво­гу­ле, як пад­лі­чы­лі экс­пер­ты кан­цэр­на Allіanz, цяж­кас­ці з да­стаў­кай та­ва­раў мо­гуць каш­та­ваць су­свет­на­му ганд­лю 1,4 пра­цэн­та рос­ту. Гэ­та раў­на­знач­на шко­дзе ў амаль чвэрць трыль­ё­на до­ла­раў. У вы­ні­ку ін­цы­дэн­ту на Су­эцы аб'­ёмы пе­ра­во­зак з Азіі ў Еў­ро­пу ска­ро­цяц­ца ў кра­са­ві­ку на со­рак пра­цэн­таў, а транс­пар­ці­роў­ка гру­заў па­да­ра­жэе па ўсім све­це. З та­кім пра­гно­зам вы­сту­піў экс­перт Кан­фе­рэн­цыі ААН па ганд­лі і раз­віц­ці (ЮНК­ТАД) у ін­тэр­в'ю Служ­бе на­він ААН. Ян Хоф­ман, кі­раў­нік ад­дзе­ла ЮНК­ТАД па ла­гіс­ты­цы ганд­лю, на­га­даў, што пя­тая част­ка ўсіх па­трэб За­ход­няй Еў­ро­пы ў хар­ча­ван­ні і ін­шых та­ва­рах за­бяс­печ­ва­ец­ца за кошт па­ста­вак па Су­эц­кім ка­на­ле. «Што да­ты­чыц­ца элект­ро­ні­кі, офіс­на­га аб­ста­ля­ван­ня і тэкс­ты­лю, то па гэ­тым марш­ру­це па­сту­пае 40—50 пра­цэн­таў гру­заў», — удак­лад­ніў ён.

Транс­пар­ці­роў­ка гру­заў яшчэ больш па­да­ра­жэе. «Цэ­ны знач­на вы­рас­лі з-за аб­ме­жа­ван­няў суд­на­ход­ства ў су­вя­зі з пан­дэ­мі­яй і толь­кі ня­даў­на па­ча­лі зні­жац­ца, але ін­цы­дэнт пры­вя­дзе да іх но­ва­га віт­ка», — па­пя­рэ­дзіў Хоф­ман. У све­це паў­стаў дэ­фі­цыт пус­тых кан­тэй­не­раў, цэ­ны на якія ім­гнен­на вы­рас­лі. «Да­рэ­чы, больш за ўсё па­да­ра­жэ­лі пе­ра­воз­кі з Кі­тая ў Паў­днё­вую Аме­ры­ку», — па­ве­да­міў экс­перт ЮНК­ТАД.

А вось на Еў­ра­зій­скім эка­на­міч­ным са­ю­зе ін­цы­дэнт у Су­эц­кім ка­на­ле ні­як не ада­б'ец­ца. Пра гэ­та за­явіў пад­час ан­лайн-бры­фін­гу член Ка­ле­гіі (мі­ністр) па ін­тэ­гра­цыі і мак­ра­эка­но­мі­цы Еў­ра­зій­скай эка­на­міч­най ка­мі­сіі Сяр­гей Глазь­еў, па­ве­да­мі­ла Бел­ТА. «Гэ­та тран­зіт­ны па­ток, які ішоў у абы­ход нас, — ска­заў Сяр­гей Глазь­еў. — Вя­до­ма, гэ­та сум­ная па­дзея на­нес­ла ад­чу­валь­ны ўрон пе­ра­воз­чы­кам, па­цяр­пе­лі і спа­жыў­цы, якія не да­ча­ка­лі­ся сва­іх та­ва­раў».

На дум­ку мі­ніст­ра ЕЭК, гэ­ты ін­цы­дэнт па­цвер­дзіў важ­насць су­ха­пут­ных марш­ру­таў, якія не за­ле­жа­лі б ад па­доб­ных сі­ту­а­цый, пі­рац­кіх вы­ла­зак і г. д. «Мы сён­ня раз­ві­ва­ем транс­еў­ра­зій­скія ма­гіст­ра­лі, га­вор­ка ідзе пра ства­рэн­не ўмоў для па­шы­рэн­ня кан­тэй­нер­ных пе­ра­во­зак перш за ўсё», — на­га­даў ён. За­раз кан­тэй­не­ры з Кі­тая ў Еў­ро­пу па чы­гун­цы да­стаў­ля­юц­ца за 10 дзён. «Я ўпэў­не­ны, што гэ­ты ін­цы­дэнт ста­не най­ма­гут­ней­шым сты­му­лам для пе­ра­на­кі­ра­ван­ня па­то­каў кан­тэй­не­раў з суд­наў на цяг­ні­кі. Ужо ця­пер мы ба­чым пад­ва­ен­не аб'­ёму кан­тэй­нер­ных чы­гу­нач­ных пе­ра­во­зак», — пад­крэс­ліў мі­ністр ЕЭК.

За­хар БУ­РАК

Выбар рэдакцыі

Палітыка

Лукашэнка: Беларусь і Расія сур'ёзна рушылі наперад у пытанні ўзгаднення саюзных праграм

Лукашэнка: Беларусь і Расія сур'ёзна рушылі наперад у пытанні ўзгаднення саюзных праграм

У Маскве адбылася сустрэча і перагаворы кіраўніка нашай краіны з яго калегам Уладзімірам Пуціным.

Эканоміка

За якія парушэнні могуць прыпыніць работу магазінаў?

За якія парушэнні могуць прыпыніць работу магазінаў?

МАРГ час ад часу прыпыняе работу магазінаў.

Грамадства

Еш ананасы, яблыкі жуй! Як падтрымаць імунітэт без аптэчкі?

Еш ананасы, яблыкі жуй! Як падтрымаць імунітэт без аптэчкі?

З авітамінозам у нас прынята змагацца па-старому...

Грамадства

Брагінскія кавуны з прыстаўкай «эка-»

Брагінскія кавуны з прыстаўкай «эка-»

На Гомельшчыне актыўна рэалізоўваюцца праекты па развіцці тэрыторый, пацярпелых у выніку катастрофы на ЧАЭС.