Вы тут

23 (27633)


0 624

Надзея Цімафеева: «На ўласнае вяселле хачу белую сукенку і фотасесію»

Да жыц­ця ў све­це ка­мер і са­фі­таў гэ­тай дзяў­чы­не не пры­вы­каць.

0 541

«Наша раніца» адзначыла 10-годдзе

Як пад­лі­чы­лі рэ­дак­та­ры пра­гра­мы, за гэ­ты час ад­бы­ло­ся 3650 ра­ніш­ніх су­стрэч, у гас­цях у вя­ду­чых па­бы­ва­лі ка­ля 11 ты­сяч бе

0 530

«У цэнтры ўвагі» перадае традыцыі «Галоўнаму эфіру»

На тэ­ле­ка­на­ле «Бе­ла­русь 1» пад­во­дзяць вы­ні­кі тыд­ня ў но­вай гра­мад­ска-па­лі­тыч­най пра­гра­ме «Га­лоў­ны эфір» (пер­шы па­каз ад­б

0 512

У зборнай «БеларусьLІFE» папаўненне

Юрый Ва­шчук, ён жа спя­вак Тэа, пе­ра­ква­лі­фі­ка

0 286

«У бардачок»

Брэст     106.6 FM Віцебск  101.8 FM Мінск      107.1 FM Грод­на   104.2 FM

0 280

Сіндром недалюбленасці

Азір­ні­це­ся ва­кол: гэ­та страш­ная хва­ро­ба мо­жа ака­зац­ца зу­сім по­бач

0 389

Хто на Дзмітрыя Панкова...

Вы­ха­ван­цы Ві­лей­скай шко­лы-ін­тэр­на­та не па­ба­я­лі­ся па­ме­рац­ца сі­ла­мі са зна­ка­мі­тым спарт­сме­нам

0 379

У войска ідзе новая зброя

Што­год на ўзбра­ен­не бе­ла­рус­кай ар­міі ў ся

0 339

У Гродне ўкралі... элемент гістарычнага будынка

Гро­дзен­скі між­ра­ён­ны ад­дзел След­ча­га ка­мі­тэ­та за­вёў кры­мі­наль­ную спра­ву па фак­це кра­дзя­жу па­ра­пе­та з бу­дын­ка бы­ло­га до

0 464

Старт!

Спе­цы­яль­ны ка­рэс­пан­дэнт «Звяз­ды» Ана­толь Сла­неў­скі — з Со­чы

Выбар рэдакцыі

Эканоміка

Аляксандр Сотнікаў: «Чуткі пра „смерць“ наяўных моцна перабольшаны»

Аляксандр Сотнікаў: «Чуткі пра „смерць“ наяўных моцна перабольшаны»

Банкамат становіцца па-сапраўднаму шматфункцыянальнай прыладай.