Вы тут

"Та­кую "Вя­лі­кую раз­мо­ву" па­лі­ты­кі пра­вод­зяць толь­кі ў тым вы­пад­ку, ка­лі ў іх ёсць гіс­то­рыя"


Бло­гер Дзміт­рый ВЫ­СОЦ­КІ пры­ехаў у Мінск з Хер­сон­скай воб­лас­ці, го­ра­да Но­вая Ка­хоў­ка, каб асвят­ляць для ўкра­ін­цаў бе­ла­рус­кія па­дзеі.

"Гэ­ту су­стрэ­чу я лі­чу сур'­ёз­най, сю­ды маг­лі тра­піць прад­стаў­ні­кі лю­бо­га СМІ — аме­ры­кан­ска­га, еў­ра­пей­ска­га і за­даць свае пы­тан­ні ад­нос­на "дык­та­ту­ры", праб­ле­мы бе­жан­цаў, па­дзей з Ра­ма­нам Пра­та­се­ві­чам. Але я су­мня­ва­ю­ся, што мно­гія за­межныя апа­зі­цый­ныя СМІ збі­ра­лі­ся сю­ды тра­піць", — ска­заў бло­гер.

Па яго сло­вах, на су­стрэ­чы аб­мяр­коў­ва­лі­ся пы­тан­ні на­цы­я­наль­на­га зна­чэн­ня — ад­но­сі­ны з Ра­сі­яй, Укра­і­най, Літ­вой. "Мя­не больш за ўсё крыў­дзіць тое, што кіраўніц­тва ма­ёй кра­і­ны вель­мі ня­пра­віль­на па­во­дзіць ся­бе ў ад­но­сі­нах да дзе­ю­ча­га Прэ­зі­дэн­та і ўсіх бе­ла­ру­саў. Яны ста­вяць пал­кі ў ко­лы ў сфе­ры эка­но­мі­кі, ро­бяць рэз­кія вы­каз­ван­ні. Я вель­мі спа­дзя­ю­ся, што мы зной­дзем вы­хад з сі­ту­а­цыі і вый­дзем з кры­зі­су ўза­е­ма­ад­но­сін", — дзе­ліц­ца Дзміт­рый Вы­соц­кі.
Ён за­пэў­ні­вае, што міль­ё­ны ўкра­ін­цаў пад­трым­лі­ва­юць бе­ла­рус­кую ўла­ду, але гэ­тую ін­фар­ма­цыю не пуб­лі­ку­юць укра­ін­скія СМІ.

На­мес­нік стар­шы­ні Па­ста­ян­най ка­мі­сіі па між­на­род­ных спра­вах Па­ла­ты прад­стаў­ні­коў Алег ГАЙ­ДУ­КЕ­ВІЧ у раз­мо­ве з жур­на­ліс­та­мі абу­рыў­ся, што на­зі­раль­ні­кі пэў­ных за­ход­ніх кра­ін яшчэ да па­чат­ку вы­бар­чай кам­па­ніі ў Ра­сіі і Бе­ла­ру­сі за­га­дзя рых­ту­юць спра­ва­зда­чу аб яе не­за­кон­на­сці.

"У мя­не пы­тан­не: ці ўво­гу­ле не­аб­ход­на нам іх за­пра­шаць і мар­на­ваць свой час. Мне ці­ка­ва бы­ло да­ве­дац­ца мер­ка­ван­не Прэ­зі­дэн­та, ці не­аб­ход­на нам пра­пі­саць у Кан­сты­ту­цыі, што на­цы­я­наль­нае за­ка­на­даў­ства ў пры­яры­тэ­це над між­на­род­ным. Мы ба­чым, што ад­бы­ва­ец­ца ў све­це з між­на­род­ным пра­вам, ка­лі ўвод­зяц­ца не­за­кон­ныя санк­цыі, ка­лі ў ад­но­сі­нах да кра­ін вя­дуць гіб­рыд­ную вай­ну і пры гэ­тым ссы­ла­юц­ца на між­на­род­нае за­ка­на­даў­ства", — ска­заў дэ­пу­тат.

Ён пад­крэс­лі­вае, што па во­пы­це шмат­лі­кіх прэс-кан­фе­рэн­цый з Прэ­зі­дэн­там упэў­ніў­ся: Аляк­сандр Лу­ка­шэн­ка раз­маў­ляе вель­мі шчы­ра, па­ды­мае шы­ро­кі спектр пы­тан­няў.

Алег Гай­ду­ке­віч з за­да­валь­нен­нем ад­зна­чыў, што ў раз­мо­ве ўдзель­ні­ча­ла вя­лі­кая коль­касць жур­на­ліс­таў, шмат за­меж­ні­каў, за­пра­сі­лі бло­ге­раў, лі­да­раў мер­ка­ван­няў ся­род мо­ла­дзі.

"Гэ­та да­зво­ліць да­нес­ці пункт гле­джан­ня кі­раў­ні­ка кра­і­ны да больш шы­ро­кіх сла­ёў на­сель­ніц­тва. Гэ­та вель­мі шчы­рая раз­мо­ва, бо лю­дзі прый­шлі з вост­ры­мі, ак­ту­аль­ны­мі пы­тан­ня­мі, якія хва­лю­юць лю­дзей. А па­раз­маў­ляць бы­ло пра што. Прай­шоў год з прэ­зі­дэнц­кіх вы­ба­раў. І тыя, хто ў жніў­ні меў ад­но мер­ка­ван­не, на мно­гія па­дзеі па­гля­дзе­лі па-ін­ша­му. Яны ўба­чы­лі, што бы­ла спро­ба вы­ра­шыць лёс кра­і­ны на ву­лі­цы, што тыя, хто кры­чыць на За­ха­дзе аб сва­бо­дзе, ду­ма­юць толь­кі пра ся­бе",— сцвяр­джае пар­ла­мен­та­рый.

Па­ра­а­лім­пі­ец Аляк­сей ТА­ЛАЙ гэ­ты­мі дня­мі рых­ту­ец­ца да па­езд­кі ў То­кіа, дзе бу­дзе спа­бор­ні­чаць за ме­да­лі, але, ня­гле­дзя­чы на цес­ны гра­фік, ён ні­як не змог пра­пус­ціць "Вя­лі­кую раз­мо­ву з Прэ­зі­дэн­там".

"Тут са­бра­ла­ся вя­лі­кая коль­касць не­абы­яка­вых гра­ма­дзян Бе­ла­ру­сі, лю­дзі, што пра­яві­лі ся­бе ак­тыў­най ра­бо­тай у са­цы­яль­ных сет­ках. У ін­тэр­не­це фар­мі­ру­ец­ца пул бло­ге­раў, якія ра­зу­мець, што ад іх мно­гае за­ле­жыць у лё­се дзяр­жа­вы. Сён­ня мы ўсвя­до­мі­лі ро­лю кож­на­га з нас, ро­лю ча­ла­ве­ка на сва­ім мес­цы, ка­лі не толь­кі кі­раў­нік кра­і­ны па­ві­нен пра­ца­ваць у поў­най ме­ры, але і мы, прос­тыя лю­дзі", — ска­заў спарт­смен.

Ён да­дае, што прэс-кан­фе­рэн­цыя — маг­чы­масць па­чуць но­вае, па­чарп­нуць ідэі, раз­мо­ва — і кры­ні­ца муд­рас­ці ад кі­раў­ні­ка кра­і­ны па ра­зу­мен­ні гла­баль­на­га па­рад­ку ў све­це.
"На­ша кра­і­на па­ка­за­ла све­ту тое, як лю­дзі з моц­ным лі­да­рам мо­гуць су­праць­ста­яць агрэ­сіі і май­дан­ным тэх­на­ло­гі­ям, якія пры­вод­зяць да дзяр­жаў­на­га пе­ра­ва­ро­ту, кры­ві", — ак­цэн­туе Аляк­сей Та­лай.

Вя­до­мы ра­сій­скі жур­на­ліст, ген­ды­рэк­тар кам­па­ніі "Говорит Моск­ва" Ула­дзі­мір МА­МАН­ТАЎ ад­зна­чыў, што Аляк­сандр Лу­ка­шэн­ка — муд­ры, аў­та­ры­тэт­ны па­лі­тык і ад­ка­зы на ўсе пы­тан­ні бы­лі ак­ту­аль­ныя.

"Та­кую "Вя­лі­кую раз­мо­ву" па­лі­ты­кі пра­вод­зяць толь­кі ў тым вы­пад­ку, ка­лі ў іх ёсць гіс­то­рыя, ка­лі пры­сут­ныя лю­дзі ра­зу­ме­юць сэнс су­стрэ­чы, бя­гу­чы мо­мант", — ска­заў жур­на­ліст.
Ён да­дае, што мно­гія жур­на­ліс­ты за­да­юц­ца пы­тан­нем, якія на­ступ­ствы для Са­юз­най дзяр­жа­вы пры­ня­суць сён­няш­нія скла­да­нас­ці ў све­це.

Ма­рыя ДА­ДА­ЛКА.

 

Выбар рэдакцыі

Грамадства

«Сацыяльная зніжка» — каму і на што? Як купіць прадукты танней на 10 %

«Сацыяльная зніжка» — каму і на што? Як купіць прадукты танней на 10 %

На зніжку могуць разлічваць пенсіянеры, шматдзетныя сем’і.

Палітыка

Андрэй Савіных: Якасць абраных стратэгій не правяраецца ў ідэальных сітуацыях

Андрэй Савіных: Якасць абраных стратэгій не правяраецца ў ідэальных сітуацыях

Беларускі парадак дня нікому не дае расслабіцца, час не дазваляе.

Грамадства

Экстраная дапамога. Як працуе Цэнтр аператыўнага кіравання МНС

Экстраная дапамога. Як працуе Цэнтр аператыўнага кіравання МНС

Дзяжурныя службы — вушы і вочы Міністэрства па надзвычайных сітуацыях. 

Палітыка

Пасол Беларусі ў КНР: З 1992-га тавараабарот з Кітаем вырас больш як у 130 разоў

Пасол Беларусі ў КНР: З 1992-га тавараабарот з Кітаем вырас больш як у 130 разоў

Наперадзе юбілей беларуска-кітайскіх адносін — 30 гадоў.