Вы тут

З ад­кры­тым сэр­цам. Ця­пер у Бе­ла­русь з усіх кра­ін-су­се­дзяў мож­на тра­піць без віз


Бес­прэ­цэ­дэнт­ны крок у бе­ла­рус­ка-поль­скіх ад­но­сі­нах: гра­ма­дзя­нам яшчэ ад­ной су­сед­няй кра­і­ны з 1 лі­пе­ня да­зво­ле­ны бяз­ві­за­вы ўезд у Бе­ла­русь. Ад­па­вед­нае ра­шэн­не бы­ло пры­ня­та кі­раў­ні­ком дзяр­жа­вы для пад­тры­ман­ня доб­ра­су­сед­скіх ад­но­сін. Пра­ду­гле­джа­на, што маг­чы­масць па­ля­кам пры­ехаць у Бе­ла­русь без афарм­лен­ня ві­зы пра­доў­жыц­ца на паў­го­да — да 31 снеж­ня ўключ­на.


Гас­цям заўж­ды ра­ды

Як рас­ка­за­лі ў Дзяр­жаў­ным па­гран­ка­мі­тэ­це, для на­зва­най ка­тэ­го­рыі гра­ма­дзян пе­ра­ся­каць гра­ні­цу без ві­зы бу­дзе маг­чы­ма ў пунк­тах про­пус­ку на бе­ла­рус­ка-поль­скім участ­ку гра­ні­цы. «Так­са­ма гра­ма­дзя­нам Поль­шчы бу­дзе да­зво­ле­на на­вед­ван­не па­гра­ніч­най зо­ны без про­пус­ку. Пры ўез­дзе ў Бе­ла­русь у пунк­це про­пус­ку да­стат­ко­ва вус­на па­ве­да­міць су­пра­цоў­ні­ку ор­га­наў па­гра­ніч­най служ­бы аб на­ме­ры на­ве­даць па­гра­ніч­ную зо­ну з на­зы­ван­нем на­се­ле­ных пунк­таў і мэ­ты іх на­вед­ван­ня», — рас­ка­за­лі ў ДПК. Каб уе­хаць у Бе­ла­русь, не­аб­ход­на бу­дзе прад'­явіць дзей­ны да­ку­мент для вы­ез­ду за гра­ні­цу, так­са­ма важ­на мець пры са­бе ме­ды­цын­скую стра­хоў­ку, пры пе­ра­ся­чэн­ні гра­ні­цы на аў­та­ма­бі­лі не­аб­ход­на зя­лё­ная карт­ка. ПЛР-тэст і сер­ты­фі­кат аб вак­цы­на­цыі для пе­ра­ся­чэн­ня гра­ні­цы не па­трэб­ны.

Апроч ту­рыз­му і на­быц­ця не­аб­ход­ных та­ва­раў, па­ля­кам да­ступ­ныя ў тым лі­ку і вы­са­ка­я­кас­ныя ме­ды­цын­скія па­слу­гі. Увя­дзен­не бяз­ві­зу ў пас­ля­ко­від­ны пе­ры­яд па­вя­лі­чы­ла экс­парт мед­пас­луг у ра­зы, па­ве­да­мі­ла ў сва­ім тэ­ле­грам-ка­на­ле Мі­ніс­тэр­ства ахо­вы зда­роўя са спа­сыл­кай на на­мес­ні­ка мі­ніст­ра ахо­вы зда­роўя Ба­ры­са Анд­ра­сю­ка. «Ня­гле­дзя­чы на вя­лі­кія срод­кі, вы­дат­ка­ва­ныя Бе­ла­рус­сю на пе­ра­адо­лен­не на­ступ­стваў пан­дэ­міі, у нас ак­тыў­на пра­хо­дзіць ма­дэр­ні­за­цыя і бу­даў­ніц­тва но­вых аб'­ек­таў ахо­вы зда­роўя», — ад­зна­чыў Ба­рыс Анд­ра­сюк.

У пры­ват­нас­ці, толь­кі за мі­ну­лы год бы­ло па­бу­да­ва­на і ўве­дзе­на ў экс­плу­а­та­цыю 27 аб'­ек­таў. За­куп­ле­на дзе­вяць но­вых КТ, два МРТ, шэсць ан­гі­яг­ра­фіч­ных комп­лек­саў. На гэ­ты год за­пла­на­ва­на на­быц­цё яшчэ 22 КТ, пя­ці лі­ней­ных па­ска­ра­льні­каў. «Дзя­ку­ю­чы ўва­зе Прэ­зі­дэн­та і ўра­да да сіс­тэ­мы ахо­вы зда­роўя на ўдас­ка­на­лен­не ма­тэ­ры­яль­най ба­зы баль­ніц і па­лі­клі­нік вы­дзя­ля­юц­ца вя­ліз­ныя срод­кі. З па­ляп­шэн­нем ма­тэ­ры­яль­най ба­зы на­шы спе­цы­я­ліс­ты асвой­ва­юць но­выя ме­та­ды. На­прык­лад, спе­цы­я­ліс­ты РНПЦ «Кар­дыя­ло­гія» не так даў­но ава­ло­да­лі но­вым ме­та­дам ля­чэн­ня сар­дэч­ных за­хвор­ван­няў. Ка­лі ра­ней для за­ме­ны кла­па­на да­во­дзі­ла­ся спы­няць сэр­ца, то за­раз гэ­та ро­біц­ца праз са­суд. Гэ­та пра­грэ­сіў­ны і перс­пек­тыў­ны ме­тад. І та­кія пры­кла­ды мож­на пры­во­дзіць па ан­ка­ло­гіі, ге­ма­та­ло­гіі, траў­ма­та­ло­гіі. Вя­до­ма ж, су­час­ная ма­тэ­ры­яль­ная ба­за, но­выя ме­та­ды ля­чэн­ня і спе­цы­я­ліс­ты, якія ва­ло­да­юць вы­со­ка­тэх­на­ла­гіч­ны­мі ме­та­да­мі ля­чэн­ня, — усё гэ­та ад­бі­ва­ец­ца, у тым лі­ку і на па­каз­чы­ках па рос­це экс­пар­ту мед­пас­луг», — ад­зна­чыў Ба­рыс Анд­ра­сюк.

На­мес­нік мі­ніст­ра пад­крэс­ліў, што ў пост­ко­від­ны пе­ры­яд увя­дзен­не рэ­жы­му бяз­ві­за­ва­га ўез­ду ў Бе­ла­русь для гра­ма­дзян су­сед­ніх дзяр­жаў да­ло вы­нік. Экс­парт мед­пас­луг вы­рас у ра­зы: за­меж­ні­кі, асаб­лі­ва з бліз­кіх кра­ін Еў­ра­са­ю­за, ак­тыў­на едуць па мед­да­па­мо­гу. «Па­ток па­цы­ен­таў-ін­ша­зем­цаў вы­рас у 2-3 ра­зы — у за­леж­нас­ці ад кра­і­ны пра­жы­ван­ня па­цы­ен­та. Мяр­ку­ю­чы па вод­гу­ках і па­дзя­ках, па­слу­гі аказ­ва­юц­ца на вы­со­кім уз­роў­ні. А цэ­ны ў нас ні­жэй­шыя, чым у Еў­ра­са­ю­зе. Пры гэ­тым на­шы спе­цы­я­ліс­ты вы­ка­рыс­тоў­ва­юць са­мыя су­час­ныя ма­тэ­ры­я­лы. Гэ­та ад­бі­ва­ец­ца на по­пы­це. Мы заў­сё­ды ад­кры­тыя і ра­ды гас­цям», — ска­заў ён, да­даў­шы, што ў Бе­ла­русь едуць лю­дзі з больш як 130 кра­ін. Толь­кі за мі­ну­лы год у кра­і­не пра­ля­чы­лі­ся 160 ты­сяч за­меж­ні­каў. Да­рэ­чы, за мі­ну­лую пя­ці­год­ку на ма­дэр­ні­за­цыю сіс­тэ­мы ахо­вы зда­роўя бы­ло па­тра­ча­на Br1,5 млрд. А на 2021—2026 га­ды за­пла­на­ва­на вы­дзе­ліць Br4,5 млрд.

На свае во­чы

Дзя­ку­ю­чы бяз­ві­за­ва­му рэ­жы­му гра­ма­дзя­не Поль­шчы мо­гуць пры­ехаць у Бе­ла­русь і ўба­чыць, як на­са­мрэч ідуць спра­вы ў на­шай кра­і­не. Та­кой дум­кай з Бел­ТА па­дзя­ліў­ся па­лі­то­лаг Ва­дзім Ба­ра­вік. «Гэ­та па­цвяр­джае на­шу ад­кры­тую па­лі­ты­ку ў ад­но­сі­нах да су­се­дзяў і кра­ін уся­го све­ту. Мы ба­чым, што ад­кры­тыя для гра­ма­дзян Пры­бал­тый­скіх рэс­пуб­лік гра­ні­цы вы­клі­ка­лі ажы­я­таж. Ты­ся­чы лі­тоў­цаў і ла­ты­шоў пры­еха­лі ў Бе­ла­русь. Для іх гэ­та вы­гад­на, та­му што яны мо­гуць куп­ляць якас­ную пра­дук­цыю па вы­гад­ных цэ­нах, ка­рыс­тац­ца на­шы­мі ту­рыс­тыч­ны­мі па­слу­га­мі. Не заў­сё­ды трэ­ба на не­зда­ро­вую і агрэ­сіў­ную па­лі­ты­ку з бо­ку на­шых знеш­ніх парт­нё­раў ад­каз­ваць тым жа. Ня­хай па­ля­кі пры­едуць і са­мі ўсё ўба­чаць. Уба­чаць, што Бе­ла­русь — гэ­та кра­і­на ў цэнт­ры Еў­ро­пы, якая на най­вы­шэй­шым уз­роў­ні за­бяс­печ­вае бяс­пе­ку сва­іх гра­ма­дзян, пра­па­нуе вы­са­ка­я­кас­ную пра­дук­цыю, вы­дат­ны ту­рызм. У нас со­чаць за ва­да­ёма­мі, чыс­цяць ля­сы, са­на­то­рыі га­то­вы пры­няць на­вед­валь­ні­каў. Та­му ня­хай едуць — мы пры­мем усіх і ні­ко­га не па­крыў­дзім», — ска­заў Ва­дзім Ба­ра­вік.

Па мер­ка­ван­ні па­лі­то­ла­га, гэ­ты крок з бо­ку Бе­ла­ру­сі дэ­ман­струе вы­со­кія прын­цы­пы, пры­ня­тыя ў Еў­ро­пе, які­мі там га­на­рац­ца, але са­мі ж па­ру­ша­юць. «Вы ба­чы­лі, як яны іх па­ру­ша­лі, ка­лі не­гу­ман­на абы­хо­дзі­лі­ся з бе­жан­ца­мі. Або ка­лі яны да­лу­ча­лі­ся да санк­цый і іні­цы­я­ва­лі іх. Мы па­во­дзім ся­бе па-ін­ша­му. Там, дзе трэ­ба, ад­стой­ва­ем свае ін­та­рэ­сы, вы­каз­ва­ем но­ты пра­тэс­ту. Але мы дэ­ман­стру­ем так зва­ную мяк­кую сі­лу. Да нас едуць ту­рыс­ты, яны за­паў­ня­юць не­ру­хо­масць у пры­ват­ным сек­та­ры, за­гру­жа­юць гас­ці­ніч­ны фонд. І, што са­мае га­лоў­нае, ту­рыс­ты вя­зуць да ся­бе да­до­му па­зі­тыў­ную ін­фар­ма­цыю аб на­шай кра­і­не», — лі­чыць Ва­дзім Ба­ра­вік.

Тым ча­сам ста­ла вя­до­ма, што за­вер­ша­на бу­даў­ніц­тва 187-кі­ла­мет­ро­вай сця­ны на гра­ні­цы з Бе­ла­рус­сю — аб гэ­тым за­явіў прэм'­ер-мі­ністр Поль­шчы Ма­тэ­вуш Ма­ра­вец­кі, пе­ра­даў тэ­ле­ка­нал Polsat News. Кі­раў­нік ура­да ад­зна­чыў, што плот за­раз асна­шча­ец­ца роз­ны­мі элект­рон­ны­мі пры­бо­ра­мі: дат­чы­ка­мі ру­ху, дзён­ны­мі і цеп­ла­ві­зій­ны­мі ка­ме­ра­мі. За­га­ра­джаль­ная па­бу­до­ва з бе­то­ну і ста­лі і з пры­мя­нен­нем ка­лю­ча­га дро­ту (сум­на вя­до­май кан­цэр­ці­ны) — між ін­шым, пра­мое па­ру­шэн­не па­ла­жэн­няў Кан­вен­цыі ЮНЕС­КА аб ахо­ве су­свет­най куль­тур­най і пры­род­най спад­чы­ны — ужо ста­ла пры­чы­най гі­бе­лі жы­вёл.

Пётр ДУНЬ­КО

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Прыёмная кампанія: хто штурмаваў ВНУ? Рэкорды і антырэкорды

Прыёмная кампанія: хто штурмаваў ВНУ? Рэкорды і антырэкорды

У БДУ 82 % залічаных на першы курс набралі 300 балаў і больш.

Калейдаскоп

Склад для дачніка. Парады ад практыкаў, як лепш захаваць ураджай на зіму

Склад для дачніка. Парады ад практыкаў, як лепш захаваць ураджай на зіму

Парады ад практыкаў, як лепш захаваць ураджай на зіму.