Вы тут

29 (27887)


0 622

Ад бадзёрасці да тармажэння

Што бу­дзе, ка­лі не­да­аца­ніць шко­ду ку­рэн­ня?

0 662

На «Еўрабачанне» едзе Аўстралія

Та­кім чы­нам, коль­касць кра­ін-удзель­ніц да­сяг­ну­ла 40

0 870

Заказнікаў стала больш

З вы­ха­дам па­ста­но­вы Са­ве­та Мі­ніст­раў «Аб рэс­пуб­лі­кан­скіх за­каз­ні­ках», пры­ня­тай 4 лю­та­га, афі­цый­на за­цвер­джа­ны 9 но­вых аса

0 661

«Ведаю, што не баюся, а мяне калоціць»

26 га­доў та­му ад­бы­ла­ся знач­най па­дзея ў жыц­ці бы­лой кра­і­ны — са­вец­кія вой­скі бы­лі вы­ве­дзе­ны з Аф­га­ні­ста­на.

0 1123

Небяспечнае паляванне «начных ваўкоў»

Разведка ў «Афгане» заўсёды лічылася элітным армейскім падраздзяленнем

0 686

Сугучны часу камертон

Цэнтр — той ка­лек­тыў­ны ка­мер­тон, па якім звя­рае сваю дзей­насць ледзь­ве не ўся Го­мель­шчы­на.

0 740

Верныя баявой прысязе

Прэ­зі­дэнт Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь Аляк­сандр Лу­ка­шэн­ка звяр­нуў­ся да во­і­наў-ін­тэр­на­цы­я­на­ліс­таў, ве­тэ­ра­наў вай­ны ў Аф­га­ні­с

0 685

Мадонна

Ча­му адзін воб­раз на­тхняў мас­та­коў у роз­ныя эпо­хі?

0 975

Пляцоўка для выказванняў

Так, па сут­нас­ці га­зе­та — та­кая пля­цоў­ка.

0 474

Устань і ідзі

Як «Ле­ві­я­фан» на­ціс­нуў гра­мад­ству на балючыя мес­цы

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Без панікі! Што рабіць калі вы заблукалі ў лесе? Парады МНС

Без панікі! Што рабіць калі вы заблукалі ў лесе? Парады МНС

Пажылым людзям лепш хадзіць у ягады і грыбы з дарослымі дзецьмі.

Калейдаскоп

«I гэты чалавек застаўся жыць...» Медыкі ў беларускай літаратуры. Тэст

«I гэты чалавек застаўся жыць...» Медыкі ў беларускай літаратуры. Тэст

Кожную трэцюю нядзелю червеня адзначаецца Дзень медыцынскага работніка.