Вы тут

6 (27616)


0 442

Спявай, салдат! Танцуй!

Адзін з вя­ду­чых му­зыч­ных ка­лек­ты­ваў кра­і­ны — Ака­дэ­міч­ны ан­самбль пес­ні і тан­ца Уз­бро­е­ных Сіл — свят­куе свой 75‑га­до­вы юбі­л

0 722

«Партызанская рэспубліка Расоны»

Споў­ні­ла­ся 70 га­доў ад­ной са шмат­лі­кіх кар­ных

0 422

Маеш траіх дзяцей? Вызвалены ад прызыву ў армію!

Чар­го­вая па­праў­ка ўне­се­на ў за­кон аб пра­хо­джан­ні во­ін­скай служ­бы

0 514

Выпрабаванне для характару

Аб­кат­ка тан­кам — ад­но з асноў­ных прак­ты­ка­ван­няў для кож­на­га сал­да­та ў ме­жах комп­лекс­на-кант­роль­ных за­ня­ткаў па агуль­на­вай­

0 381

Швейная машынка

Ма­ту­ля час­та рас­каз­ва­ла мне пра вай­ну… Лю­дзі бя­гуць у лес, уця­ка­юць ад фа­шыс­таў, ад іх са­ма­лё­таў, што ніз­ка гу­дуць над буль­бо

0 327

Па ву­лі­цы...тха­ра ва­дзі­лі!

Тры­маць у якас­ці хат­ня­га га­да­ван­ца ка­та ці са­ба­ку, час ад ча­су вы­гуль­ва­ю­чы іх на па­вад­ку… Ка­го гэ­тым ця­пер здзі­віш!

0 767

«Хра­ніч­ныя» мін­да­лі­ны бу­дзем вы­да­ляць

Адэ­но­і­ды — за­хвор­ван­не, якое вель­мі рэд­ка су­стра­ка­ец­ца ў да­рос­лых, ча­го не ска­жаш пра дзя­цей. Ча­му так ад­бы­ва­ец­ца?

0 590

Эк­стра­сэнс (апавяданне)

Сю­жэт­ная ка­лі­зія гэ­та­га ка­рот­ка­га апа

0 406

Неаднабаковая выгада

Рэалізацыя інвестпраекта па вытворчасці ў Барысаўскім раёне легкавых аўтамабіляў абмяркоўвалася 14 студзеня на рабочай сустрэчы Прэзідэнта

0 714

ЦАРскія Каляды

У ноч з 13 на 14 студзеня ў вёсцы Семежава Капыльскага раёна чарговы раз з'явіліся «цары» — захавальнікі старажытнага беларускага каляднага

Выбар рэдакцыі

У свеце

Цугцванг па-варшаўску. Куды рушаць польскія ўлады?

Цугцванг па-варшаўску. Куды рушаць польскія ўлады?

Самыя важныя выклікі, з якімі палякам давядзецца сутыкнуцца ўжо адразу пасля летніх канікулаў, — гэта энергетычны крызіс, высокія працэнтныя стаўкі і будучы эканамічны спад.

Грамадства

Талакой за зялёны горад. Ці будуць падтрыманы ініцыятывы жыхароў па азеляненні горада ў конкурсе грамадзянскіх ініцыятыў?

Талакой за зялёны горад. Ці будуць падтрыманы ініцыятывы жыхароў па азеляненні горада ў конкурсе грамадзянскіх ініцыятыў?

Ці будуць падтрыманы ініцыятывы жыхароў па азеляненні горада ў конкурсе грамадзянскіх ініцыятыў?