Вы тут

11 (27621)


0 584

За вамі сочаць!

Як на­ша пры­ват­нае жыц­цё ста­но­віц­ца агуль­ным на­быт­кам

0 1427

Балада аб Смаргоні

Усё блі­жэй да нас 100-год­дзе па­чат­ку ад­на­го з са­мых кро­ва­пра­літ­ных і маш­таб­ных уз­бро­е­ных кан­флік­таў у гіс­то­рыі ча­ла­вец­тва

0 1103

Спрачаемся, канфліктуем... Чаму?

Ча­му лю­дзі ва­ю­юць па­між са­бой?

0 466

Нацыянальная акадэмія навук запрашае ў госці

У рам­ках свя­точ­ных ме­ра­пры­ем­стваў, пры­све­ча­ных 85-год­дзю На­цы­я­наль­най ака­дэ­міі на­вук Бе­ла­ру­сі і Дню бе­ла­рус­кай на­ву­кі,

0 505

«Калядная музычная акадэмія» ў Віцебску

У Ві­цеб­скай аб­лас­ной фі­лар­мо­ніі прой­дзе кан

0 394

Узорна!

Узор­ны хор «Жу­ра­вуш­ка» Гро­дзен­скай дзі­ця­чай шко­лы мас­тац­тваў імя Ан­то­нія Ты­зен­гаў­за (мас­тац­кі кі­раў­нік — Жан­на Мі­шы­на) ст

0 524

Зімовыя ахвяры вады

Трое ры­ба­коў пра­ва­лі­лі­ся пад лёд на Дняп­ры.

0 515

Аляксандр Лукашэнка: "Немагчыма сёння жыць і не развівацца"

Учора Прэзідэнт сустрэўся з кіраўнікамі беларускіх СМІ і адказаў на актуальныя пытанні, якія хвалююць грамадскасць.

0 338

Новаўвядзенні ў ЖКГ

Кошт паслуг будзе адрознівацца ў залежнасці ад рэгіёна?

0 1062

Выбарчая кампанія ў разгары

Завяршылася вылучэнне ініцыятыўных груп

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Як засцерагчыся ад паражэння электрычнасцю і атручвання газам, расказалі эксперты

Як засцерагчыся ад паражэння электрычнасцю і атручвання газам, расказалі эксперты

Бяспека рэальная, віртуальная, у навальніцу і на адлегласці.

Грамадства

Стаўка на сланечнік. Ці прыжывецца паўднёвая культура на беларускіх палетках?

Стаўка на сланечнік. Ці прыжывецца паўднёвая культура на беларускіх палетках?

Яшчэ нядаўна поле сланечніку здавалася нам дзіўнай з'явай.

Здароўе

Памылкі, якія робіць наш мозг. Ці можна іх выправіць?

Памылкі, якія робіць наш мозг. Ці можна іх выправіць?

«Эфект шафёра» лічыцца адной з распаўсюджаных ментальных пастак.

Культура

Як пакажуць мінулае ў кінастужцы «На другім беразе»

Як пакажуць мінулае ў кінастужцы «На другім беразе»

Хто здолее змяніць гісторыю ці змяніцца пад яе ўплывам?