Вы тут

Аляк­сандр Пукшанскі

Зацвердзілі рэгіянальны комплекс мерапрыемстваў па рэалізацыі Дзяржаўнай праграмы «Аграрны бізнес»
0 905

Зацвердзілі рэгіянальны комплекс мерапрыемстваў па рэалізацыі Дзяржаўнай праграмы «Аграрны бізнес»

Галоўныя мэты — павысіць канкурэнтаздольнасць і якасць прадукцыі, павялічыць экспарт.

Зацвердзілі рэгіянальныя комплексы мерапрыемстваў каля дзесяці дзяржаўных праграм
0 800

Зацвердзілі рэгіянальныя комплексы мерапрыемстваў каля дзесяці дзяржаўных праграм

Яны без перабольшвання датычацца ўсіх жыхароў паўночнай вобласці Беларусі.

0 1239

Большасць зваротаў — абгрунтаваныя

Учо­ра Ула­дзі­мір Анд­рэй­чан­ка, стар­шы­ня Па­ла­ты прад­стаў­ні­коў На­цы­я­наль­на­га схо­ду Рэс­

0 926

Пераплаціла праз... картку

Жы­хар­ка Ві­цеб­ска з пры­чы­ны ня­спраў­на­га бан­каў­ска­га тэр­мі­на­ла за­пла­ці­ла за та­вар трай­ную ца­ну.

0 1338

Што чытаюць нашы дзеці?

Чаму першакласнікі добра ведаюць Лунціка, а Чыпаліна і Ката ў ботах узгадваюць з цяжкасцю?

0 1112

На лыжах — у вясну

У Га­рад­ку ўпер­шы­ню прай­шло аб­лас­ное спар­тыў­на-мас­тац­кае свя­та «Ві­цеб­ская лыж­ня-2015».

0 801

У пракуратуры пацікавіліся тэмпературай

Ці цёп­ла ў дзі­ця­чых сад­ках і шко­лах, па­ці­ка­ві­лі­ся пра­ку­рор­скія ра­бот­ні­кі.

0 765

Узровень злачыннасці памяншаецца

Ва ўпраў­лен­ні ўнут­ра­ных спраў Ві­цеб­ска­га абл­вы­кан­ка­ма жур­на­ліс­там рас­ка­за­лі пра дзей­насць мі­лі­цыі ў мі­ну­лым го­дзе.

0 700

Баль «Віцебскай сняжынкі»

У ХХХ між­на­род­ным кон­кур­се па спар­тыў­ных баль­ных тан­цах «Ві­цеб­ская сня­жын­ка» возь­муць удзел тан­ца­валь­ныя ду­э­ты з Бе­ла­ру­сі,

0 1126

Купіце бацькам апавяшчальнік

Ме­на­ві­та пра­фі­лак­тыч­ныя ме­ры да­па­ма­га­юць па­пя­рэдж­ваць тра­ге­дыі на па­жа­рах

0 771

У чаканні зарплаты і… перамен

Су­пра­цоў­ні­кі Ка­мі­тэ­та дзярж­кант­ро­лю Ві<

0 756

Па методыцы французскага акушэра

Ця­жар­ныя жан­чы­ны вы­ка­на­юць пес­ні і аб­мяр­ку­юць каз­кі