Вы тут

26 (27636)


0 1609

То рыніт, то бранхіт...

Дзе­ці, якія час­та хва­рэ­юць, — гэ­та тыя дзе­ці, што час­цей за «ся­рэд­не­ста­тыс­тыч­ных» пе­ра­но­сяць вост­рыя рэ­спі­ра­тор­ныя за­хвор­

0 987

Можа нервы, а можа быць, і залоза

Сталёвыя нер­вы — ма­ра кож­на­га.

0 915

Чаму баліць жывот?

Гэ­та мо­жа быць ад­но з за­па­лен­чых за­хвор­ван­няў ор­га­наў бруш­ной по­лас­ці:

0 1201

Адмаўляецеся ад прышчэпкі? Узважце яшчэ раз!

Вы ма­е­це пра­ва ад­мо­віц­ца ад пры­шчэ­пак, але не­апраў­да­на ры­зы­ку­е­це.

0 961

Побач — хворы на дэпрэсію

Што і як ра­біць бліз­кім у па­доб­най сі­ту­а­цыі?

0 1012

І ляцелі яны «пад адхон»

Сён­ня, у се­ра­ду, у бе­ла­рус­кіх алім­пій­цаў вы­хад­ны.

0 1064

Zамор’е

0 763

Мабільны аператар склаў карту турыстычных маршрутаў

Па звест­ках ма­біль­на­га апе­ра­та­ра МТС, за 2013 год у іх сет­цы за­рэ­гіст­ра­ва­лі­ся 4,2 міль­ё­на гас­цей (у 2012 го­дзе — 3,5 міль­ё­на

0 1324

Паштоўка — на памяць, кніга — на сняданак!

Поль­скі ка­лек­цы­я­нер-бе­ла­рус — аб сва­ім за­хап­лен­ні, не­да­хо­пах элект­рон­ных па­слан­няў і каш­тоў­нас­ці ся­мей­ных аль­бо­маў

0 801

Прайду я па Чыгуначнай, звярну на Піянерскую...

Су­пра­цоў­ні­кі кам­па­ніі «Ян­дэкс» пад­лі­чы­лі, коль­кі ву­ліц у бе­ла­рус­кіх га­ра­дах.

Выбар рэдакцыі

Калейдаскоп

Дзмітрый Рабаў: У ліпені чакаем ідэальнае беларускае лета!

Дзмітрый Рабаў: У ліпені чакаем ідэальнае беларускае лета!

У ліпені, як і належыць экватару года, прагназуецца самы цёплы перыяд сезона.

Калейдаскоп

«I гэты чалавек застаўся жыць...» Медыкі ў беларускай літаратуры. Тэст

«I гэты чалавек застаўся жыць...» Медыкі ў беларускай літаратуры. Тэст

Кожную трэцюю нядзелю червеня адзначаецца Дзень медыцынскага работніка.