Вы тут

Вы­ступ­лен­не Прэ­зі­дэн­та Бе­ла­ру­сі Аляк­санд­ра Лу­ка­шэн­кі ў дру­гі дзень па­ся­джэн­ня сё­ма­га Усе­бе­ла­рус­ка­га на­род­на­га схо­ду


Вы­ступ­лен­не Прэ­зі­дэн­та Бе­ла­ру­сі Аляк­санд­ра Лу­ка­шэн­кі ў дру­гі дзень па­ся­джэн­ня сё­ма­га Усе­бе­ла­рус­ка­га на­род­на­га схо­ду

Па­ва­жа­ныя дэ­ле­га­ты!

Я ду­маю, мы мо­жам рас­па­чаць ра­бо­ту на­ша­га дру­го­га дня Усе­бе­ла­рус­ка­га на­род­на­га схо­ду. Сён­ня вель­мі сур'­ёз­ныя, важ­ныя пы­тан­ні для жыц­ця на­шай дзяр­жа­вы.


Я пра­па­ноў­ваю па­бу­да­ваць на­шу ра­бо­ту на­ступ­ным чы­нам. Па па­рад­ку дня, як мы і да­маў­ля­лі­ся, вы­сту­піць па пер­шым пы­тан­ні — Кан­цэп­цыі — Дзярж­сак­ра­тар на­ша­га Са­ве­та бяс­пе­кі Аляк­сандр Ры­го­ра­віч Воль­фа­віч. Па дру­гім пы­тан­ні — Ва­ен­най дакт­ры­не — вы­сту­піць мі­ністр аба­ро­ны ге­не­рал Хрэ­нін. З вы­ступ­лен­нем да вас звер­нец­ца так­са­ма Іван Ста­ні­сла­ва­віч Тэр­тэль, стар­шы­ня Ка­мі­тэ­та дзяр­жаў­най бяс­пе­кі.

І тут вель­мі важ­на: я пра­па­ноў­ваю не аб­мяр­коў­ваць асоб­на ўсе гэ­тыя пы­тан­ні. Яны па­доб­ныя, ад­но раз­ві­вае ін­шае. Та­му ўсе, хто за­пі­саў­ся і ха­цеў вы­сту­піць, я мяр­кую, мы за­слу­ха­ем тры вы­ступ­лен­ні. А за­тым, ка­лі ў ка­гось­ці ёсць пы­тан­ні, за­да­дзі­це, хто хо­ча вы­сту­піць — мо­жа вы­ка­рыс­тоў­ваць сваё пра­ва.

Але спа­чат­ку я ха­цеў бы вас па­пра­сіць, як бы ні бы­ло скла­да­на і цяж­ка пас­ля ўча­раш­ня­га дня ў су­вя­зі з ма­ім вы­ступ­лен­нем, усё ж не­як на­пру­жыц­ца і вы­слу­хаць мой ус­туп да гэ­тых усіх трох пы­тан­няў. Я мяр­кую, што бы­ло б ня­пра­віль­ным, ка­лі б Прэ­зі­дэнт не вы­ка­заў сваё мер­ка­ван­не, не даў вам поў­ную ін­фар­ма­цыю па праб­ле­мах, якія раз­гля­да­юц­ца. Ча­му? Та­му што ўся ін­фар­ма­цыя сур'­ёз­на­га ха­рак­та­ру сця­ка­ец­ца да Прэ­зі­дэн­та, і, ня­гле­дзя­чы на тое, што на­шы кі­раў­ні­кі на­зва­ных сі­ла­вых струк­тур ма­юць сур'­ёз­ную ін­фар­ма­цыю, гэ­та ве­дам­ствы, якія кан­цэнт­ру­юць ін­фар­ма­цыю чыс­та па сва­іх кі­рун­ках.

У да­дзе­ным вы­пад­ку я па­спра­бую кан­цэп­ту­аль­на і ў цэ­лым вы­клас­ці тую ін­фар­ма­цыю, якую я жа­даў бы вам па­даць. Яна бу­дзе ка­ра­цей­шая, чым уча­раш­ні мой дак­лад, та­му па­цяр­пі­це.

Учо­ра мы шмат і прад­мет­на ка­за­лі пра геа­па­лі­ты­ку, ана­лі­за­ва­лі па­дзеі, якія пад­рых­та­ва­лі гле­бу для сён­няш­ня­га па­рад­ку, пад­вя­лі ўсіх нас да най­важ­ней­шых стра­тэ­гіч­ных ра­шэн­няў у сфе­ры на­цы­я­наль­най бяс­пе­кі.

Сён­ня нам трэ­ба бу­дзе за­слу­хаць дак­ла­ды, як я ўжо ска­заў, дзярж­сак­ра­та­ра і мі­ніст­ра аба­ро­ны, і стар­шы­ні Ка­мі­тэ­та дзяр­жаў­най бяс­пе­кі. Перш чым нам па­ве­да­мяць аб тым, як вя­ла­ся ра­бо­та над да­ку­мен­та­мі, якія прын­цы­по­ва но­выя па­ла­жэн­ні ўне­се­ны, я, як і абя­цаў на­пя­рэ­дад­ні, спы­ню­ся на ва­ен­на-па­лі­тыч­най аб­ста­ноў­цы ва Ус­ход­не-Еў­ра­пей­скім рэ­гі­ё­не.

Мы пад­рых­та­ва­лі ма­тэ­ры­я­лы, якія пры­ня­та за­слу­хоў­ваць і аб­мяр­коў­ваць вы­ключ­на на ўзроў­ні Са­ве­та бяс­пе­кі, у ці­шы­ні, на на­ра­дах у Прэ­зі­дэн­та, за­кры­тых на­ра­дах, з сі­ла­вым бло­кам. Але нам сён­ня трэ­ба бу­дзе раз­гле­дзець і пры­няць да­ку­мен­ты, якія вы­зна­ча­юць стра­тэ­гію су­праць­дзе­ян­ня ры­зы­кам і па­гро­зам на най­блі­жэй­шыя дзе­ся­ці­год­дзі. Та­му без ліш­няй лі­ры­кі і эмо­цый — фак­ты на стол! Слу­хай­це, ра­бі­це вы­сно­вы, ду­май­це, пры­май­це ра­шэн­не.

Аб тым, што ва­ен­на-па­лі­тыч­ная сі­ту­а­цыя ў рэ­гі­ё­не, ды і ў све­це ў цэ­лым, ацэнь­ва­ец­ца па­лі­ты­ка­мі-экс­пер­та­мі як кры­зіс­ная з пе­рад­умо­ва­мі пе­ра­хо­ду ў фа­зу гла­баль­на­га кан­флік­ту, вы не раз чу­лі. Сён­ня па­га­во­рым аб тым, які­мі сі­ла­мі і срод­ка­мі на­гня­та­юц­ца па­гро­зы на­шай на­цы­я­наль­най бяс­пе­цы.

Асноў­ную рэ­аль­ную ры­зы­ку ства­рае га­ра­чы пункт у рэ­гі­ё­не — вя­до­ма ж, Укра­і­на. Ва­шынг­тон ро­біць усё, каб уцяг­нуць у кан­флікт на­шу кра­і­ну. За­пус­ціць ме­ха­нізм уцяг­ван­ня ас­тат­ніх дзяр­жаў — гэ­та зна­чыць асла­біць За­ход­не-, і Ус­ход­не-Еў­ра­пей­скі рэ­гі­ё­ны.

Што да­ты­чыц­ца Укра­і­ны, вы шмат пра гэ­та ве­да­е­це, і я звяр­таў­ся да гэ­та­га пы­тан­ня не­ад­ной­чы, тым не менш два сло­вы аб сі­ту­а­цыі на сён­ня на са­мом фрон­це.

Ідуць цяж­кія баі. На жаль, гі­нуць лю­дзі, і гэ­та ўжо не адзін­кі, дзя­сят­кі і сот­ні, а ты­ся­чы лю­дзей. Ва ўкра­ін­скіх вой­сках склаў­ся сур'­ёз­ны дэ­фі­цыт не толь­кі бо­еп­ры­па­саў, пра якія шмат га­ва­ры­лі, вель­мі моц­на пе­ра­жы­ва­лі, як я ка­жу, па­ры­лі­ся на­конт вы­дзя­лен­ня 60 міль­яр­даў до­ла­раў на гэ­тую вай­ну. Та­ды я вас па­пя­рэдж­ваў, што гро­шы да­дуць, зра­зу­ме­ла. Та­му што не даць гэ­тыя гро­шы — упус­ціць маг­чы­масць апус­ціць нас і Ра­сію ра­зам узя­тых і асла­біць нас.

Та­му бо­еп­ры­па­сы па­ста­вяць, ра­ке­ты і ін­шае, аб гэ­тым ні­жэй. Але не ха­пае лю­дзей. Лю­дзі ўця­ка­юць ад вай­ны. Гэ­та не­дур­ныя лю­дзі, гэ­та на­шы лю­дзі, муд­рыя, тал­ко­выя.

Вы­дзя­лен­не Злу­ча­ны­мі Шта­та­мі Аме­ры­кі 60 міль­яр­даў до­ла­раў на вай­ну — най­важ­ней­шы фак­тар эс­ка­ла­цыі кан­флік­ту ва Укра­і­не. І вель­мі не­бяс­печ­на, што бы­лі вы­дзе­ле­ны ра­ке­ты да­лё­ка­га дзе­ян­ня ATACMS.

Уда­ры БПЛА па Ра­сій­скай Фе­дэ­ра­цыі (вы ве­да­е­це, НПЗ, аэ­ра­дро­мы), уплы­во­выя лю­дзі, якія па­стаў­ле­ныя, як у бан­ды­таў ка­жуць, на лі­чыль­нік — усё гэ­та пла­ны (і не пла­ны, а дзе­ян­ні ўкра­ін­цаў), якія свед­чаць аб тым, што ад­бы­ва­ец­ца эс­ка­ла­цыя вай­ны.

У той жа час ар­мія Ра­сій­скай Фе­дэ­ра­цыі аб­ста­ля­ва­на но­вай збро­яй. Рэ­зер­вы ма­юц­ца ў кож­най бры­га­дзе.

На апош­ніх пе­ра­га­во­рах у Крам­лі, ка­лі мы іх вя­лі з Ула­дзі­мі­рам Ула­дзі­мі­ра­ві­чам Пу­ці­ным, ён за­пра­сіў кі­раў­ніц­тва Ге­не­раль­на­га шта­ба і сі­ла­вых струк­тур, і мы ўдва­іх прос­та па­слу­ха­лі ін­фар­ма­цыю аб тым, што ад­бы­ва­ец­ца на фрон­це. І мя­не вель­мі пе­ра­ка­на­ла і здзі­ві­ла зболь­ша­га ін­фар­ма­цыя, якую да­ла­жыў на­чаль­нік Генш­та­ба Ра­сіі, аб тым, што яны ства­ры­лі да­стат­ко­выя рэ­зер­вы ў жы­вой сі­ле і тэх­ні­цы. Сён­ня на фрон­це кож­ная ра­сій­ская бры­га­да (іх ня­ма­ла) мае рэ­зер­вы як мі­ні­мум у вы­гля­дзе пал­ка. Гэ­та зна­чыць, ка­лі ста­іць на фрон­це бры­га­да, у ты­ле ў яе раз­гор­ну­ты полк, уз­бро­е­ны са­май су­час­най збро­яй.

Што да са­мо­га фрон­ту, ідуць вель­мі сур'­ёз­ныя баі, як я ска­заў. Ра­сія па­воль­на, 500 мет­раў, кі­ла­метр, два, тры (на роз­ных участ­ках па-роз­на­му), але кож­ны дзень, кож­ныя су­ткі пра­соў­ва­ец­ца на­пе­рад. Вы ве­да­е­це ін­фар­ма­цыю аб вы­зва­лен­ні ра­сій­скі­мі вой­ска­мі не­ка­то­рых на­се­ле­ных пунк­таў. Але гэ­та вель­мі ма­руд­нае пра­соў­ван­не.

Утва­рыў­ся, як у нас у на­ро­дзе ка­жуць, ней­кі цугц­ванг: ні яны, укра­ін­цы, ні ра­сі­я­не. Так, рух ёсць, але не той рух, які ха­це­ла­ся б мець. Па­та­вая сі­ту­а­цыя. Што ў гэ­тай сі­ту­а­цыі, як я ра­зу­мею і заў­сё­ды пра­па­ную, трэ­ба бы­ло б зра­біць? Са­мая сур'­ёз­ная, як ні­ко­лі за гэ­тую вай­ну, і зруч­ная, ка­лі мож­на так вы­ка­зац­ца, сі­ту­а­цыя для мі­ру, для за­клю­чэн­ня мір­на­га да­га­во­ра. Ка­лі я быў у Маск­ве, вы­ка­заў сваю па­зі­цыю жур­на­ліс­там, ка­лі яны ў мя­не спы­та­лі, як дзей­ні­чаць.

Але для па­чат­ку пе­ра­пы­не­ных пе­ра­га­во­раў заў­сё­ды іх трэ­ба па­чы­наць з ча­гось­ці, мож­на бы­ло б па­чаць са Стам­буль­скіх па­гад­нен­няў, пра якія га­во­рыць прэ­зі­дэнт Пу­цін час­та. Ён мне пас­ля та­го, як яны ў Стам­бу­ле бы­лі вы­пра­ца­ва­ны, пе­ра­даў іх, я яшчэ раз па­гля­дзеў — цал­кам нар­маль­ныя па­гад­нен­ні. Гэ­та не зна­чыць, што ў вы­ні­ку пе­ра­га­во­раў бу­дуць пры­ня­ты або па­кла­дзе­ны на­ват у асно­ву мір­на­га да­га­во­ра гэ­тыя па­ра­фі­ра­ва­ныя ба­ка­мі па­гад­нен­ні. Не. Але з іх мож­на па­чы­наць і ру­хац­ца на­пе­рад. Вя­до­ма, гэ­та не бу­дзе мір­ны да­га­вор, ко­піі гэ­тых па­гад­нен­няў. Мір­ны да­га­вор бу­дзе ін­шы. Але з гэ­та­га мож­на па­чы­наць. Пра гэ­та ж да­маў­ля­лі­ся, доў­га вы­пра­цоў­ва­лі (у нас, тры раў­нды і ў Стам­бу­ле раўнд пе­ра­га­во­раў), да ча­го прый­шлі.

Я ўжо ка­заў учо­ра, усе вай­скоў­цы, кі­раў­ні­кі спец­служ­баў За­ха­ду, па­лі­ты­кі, кі­раў­ні­кі дзяр­жаў, і ўжо пуб­ліч­на ка­жуць пра тое: "Нель­га да­пус­ціць пе­ра­мо­гі Пу­ці­на". Ну, ка­лі вы на гэ­тым на­стой­ва­е­це, што гэ­та нель­га, дык гэ­та мо­мант для пе­ра­га­во­раў. Як я ка­жу, згу­ляй­це ўні­чыю на гэ­тым эта­пе. Не трэ­ба пра­па­ноў­ваць ра­ды­каль­ных ра­шэн­няў, як "фор­му­ла Ва­ло­дзі Зя­лен­ска­га". Ну, па­доб­на, па­тры­я­тыч­ная і гэ­так да­лей, але яна не­рэ­аль­ная. Яна сён­ня не­рэ­аль­ная! Ра­сі­я­не сён­ня не сы­дуць ні з Кры­ма, ні з ус­ход­ніх рэ­гі­ё­наў, як яны на­зы­ва­юць, На­ва­ро­сіі. Яны не сы­дуць! Ве­да­е­це, ча­му.

Та­му, ка­лі вы­лу­ча­юц­ца не­пры­маль­ныя да пе­ра­га­во­раў пра­па­но­вы, — гэ­та зна­чыць, што той бок, які іх пра­па­ноў­вае, не га­то­вы іс­ці на пе­ра­га­во­ры.

Я ве­даю на­строі ва­ен­ных укра­ін­скіх: ім ужо гэ­тая вай­на на­да­ку­чы­ла. Але і яны не мо­гуць рас­па­чаць са­ма­стой­ныя дзе­ян­ні, та­му што за прэ­зі­дэн­там Зя­лен­скім, які хо­ча ва­я­ваць "да апош­ня­га ўкра­ін­ца", ста­яць цэ­лыя вой­скі НА­ТА і ўвесь за­ход­не­еў­ра­пей­скі блок, і Злу­ча­ныя Шта­ты Аме­ры­кі. Сі­ту­а­цыя вель­мі сур'­ёз­ная. Але, ка­лі ця­пер, на маю дум­ку, не пай­сці на пе­ра­га­во­ры, Укра­і­на з ця­гам ча­су стра­ціць і сваю дзяр­жаў­насць і мо­жа спы­ніць сваё іс­на­ван­не.

Ве­даю, што вось пас­ля гэ­тых ма­іх раз­моў, ва Укра­і­не па­ды­мец­ца зноў шум, мя­не пач­нуць дзяў­баць па ўсіх гэ­тых ка­на­лах роз­ныя бло­ге­ры і жур­на­ліс­ты, але я ўжо да гэ­та­га пры­вык. Я вы­каз­ваю сваю па­зі­цыю. Сваю! І, ка­лі вы з ёй згод­ны, я пра­шу зы­хо­дзіць з гэ­та­га: ва Укра­і­не сён­ня па­трэ­бен мір. Свед­чан­нем та­му з'яў­ля­юц­ца ўцё­кі больш-менш зда­ро­вых, ра­зум­ных укра­ін­цаў з кра­і­ны, каб не тра­піць на фронт.

Мы ж доб­ра ве­да­ем, што іх ха­па­юць на ву­лі­цах і час­ця­ком на­ват не на­ву­ча­юць, не пра­вод­зяць ба­я­вое зладж­ван­не на па­лі­го­нах. Іх кі­да­юць пра­ма на фронт, і не ў дру­гім эша­ло­не, а як штур­ма­ві­коў, а зза­ду СМЕРШ, атра­ды ўзбро­е­ных лю­дзей-укра­ін­цаў, якія ідуць сле­дам за гэ­ты­мі не­ба­ра­ка­мі. Як яны час­та ка­жуць, цы­тую: "Нам вы­да­лі бі­лет у адзін бок". Мы ж ве­да­ем, пра што яны га­во­раць на фрон­це, у нас там сур'­ёз­ная па­зі­цыя.

Ні­хто сён­ня не жа­дае ва­я­ваць, та­му трэ­ба іс­ці да мі­ру!

Але воб­раз во­ра­га ў асо­бе Маск­вы і Мін­ска аме­ры­кан­цам уда­ло­ся сфар­мі­ра­ваць. Ва­шынг­тон па­сту­по­ва пра­соў­вае агрэ­сіў­ныя на­ра­ты­вы ў ад­рас бе­ла­рус­кай і ра­сій­скай дзяр­жаў, па­вы­ша­ю­чы гра­дус ва­ро­жас­ці бло­ка НА­ТА на на­шым на­прам­ку.

Па­шы­рэн­нем Паў­ноч­на­ат­лан­тыч­на­га са­ю­за, які пры­няў у склад Фін­лян­дыю і Шве­цыю, Ва­шынг­тон і Бру­сель, пра­цяг­ва­юць фар­мі­ра­ваць ва­кол Ра­сій­скай Фе­дэ­ра­цыі по­яс не­дру­жа­люб­ных дзяр­жаў. На чар­зе ўступ­лен­ня ў аль­янс — ін­шыя кра­і­ны Еў­ро­пы. Мэ­та вя­до­мая: па за­ду­ме, на гэ­тай лі­ніі ўсё па­він­на па­лаць.

Яшчэ раз пра­шу вас звяр­нуць ува­гу на мой тэ­зіс, вы­ка­за­ны ўчо­ра. У на­ро­да заў­сё­ды пы­тан­не: ну а ча­го жа­да­юць гэ­тыя за­па­дэн­цы і аме­ры­кан­цы? Яшчэ раз паў­та­раю: яны прос­та хо­чуць ута­піць Ра­сію ў вай­не, ада­рваць яе ад са­ю­за з Кі­та­ем, які на­ме­ціў­ся. Гэ­та­га са­ю­за ня­ма, але ён на­мя­ча­ец­ца. Аб­ста­ві­ны скла­лі­ся так, што і Ра­сіі, і Кі­таю трэ­ба быць ра­зам. Аме­ры­кан­цы гэ­та зра­зу­ме­лі, ім трэ­ба ўбіць клін. Ну, гэ­та пра­віль­на. Як ута­піць? Ва Укра­і­не. Та­му 60 міль­яр­даў до­ла­раў — для іх гэ­та не гро­шы: ва­юй­це, за­бі­вай­це адзін ад­на­го.

Але я ха­чу, учо­ра я не да­га­ва­рыў, мець на ўва­зе яшчэ ад­ну рэч. Для аме­ры­кан­цаў Кі­тай і Ра­сія — гэ­та яшчэ не ўсе са­пер­ні­кі і во­ра­гі. Для са­мой Аме­ры­кі, мы гэ­та ад­чу­лі ў ча­сы Трам­па, вель­мі сур'­ёз­ным са­пер­ні­кам з'яў­ля­ец­ца са­ма Еў­ро­па, Еў­ра­пей­скі са­юз, асаб­лі­ва з тых ча­соў, ка­лі ў аль­тэр­на­ты­ву до­ла­ру Еў­ро­па ад­ва­жы­ла­ся (ста­ла на­хаб­най!) і ўвя­ла еў­ра. Гэ­та моц­ная ва­лю­та. Та­му аме­ры­кан­цам ні­я­кія са­пер­ні­кі і кан­ку­рэн­ты не па­трэб­ны. Та­му, ута­піў­шы Ра­сію ў вай­не ва Укра­і­не, на­гру­зіў­шы Еў­ра­пей­скі са­юз гэ­тай вай­ной (да­вай­це па два, па тры пра­цэн­ты ад ВУП вы­клад­вай­це, вы­раб­ля­е­це больш зброі і бо­еп­ры­па­саў, па­сы­лай­це су­праць Ра­сіі на фронт, а то ўжо і сва­іх лю­дзей). Я ха­чу, каб вы ра­зу­ме­лі: там даў­но ва­ю­юць на­таў­скія най­мі­ты!

Ме­сяц та­му ра­сі­я­не на­нес­лі, прос­та для ін­фар­ма­цыі вам, най­сур'­ёз­ней­шы ўдар па па­зі­цы­ях ба­е­ві­коў на ўкра­ін­скай тэ­ры­то­рыі. За­гі­ну­лі дзя­сят­кі па­ля­каў. Вы што-не­будзь чу­лі пра гэ­та? Па­ля­каў дзя­сят­кі за­гі­ну­лі, не адзін, не два, не тры ча­ла­ве­кі, тра­пі­лі пад агонь Ра­сій­скай Фе­дэ­ра­цыі! Тру­ны і тру­пы вы­во­зі­лі­ся ў Поль­шчу. Ча­му ўрад Поль­шчы не пра­ін­фар­ма­ваў поль­скае на­сель­ніц­тва?

Та­му аме­ры­кан­цы хо­чуць за­біць не­каль­кі зай­цоў ад­ра­зу: асла­біць Ра­сію, пе­ра­гру­зіў­шы Еў­ро­пу, асла­біць яе ў тым лі­ку. Ну, а там, на Ці­хім акі­я­не, як я ка­заў, раз­бі­рац­ца сам-на­сам з Кі­та­ем, уцяг­ва­ю­чы ў гэ­тую бой­ку перш за ўсё Ін­дыю, ну Анг­лія там, Аў­стра­лію, дай бог Укра­і­ну і Паў­днё­вую Ка­рэю. Су­праць Кі­тая.

А нам трэ­ба ра­зу­мець, што сі­ту­а­цыя па­тра­буе вель­мі жорст­ка­га кант­ро­лю ва ўсіх сфе­рах: па­чы­на­ю­чы з ін­фар­ма­цый­най і за­кан­чва­ю­чы ва­ен­най. Лю­бое не­асця­рож­нае сло­ва, рух — мо­жа па­чац­ца ад­кры­тае ўзбро­е­нае су­праць­ста­ян­не, аж да пры­мя­нен­ня ядзер­най зброі.

Я і ка­жу, што вось па­стаў­ка даль­на­бой­ных ра­кет без умоў. Ра­ней яны па­стаў­ля­лі і пуб­ліч­на ха­ця б за­яў­ля­лі, што яны за­ба­ра­ні­лі ўкра­ін­цам на­но­сіць уда­ры па тэ­ры­то­рыі Ра­сіі, зболь­ша­га і Бе­ла­ру­сі, а ця­пер яны ўжо не аб­умоў­лі­ва­юць па­стаў­кі ATACMS і ін­шых даль­на­бой­ных бо­еп­ры­па­саў. І ка­лі сі­ту­а­цыя скла­дзец­ца па­гроз­лі­ва, перш за ўсё яны хо­чуць для ўнут­ра­най сі­ту­а­цыі ў Ра­сіі, Ра­сія пры­ме­ніць увесь ар­се­нал, якім яна ва­ло­дае. Гэ­та бу­дзе апа­ка­ліп­сіс! Для гэ­та­га ўсё га­то­ва.

НА­ТА, вя­до­ма, з па­да­чы Шта­таў на­стой­лі­ва дэк­ла­руе не­аб­ход­насць ін­тэн­сіў­най мі­лі­та­ры­за­цыі Еў­ро­пы. І раз­мо­ва не ідзе аб аба­ро­не, аб ад­біц­ці ней­кай агрэ­сіі. Каб вы ра­зу­ме­лі: ро­біц­ца ак­цэнт на на­рошч­ван­ні ме­на­ві­та ўдар­на-на­сту­паль­на­га па­тэн­цы­я­лу.

Ва­сям­нац­цаць дзяр­жаў аль­ян­су, уклю­ча­ю­чы Поль­шчу і кра­і­ны Бал­тыі, у бя­гу­чым го­дзе ма­юць на­мер да­вес­ці аб'­ёмы ва­ен­ных асіг­на­ван­няў да ўзроў­ню вы­шэй за два пра­цэн­ты ад ВУП. Кі­раў­ніц­тва Поль­шчы пра­па­ноў­вае тры, а ў не­ка­то­рых ужо больш за тры пра­цэн­ты ад ВУП сён­ня тра­ціц­ца на ўзбра­ен­не.

Су­куп­ны аб'­ём аба­рон­ных рас­хо­даў кра­ін НА­ТА ў бя­гу­чым го­дзе ўпер­шы­ню ў гіс­то­рыі бло­ка скла­дзе ка­ля 1 трыль­ё­на 200 міль­яр­даў еў­ра. Трыль­ён 200 міль­яр­даў еў­ра!

Акра­мя та­го, Бру­се­лем пры­ня­та ра­шэн­не па­вя­лі­чыць коль­касць сіл не­ад­клад­на­га рэ­ага­ван­ня да 300 ты­сяч ча­ла­век (ця­пер іх 80 ты­сяч), пе­ра­ўтва­рыць мі­сію НА­ТА па ахо­ве па­вет­ра­най пра­сто­ры кра­ін Бал­тыі ў ва­ен­ную апе­ра­цыю, а так­са­ма рэ­ар­га­ні­за­ваць раз­гор­ну­тыя ў Поль­шчы і Пры­бал­тый­скіх дзяр­жа­вах ба­я­выя гру­пы ў фар­мі­ра­ван­ні бры­гад­на­га ўзроў­ню.

Па­мя­тай­це, яны нас увесь час па­пра­ка­лі ў тым, што мы раз­мяс­ці­лі ядзер­ную зброю на тэ­ры­то­рыі Бе­ла­ру­сі: "Зна­чыць, мы бу­дзем пад­верг­ну­ты пер­ша­му ўда­ру, ка­лі ад­бу­дзец­ца су­тык­нен­не". А са­мі, Поль­шча і Пры­бал­ты­ка, уво­гу­ле ад­да­лі свае тэ­ры­то­рыі, для та­го каб іх цал­кам мі­лі­та­ры­за­ваць і ства­рыць там апор­ныя пунк­ты для на­па­дзен­ня на Ус­хо­дзе.

У да­дзе­ным кан­тэкс­це трэ­ба ад­зна­чыць па­ча­так прак­тыч­най рэа­лі­за­цыі гер­ма­на-лі­тоў­ска­га па­гад­нен­ня, якое пра­ду­гледж­вае ўзмац­нен­не ня­мец­кай ва­ен­най пры­сут­нас­ці ў Літ­ве. У срод­ках ма­са­вай ін­фар­ма­цыі ўжо з'я­ві­лі­ся та­кія да­ныя.

8 кра­са­ві­ка ў Віль­нюс пе­рад­ыс­ла­цы­ра­ва­на апе­ра­тыў­ная гру­па ўзбро­е­ных сіл ФРГ. У яе за­да­чы ўва­хо­дзіць вы­ву­чэн­не мяс­цо­вас­ці раз­мя­шчэн­ня кан­тын­ген­ту, вы­ра­шэн­не пы­тан­няў пад­рых­тоў­кі да фар­мі­ра­ван­ня шта­ба бры­га­ды, якое пла­ну­ец­ца за­вяр­шыць да кан­ца го­да. Рэ­каг­нас­цы­роў­ка, кі­раў­ніц­тва і на­паў­нен­не.

На­га­даю: на тэ­ры­то­рыі Літ­вы да 2028 го­да бу­дзе раз­гор­ну­та фар­мі­ра­ван­не бры­гад­на­га ўзроў­ню Уз­бро­е­ных Сіл Фе­дэ­ра­тыў­най Рэс­пуб­лі­кі Гер­ма­нія (як я ка­заў, нем­цы так ні­чо­га і не зра­зу­ме­лі, ві­даць), а так­са­ма сі­лы і срод­кі Аб'­яд­на­ных Уз­бро­е­ных Сіл НА­ТА, раз­ме­шча­ныя ця­пер на лі­тоў­скай тэ­ры­то­рыі (на­се­ле­ны пункт Рук­ла) у рам­ках апе­ра­цыі Аб'­яд­на­ных Уз­бро­е­ных Сіл НА­ТА "Уз­моц­не­ная пе­ра­да­вая пры­сут­насць". Коль­касць злу­чэн­ня скла­дзе ка­ля 5 ты­сяч ча­ла­век.

Паў­та­ру: звыш 64 ты­сяч ва­ен­ных Уз­бро­е­ных Сіл ЗША, амаль бе­ла­рус­кае вой­ска, а так­са­ма больш за 33 ты­ся­чы на­таў­скіх сал­дат на па­ста­ян­най асно­ве дыс­ла­цы­ру­юц­ца ў Еў­ро­пе. Што яны тут ро­бяць? Якую Аме­ры­ку яны аба­ра­ня­юць тут? Да 20 ты­сяч з іх скан­цэнт­ра­ва­ны ў Поль­шчы, бліз­ка да на­шых гра­ніц, і ў кра­і­нах Бал­тыі. Гэ­тыя гру­поў­кі вой­скаў асна­шча­ны су­час­ным удар­ным уз­бра­ен­нем і здоль­ны на­но­сіць вы­со­ка­дак­лад­ныя ўда­ры па аб'­ек­тах на тэ­ры­то­рыі Бе­ла­ру­сі і за­ход­ніх рэ­гі­ё­наў.

Ця­пер вя­дзец­ца ад­пра­цоў­ка ад­па­вед­ных за­дач. За­дзей­ні­ча­юц­ца са­ма­лё­ты стра­тэ­гіч­най бам­бар­дзі­ро­вач­най авія­цыі ВПС ЗША, якія на рэ­гу­ляр­най асно­ве ажыц­цяў­ля­юць па­лё­ты ў Еў­ра­пей­скім кан­ты­нен­таль­ным ра­ё­не, на­прык­лад, у Іс­па­ніі дыс­ла­цы­ру­юц­ца ча­ты­ры аме­ры­кан­скія стра­тэ­гіч­ныя бам­бар­дзі­роў­шчы­кі В-1В з ад­пра­цоў­кай пры­ёмаў бом­ба­кі­дан­ня ядзер­ных за­ра­даў, у тым лі­ку на тэ­ры­то­рыі на­шай кра­і­ны. Трэ­ні­ру­юц­ца пры­мя­няць ядзер­ную зброю!

Гэ­та ад­каз тым, якія вы­юць за мя­жой у нас, асаб­лі­ва збег­лыя, кры­ты­ку­ю­чы нас за тое, што мы раз­мяс­ці­лі тут сваю ядзер­ную зброю. Вось, яны трэ­ні­ру­юц­ца!

Больш за тое, Ва­шынг­тон ак­ты­ві­за­ваў, пры­тым іс­тот­на, ме­ра­пры­ем­ствы па пра­вер­цы га­тоў­нас­ці да пры­мя­нен­ня кам­па­не­нтаў ядзер­най тры­я­ды Злу­ча­ных Шта­таў. Раз­ме­шча­ная на тэ­ры­то­рыі дзяр­жаў — чле­наў НА­ТА так­тыч­ная ядзер­ная зброя, пра якую я ка­заў учо­ра, ма­дэр­ні­зу­ец­ца па­ско­ра­ны­мі тэм­па­мі. На авія­ба­зах Еў­ро­пы раз­ме­шча­на больш за 200 бо­еп­ры­па­саў (ра­ке­ты і бом­бы). На авія­ба­зе Кляй­не-Бро­гель (Бель­гія) — 20 бо­еп­ры­па­саў, Бю­хель — 20, Авія­на (Іта­лія) — 60, Ге­дзі (Іта­лія) — 30, Ін­джыр­лік (Тур­цыя) — 50, Вол­кел (Ні­дэр­лан­ды) — 20 адзі­нак. Мы іх па­лі­чы­лі да адзін­кі.

Ле­тась авія­цый­ныя ядзер­ныя бом­бы, якія змя­шча­юц­ца на авія­ба­зе Вол­кел у Ні­дэр­лан­дах, за­ме­не­ны на су­час­ныя бо­еп­ры­па­сы, больш ма­гут­ныя. Ця­пер у пла­нах ажыц­ця­віць ма­дэр­ні­за­цыю так­тыч­най ядзер­най зброі і ў ін­шых кра­і­нах. У перс­пек­ты­ве не вы­клю­ча­на раз­мя­шчэн­не так­тыч­ных ядзер­ных бо­еп­ры­па­саў на бры­тан­скай тэ­ры­то­рыі.

У дру­гой па­ло­ве го­да Бе­лы дом пла­нуе пе­ра­кі­нуць на пе­ра­да­вую авія­ба­зу Лей­кен­хіт у Вя­лі­ка­бры­та­ніі шмат­цэ­ля­выя зні­шчаль­ні­кі F-35, здоль­ныя нес­ці так­тыч­ную ядзер­ную зброю. Ну, ка­лі не хо­чуць эс­ка­ла­цыі і су­праць ужы­ван­ня ядзер­най зброі, на­вош­та гэ­та ўсё ро­біц­ца?

Ця­пер па­ру слоў аб тым, як Ва­шынг­тон пра­цяг­вае на­рошч­ваць удар­на-на­сту­паль­ныя маг­чы­мас­ці ЗША ў Еў­ро­пе.

У снеж­ні мі­ну­ла­га го­да на поль­скай тэ­ры­то­рыі ўве­дзе­ны ў экс­плу­а­та­цыю ба­зы су­праць­ра­кет­най аба­ро­ны ЗША. Маг­чы­масць пры­мя­няць раз­ме­шча­ныя на ёй кры­ла­тыя ра­ке­ты "Та­ма­хок", здоль­ныя па­ра­жаць цэ­лі на ўсю глы­бі­ню тэ­ры­то­рыі Бе­ла­ру­сі і еў­ра­пей­скай част­кі, да Ура­ла, Ра­сій­скай Фе­дэ­ра­цыі, рас­цэнь­ва­ем ужо як рэ­аль­ную па­гро­зу нам. Ка­лі гэ­та рэ­аль­ная па­гро­за — трэ­ба су­праць­ста­яць.

Мы фік­су­ем фак­ты бес­пе­ра­пын­на­га вя­дзен­ня па­вет­ра­най і кас­міч­най раз­вед­кі на ўсход­нім на­прам­ку з бо­ку за­ход­ніх дзяр­жаў. За­дзей­ні­ча­ны прак­тыч­на ўвесь іс­ну­ю­чы ар­се­нал кра­ін НА­ТА — ад са­ма­лё­таў стра­тэ­гіч­най раз­вед­валь­най авія­цыі да бес­пі­лот­ных ля­таль­ных апа­ра­таў, а так­са­ма ад­па­вед­ныя маг­чы­мас­ці кра­ін-парт­нё­раў.

Вы па­він­ны ве­даць, што з мі­ну­ла­га го­да ў ра­зы па­вя­лі­чы­ла­ся ін­тэн­сіў­насць раз­вед­валь­най авія­цыі Аб'­яд­на­ных уз­бро­е­ных сіл НА­ТА (у ся­рэд­нім гэ­та ка­ля 40—50 са­ма­лё­та-вы­ле­таў у ты­дзень). Мы іх фік­су­ем у рэ­аль­ным рэ­жы­ме.

З 2019 го­да для ра­дыё­ла­ка­цый­на­га кант­ро­лю па­вет­ра­най пра­сто­ры Бе­ла­ру­сі і за­ход­ніх аб­лас­цей Ра­сій­скай Фе­дэ­ра­цыі пры­цяг­ва­юц­ца са­ма­лё­ты Ва­ен­на-па­вет­ра­ных сіл Аў­стра­ліі. Ім што тут трэ­ба?

Усё гэ­та ад­бы­ва­ец­ца на фо­не вы­со­кай вай­ско­вай ак­тыў­нас­ці. З го­ду ў год па­вя­ліч­ва­ец­ца коль­касць ме­ра­пры­ем­стваў апе­ра­тыў­най і ба­я­вой пад­рых­тоў­кі на тэ­ры­то­рыі Поль­шчы і Пры­бал­тый­скіх дзяр­жаў. Пры гэ­тым у боль­шас­ці на­зва­ных ву­чэн­няў так­са­ма бя­руць удзел во­ін­скія фар­мі­ра­ван­ні Уз­бро­е­ных сіл Шта­таў і ін­шых за­ход­ніх кра­ін.

Се­рыя ву­чэн­няў Аб'­яд­на­ных уз­бро­е­ных сіл НА­ТА і Уз­бро­е­ных сіл ЗША, якая пра­во­дзіц­ца ў Еў­ра­пей­скім рэ­гі­ё­не, ста­ла бес­прэ­цэ­дэнт­най па сва­ім геа­гра­фіч­ным раз­ма­ху і коль­кас­ці сіл і срод­каў, што пры­цяг­ва­юц­ца (ка­ля 90 ты­сяч ча­ла­век і да 15 ты­сяч адзі­нак тэх­ні­кі, ка­ля 300 са­ма­лё­таў і больш за 70 ка­раб­лёў, у асноў­ным на Бал­ты­цы).

Мэ­ты ме­ра­пры­ем­стваў і ха­рак­тар ад­пра­цоў­валь­ных за­дач, якія за­пла­на­ва­ны да кан­ца мая, свед­чаць аб тым, што За­хад раз­гля­дае наш рэ­гі­ён у якас­ці па­тэн­цы­яль­на­га тэ­ат­ра ва­ен­ных дзе­ян­няў. Пра­ціў­нік вы­зна­ча­ны — Ра­сія і Бе­ла­русь.

Мы ба­чым, як па той бок на­шай за­ход­няй гра­ні­цы ўдар­ны­мі тэм­па­мі ўдас­ка­наль­ва­юц­ца аэ­ра­дро­мы, ва­ен­на-мар­скія ба­зы, па­лі­го­ны, ства­ра­юц­ца пе­ра­да­выя ба­зы для свое­ча­со­ва­га раз­мя­шчэн­ня і за­хоў­ван­ня тэх­ні­кі, уз­бра­ен­ня і ма­тэ­ры­яль­ных срод­каў. Мы гэ­та фік­су­ем не толь­кі дзя­ку­ю­чы кас­міч­най раз­вед­цы, але і на зям­лі.

Да гэ­та­га ча­су на тэ­ры­то­рыі Поль­шчы і кра­ін Бал­тыі за­вер­ша­на ма­дэр­ні­за­цыя пя­ці аэ­ра­дро­маў, дзвюх ва­ен­на-мар­скіх баз, а так­са­ма шас­ці най­буй­ней­шых па­лі­го­наў.

У Поль­шчы ўве­дзе­ны ў экс­плу­а­та­цыю комп­лекс ты­ла­во­га і тэх­ніч­на­га за­бес­пя­чэн­ня, гэ­та зна­чыць, ство­ра­ны ўмо­вы для асна­шчэн­ня ўзбра­ен­нем і ма­тэ­ры­яль­ны­мі срод­ка­мі бра­ня­тан­ка­вай ба­я­вой бры­гад­най гру­пы Су­ха­пут­ных вой­скаў ЗША (гэ­та на­се­ле­ны пункт По­відз, які за­бяс­печ­вае за­хоў­ван­не амаль трох ты­сяч адзі­нак ба­я­вой тэх­ні­кі).

Што да ба­я­вых пад­раз­дзя­лен­няў Уз­бро­е­ных Сіл Поль­шчы на гра­ні­цы з Бе­ла­рус­сю, пра якія я ка­заў учо­ра, на пад­ста­ве ўзмац­нен­ня ахо­вы вай­скоў­цы вы­ра­ша­юць раз­вед­валь­ныя ды­вер­сій­ныя за­да­чы. Ну і Поль­шча мае на­мер ства­рыць "са­мыя ма­гут­ныя Су­ха­пут­ныя вой­скі ў Еў­ро­пе". Зра­зу­ме­ла, з да­па­мо­гай вай­ско­ва-тэх­ніч­най пад­трым­кі Злу­ча­ных Шта­таў.

Вар­ша­ва па­сту­по­ва на­рошч­вае коль­касць Уз­бро­е­ных Сіл — да 2035 го­да пла­ну­ец­ца па­вя­лі­чыць іх да 300 ты­сяч ча­ла­век (сён­ня ў іх кры­ху больш за 194 ты­сяч). Так­са­ма не ма­гу ўтры­мац­ца ад ка­мен­та­рыя. У гэ­тай бед­най Поль­шчы і так ужо ня­ма ка­му пра­ца­ваць, праб­лем вы­шэй за дах, гра­ма­дзян­скіх! Аб якіх біт­вах ма­раць? Хто іх бу­дзе за­бяс­печ­ваць? Бо для вай­ны па­трэб­на ма­гут­ная эка­но­мі­ка, а яны ся­дзяць на да­та­цы­ях Еў­ра­са­ю­за і да­па­мо­гі Злу­ча­ных Шта­таў Аме­ры­кі. І на­вош­та ім гэ­та трэ­ба ўво­гу­ле? Ка­то­ры раз па­пя­рэдж­ваў і ка­заў, што мы не збі­ра­ем­ся з імі ва­я­ваць! З тэ­ры­то­рыі Бе­ла­ру­сі яны не па­він­ны ча­каць ні­я­кіх ак­тыў­ных, агрэ­сіў­ных дзе­ян­няў су­праць поль­скай дзяр­жа­вы і на­ро­да. Нам гэ­та не трэ­ба!

У струк­ту­ры Су­ха­пут­ных вой­скаў фар­мі­ру­ец­ца ар­мей­скі кор­пус, апе­ра­тыў­ная га­тоў­насць яко­га бу­дзе да­сяг­ну­та ўжо да ве­рас­ня гэ­та­га го­да.

Для не­ва­ен­ных лю­дзей рас­тлу­ма­чу, што зна­чыць "апе­ра­тыў­ная га­тоў­насць". Гэ­та зна­чыць сфар­мі­ра­ва­ны кор­пус, хоць заўт­ра ў бой, як на фрон­це. Поў­ная ба­я­вая га­тоў­насць да поў­на­га раз­горт­ван­ня. Ну, пры­клад­на, як мы з Ві­цеб­ска пе­ра­кі­ну­лі па­ру ба­таль­ё­наў і ста­ім ця­пер лоб у лоб з НА­ТА. Гэ­та ба­таль­ё­ны поў­най апе­ра­тыў­най га­тоў­нас­ці, з га­тоў­нас­цю вы­ха­ду з мес­цаў дыс­ла­ка­цыі на пра­ця­гу трох га­дзін. Тры га­дзі­ны, і мы там.

Да­лей. На ўзбра­ен­не но­вых ме­ха­ні­за­ва­ных злу­чэн­няў, не бу­ду іх пе­ра­ліч­ваць, у СМІ мы вас пра­ін­фар­му­ем, па­сту­па­юць су­час­ныя ўзо­ры ва­ен­най тэх­ні­кі.

Поль­шча за­вяр­шае пра­цэс фар­мі­ра­ван­ня вой­скаў тэ­ры­та­ры­яль­най аба­ро­ны. Ка­ман­да­ван­не гэ­та­га ві­ду Уз­бро­е­ных Сіл ра­пар­туе аб да­сяг­нен­ні поў­най апе­ра­тыў­най га­тоў­нас­ці.

На гэ­ты час ство­ра­ны 15 з 18 бры­гад і на­ву­чаль­ны цэнтр вой­скаў тэ­ры­та­ры­яль­най аба­ро­ны. Ме­ра­пры­ем­ствы па фар­мі­ра­ван­ні ас­тат­ніх трох злу­чэн­няў пла­ну­ец­ца за­вяр­шыць ужо сё­ле­та.

Пе­ра­аснашч­ва­ю­чы Уз­бро­е­ныя Сі­лы, Поль­шча ро­біць ак­цэнт на за­куп­цы су­час­ных ба­я­вых са­ма­лё­таў, па ўсім све­це, са­мых пе­ра­да­вых, у асноў­ным ЗША і Ка­рэі, так­са­ма чу­лі, бес­пі­лот­ных ля­таль­ных апа­ра­таў, бра­ня­тэх­ні­кі, рэ­ак­тыў­ных сіс­тэм зал­па­ва­га агню і зе­ніт­ных ра­кет­ных комп­лек­саў як за­меж­най, так і на­цы­я­наль­най вы­твор­час­цяў.

Акра­мя та­го, поль­скае кі­раў­ніц­тва мае на­мер за­клю­чыць кант­рак­ты на па­стаў­ку аме­ры­кан­скіх удар­ных вер­та­лё­таў AH-64, так зва­ны "Апач", аж­но 96 адзі­нак.

Я не бу­ду пе­ра­ліч­ваць коль­касць уз­бра­ен­няў Поль­шчы, кож­ную адзін­ку мы ве­да­ем. Заўт­ра ў срод­ках ма­са­вай ін­фар­ма­цыі, у "СБ. Бе­ла­русь се­год­ня", пры­нам­сі, мы апуб­лі­ку­ем гэ­та.

Агуль­ны аб'­ём фі­нан­са­ван­ня пра­грам тэх­ніч­най ма­дэр­ні­за­цыі поль­ска­га вой­ска да 2035 го­да пра­ду­гле­джа­ны ў па­ме­ры 133 міль­яр­даў до­ла­раў. Ці ве­да­юць па­ля­кі, што з кож­на­га чле­на сям'і, уключ­на з не­маў­ля­та­мі, ад­ні­муць да 4 ты­сяч до­ла­раў?

Кра­і­ны Бал­тыі для ўма­ца­ван­ня ва­ен­на­га па­тэн­цы­я­лу асноў­ныя на­ма­ган­ні на­кі­роў­ва­юць на ўдас­ка­на­лен­не ва­ен­най інф­ра­струк­ту­ры, па­ве­лі­чэн­не ва­ен­ных рас­хо­даў, на­рошч­ван­не ба­я­во­га і коль­кас­на­га скла­ду на­цы­я­наль­ных уз­бро­е­ных сіл, ад­на­ча­со­ва пе­ра­ўзброй­ва­ю­чы­ся на су­час­ныя ўзо­ры ва­ен­най тэх­ні­кі.

У пры­ват­нас­ці, у перс­пек­ты­ве на ўзбра­ен­ні ўсіх пры­бал­тый­скіх дзяр­жаў бу­дуць змя­шчац­ца аме­ры­кан­скія РСЗА "Хай­марс".

Асоб­най ува­гі за­слу­гоў­вае ра­шэн­не лі­тоў­ска­га кі­раў­ніц­тва ства­рыць у струк­ту­ры Уз­бро­е­ных Сіл фар­мі­ра­ван­не ды­ві­зі­ён­на­га ўзроў­ню. Яго асно­ву скла­дуць усе су­ха­пут­ныя бры­га­ды, а так­са­ма бу­дуць уклю­ча­ны тан­ка­выя (з па­стаў­кай на ўзбра­ен­не ня­мец­кіх тан­каў "Ле­а­пард"), ар­ты­ле­рый­скія (на ўзбра­ен­ні бу­дуць ста­яць РСЗА "Хай­марс", якія за­куп­ля­юц­ца ў ЗША) і пад­раз­дзя­лен­ні за­бес­пя­чэн­ня. Гэ­тыя ме­ра­пры­ем­ствы пла­ну­ец­ца за­вяр­шыць да 2030 го­да.

Ві­да­воч­на, што тэ­ры­то­рыя Поль­шчы і кра­ін Бал­тыі мэ­та­на­кі­ра­ва­на пе­ра­тва­ра­ец­ца ў вай­ско­вы плац­дарм для яго маг­чы­ма­га за­дзей­ні­чан­ня бло­кам НА­ТА. Гэ­та зна­чыць, зроб­ле­на прак­тыч­на ўсё, каб пад­рых­та­ваць кі­раў­ніц­тва аль­ян­су да ра­шэн­ня пры­мя­ніць ва­ен­ную сі­лу. У тым лі­ку край­нюю ва­ен­ную сі­лу.

Зы­хо­дзя­чы з уз­роў­ню ва­ен­най не­бяс­пе­кі ў рэ­гі­ё­не, асаб­лі­вай ува­гі за­слу­гоў­вае ўзбро­е­ны кан­флікт на тэ­ры­то­рыі Укра­і­ны, пра што я толь­кі што ска­заў.

Ка­а­лі­цыя за­ход­ніх дзяр­жаў мэ­та­на­кі­ра­ва­на яго за­цяг­вае. Ча­му, я вам так­са­ма вы­ка­заў свой пункт по­гля­ду. Пе­ра­тва­ры­лі і са­му Укра­і­ну ў нар­ка­ма­на, яко­га тры­ма­юць на ка­рот­кім па­вад­ку абя­цан­няў но­вай до­зы да­дат­ко­вых уз­бра­ен­няў, у тым лі­ку даль­на­бой­ных срод­каў па­ра­жэн­ня і фі­нан­са­вых улі­ван­няў.

У па­чат­ку кра­са­ві­ка, пад­час Бру­сель­скай су­стрэ­чы мі­ніст­раў за­меж­ных спраў кра­ін НА­ТА, бы­ло пра­па­на­ва­на ства­рыць так зва­ную мі­сію для Укра­і­ны з асоб­ным бюд­жэ­там ка­ля 100 міль­яр­даў до­ла­раў на пяць га­доў. Ад­чу­ва­е­це, як аме­ры­кан­цы пе­ра­кла­да­юць фі­нан­са­вы ця­жар на Еў­ро­пу. Уз­но­сы на гэ­тыя па­трэ­бы пра­ду­гледж­ва­ец­ца па­дзя­ліць пра­пар­цы­я­наль­на ва­ла­во­му ўнут­ра­на­му пра­дук­ту кра­ін бло­ка НА­ТА.

Гэ­та і ёсць здзел­ка, аб якой учо­ра ка­заў. Ін­шы­мі сло­ва­мі, гэ­та пла­та за здоль­насць пра­цяг­ваць су­праць­ста­ян­не з Ра­сій­скай Фе­дэ­ра­цы­яй, за ак­тыў­ную ды­вер­сій­на-тэ­ра­рыс­тыч­ную дзей­насць як у рэ­гі­ё­нах Ра­сіі, якія мя­жу­юць з Укра­і­най, так і ў глы­бі­ні ра­сій­скай тэ­ры­то­рыі.

Зра­зу­ме­ла, што фар­мі­ру­ец­ца на­пру­жа­ная сі­ту­а­цыя на на­шых паў­днё­вых ру­бя­жах. У не­па­срэд­най бліз­ка­сці ад бе­ла­рус­кай гра­ні­цы за­ся­ро­джа­на знач­ная гру­поў­ка ўкра­ін­скай ар­міі — ка­ля 120 ты­сяч ча­ла­век, тэ­ры­та­ры­я­лы і вай­скоў­цы.

У пры­гра­ніч­ных аб­лас­цях вы­ка­на­ны комп­лекс ме­ра­пры­ем­стваў па фар­мі­ра­ван­ні сіс­тэ­мы аба­рон­чых ру­бя­жоў, ра­ё­наў і па­зі­цый, якія па­ста­ян­на ўдас­ка­наль­ва­юц­ца.

На­ша гра­ні­ца з брац­кай Укра­і­най цал­кам за­мі­ні­ра­ва­на з іх бо­ку. Мы на­зі­ра­ем круг­ла­су­тач­ную раз­вед­ку ўсіх ві­даў, на­кі­ра­ва­ную су­праць на­шай кра­і­ны. Фік­су­ем сіс­тэ­ма­тыч­ныя пра­ва­ка­цый­ныя і дэ­ман­стра­тыў­ныя дзе­ян­ні вай­скоў­цаў Кі­е­ва ў да­чы­нен­ні да су­пра­цоў­ні­каў бе­ла­рус­кіх сі­ла­вых ве­дам­стваў, якія зна­хо­дзяц­ца ў пры­гра­ніч­чы, у тым лі­ку з па­ру­шэн­нем дзяр­жаў­най гра­ні­цы Бе­ла­ру­сі.

Ве­ра­год­насць уз­нік­нен­ня з бо­ку ўкра­ін­скіх пад­раз­дзя­лен­няў уз­бро­е­ных пра­ва­ка­цый, здоль­ных пе­ра­рас­ці ў пры­гра­ніч­ныя ін­цы­дэн­ты, да­стат­ко­ва вя­лі­кая. І гэ­та­га вель­мі ча­ка­юць на­шы хіс­таль­ні­кі "рэ­жы­му". Ці­хуш­кі і Ла­хуш­кі на фо­не раз­моў аб маг­чы­мым зняц­ці за­ба­ро­ны на пры­мя­нен­не смя­рот­на­га па­ка­ран­ня ў Ра­сіі (па­мя­та­е­це, пас­ля апош­ня­га тэ­рак­ту ў Ра­сіі) за­га­ва­ры­лі аб увя­дзен­ні смя­рот­на­га па­ка­ран­ня ў Ра­сіі, аб ад­ме­не Ель­цын­ска­га ўка­за. Так на­шы Ці­хуш­кі, Ла­хуш­кі за­клі­ка­лі зні­шчыць Бе­ла­русь, ні ма­ла, ні мно­га. Цы­та­та: "Бе­ла­русь за­ста­ец­ца апош­няй кра­і­най Еў­ро­пы, дзе ўжы­ва­ец­ца смя­рот­нае па­ка­ран­не. Яе не­аб­ход­на зні­шчыць...".

Дзе­ля зме­ны ўла­ды ў Бе­ла­ру­сі яны, са­праў­ды, га­то­выя на ўсё. Ця­пер ка­рэк­ці­ру­юць асноў­ныя на­прам­кі сі­ла­во­га сцэ­на­рыя ад­па­вед­ных дзе­ян­няў. Удас­ка­наль­ва­юць так зва­ны план "Пе­ра­мо­га 2.0". Ак­цэнт у ім ро­біц­ца на ар­га­ні­за­цыі "на­цы­я­наль­на-вы­зва­лен­ча­га ру­ху" на тэ­ры­то­рыі Бе­ла­ру­сі. Іван Ста­ні­сла­ва­віч пад­ра­бяз­ней пра гэ­та ска­жа.

Мы гэ­тых пад­поль­шчы­каў, так зва­ных, вы­яў­ля­ем. І на тэ­ры­то­рыі Бе­ла­ру­сі яны яшчэ, сха­ваў­шы­ся, як я ка­заў, пад плін­тус і мят­лу, ся­дзяць. Па­каз­ва­ем ча­сам вам, каб не пе­ра­на­пруж­ваць. Ад­соч­ва­ем, як па тым бо­ку гра­ні­цы аме­ры­кан­цы рых­ту­юць Бе­ла­рус­кае вы­зва­лен­чае вой­ска, асно­ву, якой па­він­ны склас­ці так зва­ны "полк Ка­лі­ноў­ска­га" і ін­шыя доб­ра­ах­вот­ніц­кія фар­мі­ра­ван­ні. Рус­кі доб­ра­ах­вот­ніц­кі кор­пус і бе­ла­рус­кі доб­ра­ах­вот­ніц­кі кор­пус. Не­на­ві­дзяць Ра­сію. Во­ра­гі і мас­ка­лі, і гэ­так да­лей. А кар­пу­сы сфар­мі­ра­ва­лі і моц­на ўза­е­ма­дзей­ні­ча­юць. На­прык­лад, ата­ка на Бел­га­рад. Ня­даў­няя ата­ка. Па­мя­та­е­це, у асно­ве быў ра­сій­скі доб­ра­ах­вот­ніц­кі кор­пус і бе­ла­рус­кі доб­ра­ах­вот­ніц­кі кор­пус. Пас­ля на­ня­сен­ня ар­ты­ле­рый­ска­га і ра­кет­на­га ўда­ру па гэ­тых сі­лах (а іх па асоб­ных да­ных бы­ло больш за тры ты­ся­чы, атрад) і на­шым да­ста­ла­ся, і ра­сій­ска­му доб­ра­ах­вот­ніц­ка­му кор­пу­су. За­гі­ну­ла ня­ма­ла лю­дзей. Мы дак­лад­на ве­да­ем: усе на­шы так зва­ныя гра­ма­дзя­не-доб­ра­ах­вот­ні­кі па­ха­ва­ны ва Укра­і­не. Пра­цяг­ва­ец­ца вяр­боў­ка ра­ды­каль­на на­стро­е­ных бе­ла­рус­кіх гра­ма­дзян у ад­па­вед­ныя пад­раз­дзя­лен­ні, а так­са­ма іх на­ву­чан­не ў Поль­шчы, кра­і­нах Бал­тыі, ін­шых еў­ра­пей­скіх дзяр­жа­вах. Пунк­ты і дыс­ла­ка­цыю ве­да­ем да мі­лі­мет­ра і коль­касць.

Атры­ма­ныя на­вы­кі яны ад­пра­цоў­ва­юць, у тым лі­ку шля­хам удзе­лу ў ба­я­вых дзе­ян­нях на тэ­ры­то­рыі Укра­і­ны. Яны не ха­це­лі б, вя­до­ма, ва­я­ваць. Жа­да­лі б ву­чыц­ца ў ла­ге­рах. Але ўкра­ін­цы так­са­ма не дур­ні. Жа­да­е­це до­свед атры­маць — на фронт. Не пой­дзе­це на фронт — кар­міць не бу­дзем. Вось і ва­ю­юць. Ця­пер яны, ра­ні­цай атры­маў апош­нюю ін­фар­ма­цыю, за­ня­тыя — чым бы вы ду­ма­лі? Вы­ба­ра­мі ў Ка­ар­ды­на­цый­ны са­вет. І на­ват пар­ла­мент там, ты­пу Пар­ла­мент там збег­лы ў вы­гнан­ні — трэ­ба ж неш­та ра­біць. І на­ват дай­шлі да гэ­тых "ка­лі­ноў­цаў". Там ужо ўво­гу­ле ад­быў­ся за­лом. Яны ўжо там сыс­ці­ся не мо­гуць. Асаб­лі­ва ў пы­тан­нях па­лі­ты­кі. Не ве­да­юць, ка­го пра­соў­ваць. Ад­на­го пра­соў­ва­юць сён­ня ўве­ча­ры. Заўт­ра ра­ні­цай зды­ма­юць з па­са­ды, вы­два­ра­юць з так зва­на­га пал­ка, вы­бі­ра­юць но­ва­га. Ну, зра­зу­ме­ла, вы іх вель­мі шмат усіх, усіх прак­тыч­на ве­да­е­це. Грыз­ня і бой­ка. І яны нам жа­да­юць ар­га­ні­за­ваць тут На­цы­я­наль­на-вы­зва­лен­чы рух. Ад ка­го? Дык вось гэ­тыя трэ­ні­ру­юц­ца ва Укра­і­не, вя­до­ма, не ідэй­ныя ба­раць­бі­ты. Най­мі­ты і здрад­ні­кі. Бан­ды­ты. Раз­мо­ва тут з імі не бу­дзе доў­гая.

Але я аб ін­шым ха­чу ска­заць вам. Мы ўсе, у пер­шую чар­гу, баць­кі, на чы­іх дзя­цей за­ход­нія спец­служ­бы сён­ня гля­дзяць як на вер­ба­валь­ны ма­тэ­ры­ял, па­він­ны быць больш уваж­лі­вы­мі да на­шай мо­ла­дзі. І не толь­кі баць­кі.

Уліч­ва­ю­чы ця­пе­раш­нія рэа­ліі, трэ­ба ра­зу­мець, што сіс­тэ­ма за­бес­пя­чэн­ня на­цы­я­наль­най бяс­пе­кі Бе­ла­ру­сі аб'­ек­тыў­на не мо­жа за­ста­вац­ца ня­змен­най. У ёй з'я­віц­ца но­вая тэ­ма: ядзер­нае стрым­лі­ван­не. Тыя, хто пад­штурх­нуў нас да яе, па­він­ны пра гэ­та ве­даць і цвя­ро­за гля­дзець на ад­на­знач­ныя на­ступ­ствы сва­іх, ну, мяк­ка ска­жам, не­асця­рож­ных ра­шэн­няў. Мы вы­ву­чы­лі ўро­кі не толь­кі Укра­і­ны по­бач. Мы доб­ра вы­ву­чы­лі і асво­і­лі ўро­кі Вя­лі­кай Ай­чын­най вай­ны. Асаб­лі­ва па­чат­ко­ва­га эта­пу, ка­лі мы ўла­годж­ва­лі тых, хто на нас на­паў. Мы ба­я­лі­ся сло­ва ска­заць, каб іх не ак­ты­ві­за­ваць на гра­ні­цы. І што атры­ма­лі? Пад Маск­вой бы­лі менш чым за паў­го­да. Гэ­та для нас урок.

Та­му на за­цвяр­джэн­не Усе­бе­ла­рус­ка­га на­род­на­га схо­ду мы вы­но­сім Кан­цэп­цыю на­цы­я­наль­най бяс­пе­кі і Ва­ен­ную дакт­ры­ну Бе­ла­ру­сі. У іх ад­люст­ра­ва­ны клю­ча­выя зме­ны гла­баль­най ва­ен­на-па­лі­тыч­най аб­ста­ноў­кі, на­цы­я­наль­ныя по­гля­ды на пад­тры­ман­не між­на­род­на­га мі­ру і ста­біль­нас­ці, за­бес­пя­чэн­не ва­ен­най бяс­пе­кі на­шай кра­і­ны і яе ўзбро­е­ную аба­ро­ну.

За­ма­ца­ва­ны па­ла­жэн­ні аб гра­мад­скай зго­дзе, не­па­хіс­нас­ці асноў на­ро­да­ўлад­дзя і пра­ва­вой дзяр­жа­вы.

Як мне дак­лад­ва­юць, над Кан­цэп­цы­яй на­цы­я­наль­най бяс­пе­кі пра­ца­ва­лі не толь­кі вя­ду­чыя экс­пер­ты і пра­фе­сі­я­на­лы ў сфе­ры бяс­пе­кі, але і прад­стаў­ні­кі гра­ма­дзян­скай су­поль­нас­ці, не­абы­яка­выя гра­ма­дзя­не. Мы вы­нес­лі гэ­тыя да­ку­мен­ты на аб­мер­ка­ван­не бе­ла­рус­ка­га на­ро­да.

Усе, ка­му не­абы­яка­вая бу­ду­чы­ня кра­і­ны, маг­лі азна­ё­міц­ца з тэкс­там да­ку­мен­та і паў­дзель­ні­чаць у дыс­ку­сі­ях, унес­ці кан­крэт­ныя пра­па­но­вы па яго да­паў­нен­ні.

Зра­зу­ме­ла, не ўсе ме­ха­ніз­мы аба­ро­ны на­цы­я­наль­ных ін­та­рэ­саў на­цы­я­наль­най бяс­пе­кі бы­лі вы­не­се­ны на аб­мер­ка­ван­не. Каб усве­дам­ляць сур'­ёз­насць і важ­насць Кан­цэп­цыі (Кан­цэп­цыя — най­больш агуль­ныя па­ла­жэн­ні), вы па­він­ны ве­даць: у раз­віц­цё гэ­та­га да­ку­мен­та пры­ма­ец­ца пра­ва­вы акт за­кры­та­га ха­рак­та­ру, які ўста­наў­лі­вае сіс­тэ­му ін­ды­ка­та­раў для ўсіх сфер жыц­ця­дзей­нас­ці (па­лі­тыч­ная, эка­на­міч­ная, ва­ен­ная і ін­шыя).

На асно­ве гэ­тых па­каз­чы­каў з роз­най пе­ры­я­дыч­нас­цю пра­во­дзіц­ца ацэн­ка ста­ну на­цы­я­наль­най бяс­пе­кі. Мы вы­ву­ча­ем, як ідуць спра­вы ў той ці ін­шай сфе­ры, ро­бім ад­па­вед­ныя вы­сно­вы і да­во­дзім да бе­ла­рус­ка­га на­ро­да.

Вы ж ра­зу­ме­е­це, прос­та за­ма­ца­ваць у Кан­цэп­цыі асоб­ныя па­ла­жэн­ні агуль­на­га ха­рак­та­ру, як я ска­заў, не­да­стат­ко­ва. Трэ­ба пра­са­чыць, як змя­ня­ец­ца аб­ста­ноў­ка, як вы­кон­ва­юц­ца па­зна­ча­ныя на­мі пры­яры­тэ­ты і якія не­аб­ход­на пры­маць ме­ры рэ­ага­ван­ня.

У вы­ні­ку атрым­лі­ва­ец­ца комп­лекс­ны зрэз раз­віц­ця дзяр­жа­вы на пэў­ным эта­пе. Па сут­нас­ці, гэ­тыя два да­ку­мен­ты — Кан­цэп­цыя і яе не­пуб­ліч­ная част­ка — склад­ні­кі ад­на­го цэ­ла­га.

Па­ва­жа­ныя дэ­ле­га­ты!

І Кан­цэп­цыя на­цы­я­наль­най бяс­пе­кі, і Ва­ен­ная дакт­ры­на Бе­ла­ру­сі, паў­та­ру, — най­важ­ней­шыя да­ку­мен­ты стра­тэ­гіч­на­га пла­на­ван­ня. А стра­тэ­гіч­ныя пы­тан­ні сён­ня ў кам­пе­тэн­цыі не толь­кі Прэ­зі­дэн­та, але і Усе­бе­ла­рус­ка­га на­род­на­га схо­ду.

Та­му я вас вель­мі пра­шу ўваж­лі­ва па­ста­віц­ца да той ін­фар­ма­цыі, якую я вам пра­да­ста­віў, і да больш кан­крэт­най, якую прад­ста­вяць тут кі­раў­ні­кі трох сі­ла­вых ве­дам­стваў.

Вы­ра­шаць скла­да­ныя за­да­чы, вы­кла­дзе­ныя ў Кан­цэп­цыі і Дакт­ры­не, нам! Бо, як мы ка­за­лі, "Час вы­браў нас!".

Дзя­куй вам!

(Апла­дыс­мен­ты.)

За­ключ­нае сло­ва Прэ­зі­дэн­та Бе­ла­ру­сі, Стар­шы­ні УНС Аляк­санд­ра Лу­ка­шэн­кі на за­крыц­ці па­ся­джэн­ня VІІ Усе­бе­ла­рус­ка­га на­род­на­га схо­ду

Па­ва­жа­ныя дэ­ле­га­ты VІІ Усе­бе­ла­рус­ка­га на­род­на­га схо­ду!

Па­ва­жа­ныя за­меж­ныя гос­ці!

На­шы за­про­ша­ныя!

Да­ра­гія су­ай­чын­ні­кі!

Мы раз­гле­дзе­лі сён­ня ўсе пы­тан­ні, уклю­ча­ныя ў наш па­ра­дак дня. Ка­жуць, пер­шы блін заў­сё­ды ка­мя­ком. Ну, ён не зу­сім ка­мя­ком атры­маў­ся. Бу­дзем лі­чыць, што мы яшчэ вяр­шы­ні ў на­шай ра­бо­це не да­сяг­ну­лі. Абя­цаю, што да­сяг­нём. За­вяр­шы­ла­ся ра­бо­та пер­ша­га па­ся­джэн­ня VІІ Усе­бе­ла­рус­ка­га на­род­на­га схо­ду, сфар­мі­ра­ва­на­га ў но­вым кан­сты­ту­цый­ным ста­ту­се. У ле­та­піс дзяр­жаў­на­га бу­даў­ніц­тва ўпі­са­на но­вая ста­рон­ка.

Я сён­ня па­спеў па­гля­дзець на­шы срод­кі ма­са­вай ін­фар­ма­цыі. Мо­жа, не пры­ня­та Прэ­зі­дэн­ту цы­та­ваць сва­іх пад­на­ча­ле­ных, але, тым не менш, мне за­пом­ні­ла­ся звы­чай­ная, мо­жа быць, на­ват ба­наль­ная, але вель­мі дак­лад­ная фра­за, ска­за­ная кі­раў­ні­ком на­ша­га Пер­ша­га на­цы­я­наль­на­га ка­на­ла Іва­нам Эй­сман­там: "Вя­лі­кае ба­чыц­ца на ад­лег­лас­ці". Не спра­буй­це сён­ня аца­ніць сваю ра­бо­ту, на­шу ра­бо­ту. Да­вай­це трош­кі па­ча­ка­ем, і по­тым мы ацэ­нім па­ча­так та­го вя­лі­ка­га шля­ху, які мы ма­ем на­мер з ва­мі прай­сці.

Мы, на­род Бе­ла­ру­сі, зы­хо­дзя­чы з ад­каз­нас­ці за су­час­насць і бу­ду­чы­ню кра­і­ны, жа­да­ю­чы за­бяс­пе­чыць мір і зго­ду, даб­ра­быт на­шых гра­ма­дзян, не­па­хіс­насць на­ро­да­ўлад­дзя, не­за­леж­насць і пра­цві­тан­не на­шай Бе­ла­ру­сі, пры­ня­лі да­ку­мен­ты стра­тэ­гіч­на­га пла­на­ван­ня — Кан­цэп­цыю на­цы­я­наль­най бяс­пе­кі і Ва­ен­ную дакт­ры­ну на­шай дзяр­жа­вы. У гэ­тых да­ку­мен­тах на­шы па­мкнен­ні і спа­дзя­ван­ні, бе­ла­рус­кі шлях у су­час­ным вель­мі не­бяс­печ­ным і не­спа­кой­ным све­це.

У дні ра­бо­ты УНС мы за­кла­лі пра­ва­вы пад­му­рак на­шай бяс­пе­кі. Гэ­та за­лог вы­ка­нан­ня жа­дан­няў міль­ё­наў бе­ла­ру­саў.

Упэў­не­ны, пры­ня­тыя ра­шэн­ні па­слу­жаць тры­ва­лай ас­но­вай для за­ха­ван­ня бе­ла­рус­ка­га на­ро­да як уні­каль­най гіс­та­рыч­най су­поль­нас­ці і пры­мна­жэн­ня на­цы­я­наль­на­га ба­гац­ця, ство­ра­на­га цэ­лы­мі па­ка­лен­ня­мі.

Але ад­ных ра­шэн­няў не­да­стат­ко­ва. На­пе­ра­дзе са­мае га­лоў­нае — кар­пат­лі­вая пра­ца. І тут я ха­чу збе­раг­чы вас ад раў­на­душ­ша і абы­яка­вас­ці, пра якія я ка­заў. Бо быць дэ­ле­га­там УНС — гэ­та, у пер­шую чар­гу, нес­ці ад­каз­насць за лёс кра­і­ны, вы­сту­паць ба­ро­мет­рам гра­мад­скіх на­стро­яў, быць прын­цы­по­вым у аба­ро­не на­цы­я­наль­ных ін­та­рэ­саў.

Усім нам трэ­ба даць спра­ва­зда­чу аб сва­ёй ра­бо­це, да­ла­жыць тым, хто вас дэ­ле­га­ваў, па ўсіх пы­тан­нях, якія раз­гля­да­лі­ся на Усе­бе­ла­рус­кім на­род­ным схо­дзе. Да­нес­ці да кож­на­га, як важ­на сён­ня быць моц­ны­мі, адзі­ны­мі і згур­та­ва­ны­мі ў ад­стой­ван­ні ін­та­рэ­саў род­най кра­і­ны.

Вас дэ­ле­га­ва­лі — зна­чыць, вам да­вя­ра­юць, да нас пры­слу­хоў­ва­юц­ца. Вы­ка­рыс­тоў­вай­це гэ­ты да­вер на ка­рысць роск­ві­ту на­шай род­най зям­лі. Ума­цоў­вай­це свой аў­та­ры­тэт спра­ва­мі, пад­трым­лі­вай­це іні­цы­я­ты­вы лю­дзей, да­па­ма­гай­це ім аб'­яд­нац­ца для гэ­та­га.

І па­мя­тай­це: на­ша ве­ча, Усе­бе­ла­рус­кі на­род­ны сход, не пад­мя­няе дзяр­жаў­ныя ор­га­ны і не ўмеш­ва­ец­ца ў іх дзей­насць!

Усе­бе­ла­рус­кі на­род­ны сход, вя­до­ма ж, — па­лі­тыч­ны ін­сты­тут. Як мно­гія з вас учо­ра ад­зна­чы­лі ў сва­ім ін­тэр­в'ю ў СМІ: гэ­та тая пля­цоў­ка, на якой пры­сут­ні­ча­юць усе: ад звы­чай­на­га, прос­та­га вяс­коў­ца, ра­бо­ча­га ка­ля стан­ка да кі­раў­ні­ка дзяр­жа­вы, дзе мы па­він­ны аб­мяр­коў­ваць га­лоў­ныя стра­тэ­гіч­ныя пы­тан­ні і ары­ен­та­ваць на­ша гра­мад­ства, якім шля­хам іс­ці і раз­ві­вац­ца.

Нель­га да­пус­ціць, каб УНС пе­ра­тва­ры­ла­ся ў бю­ра­кра­тыч­ны апа­рат. Лю­дзям трэ­ба да­нес­ці, што ў кам­пе­тэн­цыі УНС вы­ключ­на гла­баль­ныя пы­тан­ні, стра­тэ­гія — як бу­дзем жыць да­лей, як бу­дзем раз­ві­вац­ца, на якіх каш­тоў­нас­цях вы­хоў­ваць дзя­цей і бу­да­ваць на­шы гра­мад­скія ад­но­сі­ны. Пы­тан­ні што­дзён­нас­ці, бу­даў­ніц­тва да­моў, ра­монт да­рог, да­хаў, пла­тоў бы­лі і за­ста­нуц­ца ў кам­пе­тэн­цыі ўсёй вер­ты­ка­лі ор­га­наў ула­ды. Але і мы ж во­чы не бу­дзем на іх за­кры­ваць, вы, дэ­ле­га­ты, у тым лі­ку. Але ў лю­бых спра­вах, у вя­лі­кіх і ма­лых, нам усім не­аб­ход­на кі­ра­ваць на­цы­я­наль­ны­мі ін­та­рэ­са­мі, вы­ра­шаць за­да­чы па-дзяр­жаў­на­му, не да­пус­каць кан'­юнк­тур­ных па­ды­хо­даў. Мы бу­дзем са­праўд­ным на­цы­я­наль­ным фрон­там. Яго кры­ху, гэ­ты тэр­мін, спа­га­ні­лі, але гэ­та са­праў­ды бу­дзе так.

(Апла­дыс­мен­ты ў за­ле.)

Мы па­він­ны, ня­гле­дзя­чы ні на што, быць вы­шэй за аса­біс­тыя ам­бі­цыі і ча­сам бя­гу­чых аб­ста­він. На­ша за­да­ча — аба­ра­ніць су­ве­рэ­ні­тэт і не­за­леж­насць на­шай Ра­дзі­мы. Мы па­він­ны за­ха­ваць кра­і­ну, за­бяс­пе­чыць яе шчас­лі­вую бу­ду­чы­ню.

Больш гэ­та ні­хто не зро­біць за нас, бо час вы­браў нас!

Аб'­яў­ляю пер­шае па­ся­джэн­не VІІ Усе­бе­ла­рус­ка­га на­род­на­га схо­ду за­кры­тым.

(Гу­чыць Дзяр­жаў­ны гімн Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь.)

 

 

 

Выбар рэдакцыі

Экалогія

Якія прагнозы на лета робяць метэаролагі?

Якія прагнозы на лета робяць метэаролагі?

Тры месяцы суцэльнай спякоты нам не абяцаюць

Памяць

Партызанскі ўнёсак у «Баграціён»

Партызанскі ўнёсак у «Баграціён»

Беларуская наступальная аперацыя пачалася 23 чэрвеня 1944 года.