Вы тут

Рэцэпт маладосці


Усе, на­пэў­на, чу­лі аб пра­ро­шча­най пша­ні­цы. За су­ткі пра­рас­тан­ня ў ва­дзе жыц­цё­вая сі­ла пша­ні­цы па­вя­ліч­ва­ец­ца ў 100 ра­зоў. Але ма­ла хто ве­дае пра ўні­каль­ныя рэ­цэп­ты пра­ро­шча­на­га грэц­ка­га арэ­ха, жыц­цё­вая сі­ла яко­га за 2 тыд­ні пра­рас­тан­ня ў ва­дзе па­вя­ліч­ва­ец­ца ў 1000 ра­зоў!


1 кг не­ачы­шча­ных грэц­кіх арэ­хаў за­ліць ха­лод­най ва­дой. Ва­да па­він­на па­кры­ваць арэ­хі. Тры­маць на пад­акон­ні­ку 2 тыд­ні, ва­ду мя­няць праз дзень. 2 ра­зы ў су­ткі змеш­ваць арэ­хі. Праз 2 тыд­ні арэ­хі га­то­выя да ўжы­ван­ня. Тры­маць арэ­хі трэ­ба ў ха­ла­дзіль­ні­ку (уні­зе) у гэ­тай жа ва­дзе. Дзён­ная нор­ма — па 3 ачы­шча­ныя арэ­хі ра­ні­цай і ўве­ча­ры.

Гэ­ты рэ­цэпт пры­ня­се вам аб­наў­лен­не, ама­ла­джэн­не ар­га­ніз­ма на кле­тач­ным уз­роў­ні, ад­наў­лен­не імун­най і нер­во­вай сіс­тэ­м, па­збаў­лен­не ад шла­каў і ачы­шчэн­не кры­вя­нос­най сіс­тэ­мы, сіл­ка­ван­не кас­ця­вых тка­нак ар­га­ніз­ма. З асця­рож­нас­цю ўжы­ваць пры па­ру­шэн­нях дзей­нас­ці пад­страў­ні­ка­вай за­ло­зы.

Выбар рэдакцыі

Калейдаскоп

Схаваныя праваслаўныя жамчужыны Беларусі. Зможаце знайсці іх усе? Тэст

Схаваныя праваслаўныя жамчужыны Беларусі. Зможаце знайсці іх усе? Тэст

У 2022 годзе адзначаецца 1030-годдзе Полацкай епархіі.