Вы тут

Ган­на Ку­рак

0 961

Адчуй цану часу

Што яшчэ дае сту­дэн­ту пад­пра­цоў­ка?

0 611

Выведзем цэзій на «чыстую ваду»

Якія праб­ле­мы звы­чай­на тур­бу­юць школь­ні­каў у 15-га­до­вым уз­рос­це?

0 960

Як аб'яднаць гуманітарыяў і «тэхнароў»?

З да­па­мо­гай сту­дэнц­ка­га са­ма­кі­ра­ван­ня

0 676

Чым утрымаць маладога спецыяліста ў СВК?

Ці­шы­ня, све­жае па­вет­ра, не­ба, усы­па­нае зор­ка­мі, і спе­лы яб­лык, пад­ня­ты з ра­сіс­тай тра­вы, — ці ж гэ­та не рай?