Вы тут

17 (27627)


0 454

Дзеткi — як кветкi

Адзін з важ­ных са­цы­яль­ных аб'­ек­таў, уз­ве­дзе­ных за апош­ні час у аг­ра­га­рад­ку Мі­ла­шэ­ві­чы Лель­чыц­ка­га ра­ё­на — бу­ды­нак яс­ля

0 478

Чакаем спецыялiстаў вы­со­кай ­ква­лі­фі­ка­цыі

У 2013 го­дзе з на­шай кра­і­ны, па афі­цый­ных звест­ках, з'е­ха­лі 5,5 тыс. пра­цоў­ных міг­ран­таў — гэ­та на 15% менш, чым у 2012 го­дзе.

0 360

ВЕТЭРАНЫ АТРЫМАЮЦЬ ДАПАМОГУ

Ве­тэ­ра­нам Вя­лі­кай Ай­чын­най вай­ны да 70-год­дзя вы­зва­лен­ня Бе­ла­ру­сі ад ня­мец­ка-фа­шысц­кіх за­хоп­ні­каў ака­жуць ма­тэ­ры­яль­ну

0 564

Амнiстыя — гэта не «дзень ад­кры­тых дзвя­рэй»

Вік­тар РУ­САК, на­мес­нік стар­шы­ні Па­ста­ян­най ка­мі­сіі Па­ла­ты прад­стаў­ні­коў па на­цы­я­наль

0 558

Мiнiмальны спажывецкi бюд­жэт па­вя­лі­ча­ны

У кра­і­не ўста­ноў­ле­ны но­выя па­ме­ры мі­ні­маль­ных спа­жы­вец­кіх бюд­жэ­таў (МСБ) у цэ­нах снеж­ня мі­ну­ла­га го­да.

0 568

Большы заробак — для ме­ды­каў на «хут­кай»

Мі­ністр ахо­вы зда­роўя Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь Ва­сіль Жар­ко на па­ся­джэн­ні ка­ле­гіі Мі­ніс­тэр­ства ахо­вы зда­роўя пад­вёў вы­ні­к

0 537

«Чалавек павiнен ведаць: ён знойдзе ў краме тое, што патрэбна...»

Нядаўна быў афі­цый­на апуб­лі­ка­ва­ны За­кон «Аб дзяр­жаў­ным рэ­гу­ля­ван­ні ганд­лю і гра­мад­ска­га хар­ча­ван­ня ў Рэс­пуб­лі­цы Бе­л

0 384

Малако... з крымiнальным сма­кам

Пра­ва­ахоў­ні­кі Ві­цеб­шчы­ны

0 411

Беларусь прэзентавала ся­бе на Між­на­род­най вы­ста­ве ADVENTUR

Тры дні (з 24 па 26 сту­дзе­ня) у Віль­ню­се пра­хо­дзі­ла Між­на­род­ная вы­ста­ва ту­рыз­му, ад­па­чы

0 696

100 дзён да вялiкага хакея

Ужо нават менш: 99 дзён застаецца сёння да стар­ту чэм­пі­я­на­ту све­ту па ха­кеі.

Выбар рэдакцыі

Калейдаскоп

Дзмітрый Рабаў: У ліпені чакаем ідэальнае беларускае лета!

Дзмітрый Рабаў: У ліпені чакаем ідэальнае беларускае лета!

У ліпені, як і належыць экватару года, прагназуецца самы цёплы перыяд сезона.

Калейдаскоп

«I гэты чалавек застаўся жыць...» Медыкі ў беларускай літаратуры. Тэст

«I гэты чалавек застаўся жыць...» Медыкі ў беларускай літаратуры. Тэст

Кожную трэцюю нядзелю червеня адзначаецца Дзень медыцынскага работніка.