Вы тут

Аляк­сандр Лу­ка­шэн­ка

0 1674

Прэзідэнт зрабіў кадравыя прызначэнні

Прэ­зi­дэнт Рэс­пуб­лi­кi Бе­ла­русь Аляк­сандр Лу­ка­шэн­ка ўчо­ра раз­гле­дзеў кад­ра­выя пытанні, па­ве­да­мi­ла прэс-служ­ба кi­раў­нi­ка дзяр­жа­вы.

0 1483

Пытанне бяспекі і аўтарытэту

СНД па­він­на стаць па­лі­тыч­ным і эка­на­міч­ным цэнт­рам сі­лы.

0 1102

Чужога нам не трэба, свайго не аддадзім

Мы ні­ко­лі не бу­дзем увяз­вац­ца ў не­ра­зум­ныя су­праць­ста­ян­ні, але здо­ле­ем аба­ра­ніць су­ве­рэ­ні­тэт сва­ёй кра­і­ны

0 995

Верныя баявой прысязе

Прэ­зі­дэнт Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь Аляк­сандр Лу­ка­шэн­ка звяр­нуў­ся да во­і­наў-ін­тэр­на­цы­я­на­ліс­таў, ве­тэ­ра­наў вай­ны ў Аф­га­ні­с

0 965

Чулае слова літаратараў

Удзель­ні­кам ХХІІ Мін­скай між­на­род­най кніж­най вы­ставы-кір­ма­шу і Між­на­род­на­га сім­по­зі­у­ма лі­та­ра­та­раў «Пісь­мен­нік і час»

0 820

Парк вялікіх перспектыў

Прэ­зі­дэнт Аляк­сандр Лу­ка­шэн­ка пад­час дак­ла­да пра ак­ту­аль­ныя пы­тан­ні бу­даў­ніц­тва Кі­тай­ска-бе­ла­рус­ка­га ін­дуст­ры­яль­на­га

0 1077

WEB-водгук

На па­чат­ку тыд­ня кі­раў­нік дзяр­жа­вы Аляк­сандр<

0 834

Аснова адноcін — эканоміка

Бе­ла­русь не раз­гля­дае ся­бе ў ад­ры­ве ад Ра­сіі

0 849

Тым, хто сваім талентам праслаўляе Беларусь

Прэ­зі­дэнт Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь Аляк­сандр Лу­ка­шэн­ка па­він­ша­ваў ра­бот­ні­каў куль­ту­ры Бе­ла­ру­сі з пра­фе­сій­ным свя­там.

0 1338

Свая ніша ў сусветным парадку дня

На кар­це све­ту сфар­мі­ра­ваў­ся но­вы ма­гут­ны эка­на­міч­ны цэнтр — ЕА­ЭС

0 812

Патэнцыял адносін: ёсць куды расці

Прэ­зі­дэнт Бе­ла­ру­сі Аляк­сандр Лу­ка­шэн­ка на су­стрэ­чы з Прэ­зі­дэн­там Уз­бе­кі­ста­на Іс­ла­мам Ка­ры­ма­вым пра­па­на­ваў вы­вес­ці дв

0 1286

Садружнасць дыялогу і паразумення

Уні­каль­нае па­лі­тыч­нае ўтва­рэн­не, якое аб'­яд­ноў­вае кра­і­ны пост­са­вец­кай пра­сто­ры, трэ­ба за­хоў­ваць і раз­ві­ваць