Вы тут

Афганістан

0 967

У Афганістане ад снегу і маразоў загінулі больш чым 100 чалавек

У правінцыі Нурыстан цалкам пахаванымі пад снегам аказаліся два кішлакі. 

0 1417

Афганская старонка савецкага перыяду дагэтуль багатая на «белыя плямы»

Два дзесяцігоддзі таму ў самым цэнтры старога Мінска, на штучным астраўку ракі Свіслач, з'явіўся Востраў мужнасці і смутку, больш вядомы ў народзе як «Востраў слёз».

0 1296

Страшныя дні ў Афгане

Жорсткая вайна ў Афганістане стрэмкай засела ў душах беларусаў. 

0 1097

Прэзідэнт: беларусы не дапусцяць уцягвання краіны ў бездань хаосу

Мінула ўжо 27 гадоў з моманту вываду савецкіх войскаў з Афганістана.

0 594

Аб­ду­ла Аб­ду­ла аб­вяс­ціў ся­бе пе­ра­мож­цам

Бы­лы мі­ністр за­меж­ных спраў Аф­га­ні­ста­на Аб­ду­ла Аб­ду­ла, не ча­ка­ю­чы афі­цый­на­га аб­вя­шчэн­ня вы­ні­каў прэ­зі­дэнц­кіх вы­б

0 713

Аб­на­ві­лі пом­нік та­ла­кой

Ме­ма­ры­ял у го­нар вась­мі за­гі­нулых у Аф­га­ні­ста­не во­і­наў-ін­тэр­на­цы­я­на­ліс­таў ад­крыў­ся пас­ля рэ­кан­струк­цыі ў Стаўб­цоў­скі

0 1249

Важ­ныя вы­ба­ры

На вы­хад­ных ад­бы­лі­ся вы­бар­чыя кам­па­ніі ў дзвюх кра­і­нах, ці­ка­вых з пунк­ту гле­джан­ня на­ц

0 1183

500 дзён вайны

25 га­доў та­му Мі­ка­лай Ка­ла­чоў вяр­нуў­ся да­ха­ты ў род­ную вё­сач­ку пад Шкло­вам, што на Ма­гі­

0 912

Афганiстан балiць у нашых ду­шах

25 га­доў прай­шло з дня вы­ва­ду са­вец­кіх вой­скаў з Аф­га­ні­ста­на.

0 772

«Пуцёўка» ў Афганістан

Зда­ва­ла­ся, толь­кі на­ла­дзі­ла­ся жыц­цё. Вы­гна­лі нем­цаў, па­бу­да­ва­лі га­ра­ды і сё­лы, пе­ра­жы­лі боль стра­ты.

0 816

Зарубкi на ўсё жыццё

Чвэрць ста­год­дзя та­му па мос­це праз Аму­дар'ю пра­гру­ка­та­лі тан­кі і