Вы тут

БПМ

0 1335

Вырас бюджэт пражытковага мінімуму

Адпаведна, прапарцыянальна змяніліся аднаразовыя дапамогі пры нараджэнні дзяцей.

0 3382

З 1 лютага вырас БПМ

У сувязі са змяненнем БПМ з 1 лютага павялічацца мінімальныя працоўныя і сацыяльныя пенсіі.

0 1326

Павысіліся БПМ, дзіцячыя дапамогі і сацыяльныя пенсіі

З 1 сакавіка павышаны бюджэт пражытковага мінімума ў сярэднім на душу насельніцтва на 3,1% — цяпер ён роўны 1 млн 640 тыс. рублёў.

0 1058

На чу­жо­га спа­дзя­вай­ся, але і сам не агі­най­ся

Дзяр­жа­ва аба­вяз­ко­ва да­па­мо­жа, толь­кі трэ­ба дак­лад­на ве­даць свае пра­вы

0 873

БПМ зноў па­вя­лі­чыц­ца

З 1 жніў­ня бюд­жэт пра­жыт­ко­ва­га мі­ні­му­му ў ся­рэд­нім на ду­шу на­сель­ніц­тва па­вя­лі­чыц­ца на 10,9% і скла­дзе 1 343 420 руб­лёў за