Вы тут

19 (27629)


0 1197

КУДЫ РУХАЕЦЦА НАША ДАКУМЕНТАЛЬНАЕ КІНО?

Вяс­ко­вая рэ­аль­насць vs «офіс­ны планк­тон»

0 757

Слава Заслаўя

Го­рад, дзе жы­ве му­зы­ка

0 508

Будзьце як дзеці. Малюйце

Ды­зай­нер ра­зам з мо­лад­дзю з Ша­ба­ноў бу­дзе ства­раць кар­ці­ны на сце­нах

0 566

Тры бегемоты і ўсе-ўсе-ўсе

У Бе­ла­рус­кі дзяр­жаў­ны цырк p з Ніжняга Ноўгарада  пры­еха­лі вель­мі не­звы­чай­ныя ар­тыс­ты — бе­ге­мо­ты Зла­тый, Яна і Аі­да, якія

0 600

Прыгажуня з ціхаакіянскага берага

Як звяр­нуць на ся­бе ува­гу дзяў­чы­ны? Асаб­лі­ва ка­лі яна... вель­мі пры­го­жая?

0 437

Пра містычнае і рацыянальнае

На­тра­пі­ла ў ін­тэр­нэ­це на чар­го­вы «мам­чын» фо­рум з не­ча­ка­най наз­вай «Са­мыя жах­лі­выя сло­вы, што вам да­во­дзі­ла­ся чуць ад с

0 652

Яна табе не пара!

або Як бу­да­ваць ад­но­сі­ны з ня­вест­кай

0 1226

Святлана Дзянісава, галоўны рэдактар часопіса «Маладосць»: «Ракі і крэветкі»

«Раки — это к дра­ке», — ка­заў адзін до­сыць сім­па­тыч­ны ге­рой вус­на­мі ад­на­го да­во­лі бру­таль­на­га ак­цё­ра ў ад­ным вель­мі шма

0 356

Не хачу ў Гімалаі! (Ліст на радыё)

Па­ва­жа­ная рэ­дак­цыя му­зыч­ных пе­ра­дач!

0 871

Распаўсюджванне наша па планеце…

…асаб­лі­ва пры­кмет­на ўда­ле­чы­ні, — паэ­тыч­на за­ўва­жыў ка­лісь­ці Ула­дзі­мір Вы­соц­кі.

Выбар рэдакцыі

У свеце

Цугцванг па-варшаўску. Куды рушаць польскія ўлады?

Цугцванг па-варшаўску. Куды рушаць польскія ўлады?

Самыя важныя выклікі, з якімі палякам давядзецца сутыкнуцца ўжо адразу пасля летніх канікулаў, — гэта энергетычны крызіс, высокія працэнтныя стаўкі і будучы эканамічны спад.

Грамадства

Талакой за зялёны горад. Ці будуць падтрыманы ініцыятывы жыхароў па азеляненні горада ў конкурсе грамадзянскіх ініцыятыў?

Талакой за зялёны горад. Ці будуць падтрыманы ініцыятывы жыхароў па азеляненні горада ў конкурсе грамадзянскіх ініцыятыў?

Ці будуць падтрыманы ініцыятывы жыхароў па азеляненні горада ў конкурсе грамадзянскіх ініцыятыў?