Вы тут

29 (27639)


0 443

Жыццё з «каронай»

За пра­вя­дзен­нем кон­кур­саў пры­га­жос­ці, за­та­іў­шы ды­хан­не, на­зі­ра­юць мно­гія з нас.

0 939

Што табе падарыць, чалавек мой дарагі?

Зра­зу­ме­ла, што кож­ны з нас хо­ча атры­маць у па­да­ру­нак ней­кую ары­гі­наль­ную рэч.

0 689

Варыянт «лайт»

Я хоць і ства­раю ўра­жан­не ціх­мя­най па­мяр­коў­ні­цы, усё ж, як вы­свет­лі­ла­ся, шмат да ча­го стаў­лю­ся больш чым не­пры­яз­на.

0 711

Калі патрэбны верталёт

Прый­шлі зна­ё­міц­ца з дзі­ця­чым сад­ком.

0 889

Колькі каштуе з'ездзіць у Сочы

Алім­пі­я­да ў раз­га­ры.

0 1817

На шырокі прастор

На­цы­я­наль­ная куль­ту­ра: як су­мяс­ціць тра­ды­цыі і су­час­ныя фор­мы?

0 560

Перапёлачка

Адзін дзень ся­род рэ­чаў Ла­ры­сы Алек­санд­роў­скай

0 826

«Пуцёўка» ў Афганістан

Зда­ва­ла­ся, толь­кі на­ла­дзі­ла­ся жыц­цё. Вы­гна­лі нем­цаў, па­бу­да­ва­лі га­ра­ды і сё­лы, пе­ра­жы­лі боль стра­ты.

0 1028

«Зброя ляжала ў нас пад матрацамі»

Юрый Ба­цян, сён­ня ды­рэк­тар дэ­парт­амен­та ад­мі­ніст­ра­цый­на­га кі­ра­ван­ня — па­моч­нік ге­не­раль­на­га ды­рэк­та­ра бан­ка «Маск­ва—М

0 725

НАЧНАЯ РАЗМОВА

...Ба­бу На­сту даў­но ўжо не па­кі­да­ла тры­во­га, дай­ма­ла дня­мі, а блі­жэй да ве­ча­ра дык і на­огул — за­паў­ня­ла са­бою ха­ту, па­

Выбар рэдакцыі

Калейдаскоп

Дзмітрый Рабаў: У ліпені чакаем ідэальнае беларускае лета!

Дзмітрый Рабаў: У ліпені чакаем ідэальнае беларускае лета!

У ліпені, як і належыць экватару года, прагназуецца самы цёплы перыяд сезона.

Калейдаскоп

«I гэты чалавек застаўся жыць...» Медыкі ў беларускай літаратуры. Тэст

«I гэты чалавек застаўся жыць...» Медыкі ў беларускай літаратуры. Тэст

Кожную трэцюю нядзелю червеня адзначаецца Дзень медыцынскага работніка.