Вы тут

18 (27628)


0 659

Канстанцін Юманаў: «Калі не баішся быць смешным — ты маеш свабоду»

Наш ге­рой лі­чыць, што ра­дыё — тая пра­фе­сій­ная воб­ласць, дзе вар­та за­ста­вац­ца, па­куль ад­чу­ва­еш улас­ную за­па­тра­ба­ва­насць.

0 445

«Даю ўстаноўку на дабро і шчасце»

Вя­до­мы псі­ха­тэ­ра­пеўт бу­дзе вес­ці пры­ём па тэ­ле­ві­за­ры

0 469

«Добрай раніцы, Беларусь!» абнавілася

Ця­пер што­ра­ні­цы мож­на ра­біць за­рад­ку ў кам­па­ніі пра­фе­сій­на­га трэ­не­ра па фіт­не­се, па чац­вяр­гах кры­ху азна­ё­міц­ца з філь­ма

0 436

З літаратуры пачынаецца асвета

Вя­до­мы ўкра­ін­скі па­эт і пра­за­ік — пра свае твор­чыя пра­ек­ты, «ка­лек­цы­я­на­ван­не» лю­дзей і друж­бу лі­та­ра­тур

0 348

Запрашаюць Японія і Венгрыя

Япон­скую эк­зо­ты­ку, якая так пры­ваб­лі­вае ту­рыс­таў з усіх кра­ін све­ту, сён­ня мож­на па­ба­чыць, не вы­яз­джа­ю­чы з Ма­гі­лё­ва.

0 733

Фітанцыды перамагаюць вірус

Ад мо­ман­ту за­ра­жэн­ня ві­ру­сам, які вы­клі

0 455

«Фані інгліш» ад Юманава і Царова

Брэст     106.6 FM Віцебск  101.8 FM Мінск      107.1 FM Грод­на   104.2 FM

0 431

Школьны вальс. Працяг будзе?

На ве­чар су­стрэ­чы вы­пуск­ні­коў мы едзем у «род­ныя сце­ны» або да лю­дзей, з які­мі по­руч пра­вя­лі леп­шыя га­ды?

0 394

Машыністу крана стала дрэнна на вышыні

У Мін­ску вы­ра­та­валь­ні­кі стра­ха­ва­лі ма­шы­ніс­та ве­жа­ва­га кра­на, яко­му ста­ла дрэн­на.

0 634

«Камсамольцы, два крокі наперад!»

Хут­ка бя­жыць час. У 2014 го­дзе споў­ні­цца 69 га­доў з мо­ман­ту за­кан­чэн­ня са­май жах­лі­вай вай­ны ў гіс­то­рыі ча­ла­вец­тва.

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Талакой за зялёны горад. Ці будуць падтрыманы ініцыятывы жыхароў па азеляненні горада ў конкурсе грамадзянскіх ініцыятыў?

Талакой за зялёны горад. Ці будуць падтрыманы ініцыятывы жыхароў па азеляненні горада ў конкурсе грамадзянскіх ініцыятыў?

Ці будуць падтрыманы ініцыятывы жыхароў па азеляненні горада ў конкурсе грамадзянскіх ініцыятыў?

Здароўе

Асцярожна: ежа! Як папярэдзіць харчовыя атручэнні

Асцярожна: ежа! Як папярэдзіць харчовыя атручэнні

Як папярэдзіць харчовыя атручэнні.

Культура

След Рагнеды і два Менскі. Што «накапалі» археолагі і як гэта змяняе погляд на беларускую гісторыю

След Рагнеды і два Менскі. Што «накапалі» археолагі і як гэта змяняе погляд на беларускую гісторыю

 Што «накапалі» археолагі і як гэта змяняе погляд на беларускую гісторыю.

Грамадства

Прыёмная кампанія: хто штурмаваў ВНУ? Рэкорды і антырэкорды

Прыёмная кампанія: хто штурмаваў ВНУ? Рэкорды і антырэкорды

У БДУ 82 % залічаных на першы курс набралі 300 балаў і больш.