Вы тут

Ірэ­на Кацяловіч

0 822

Няпросты выбар

Па­да­плё­ка ства­рэн­ня на­цы­я­наль­на­га кі­на­пра­дук­ту

0 702

Жанчына можа займацца ўсім

Тон­кая тэкс­ту­ра све­та­по­гля­ду Ма­ры­ны Ка­пі­ла­вай

0 755

Каханне трыумфуе над абставінамі

У прэм'­е­ры Рус­ка­га тэ­ат­ра

0 846

Летапісы не гараць

Да­ку­мен­таль­нае кі­но: за­каз ці мас­тац­тва?

0 768

Пісьменнікі і іх час

Між­на­род­ны сім­по­зі­ум лі­та­ра­та­раў «Пісь­мен­нік і час» — ад­на з га­лоў­ных па­дзей XXІІ Мін­скай між­на­род­най кніж­най вы­ста­вы-кір

0 935

Аголеная натура як абсалют

Жанр «ню» ад сот­ні жы­ва­піс­цаў

0 1082

П'еро ў лінагравюры

«Заў­сё­ды ў ру­ху» і «Усё сваё на­шу з са­бою» — на ла­ты­ні на­пі­са­на на він­ша­валь­ных паш­тоў­ках Ар­ле­на Каш­ку­рэ­ві­ча, вы­ста­ва які

0 746

Апантаныя «Апантанасцю»

Як фес­ты­валь­ная кі­на­кар­ці­на ўтрым­лі­вае гле­да­чоў

0 748

Падарунак ад вялікага экрана

Шэ­раг ка­ме­дый­ных, па­пу­ляр­ных ня­мец­кіх філь­маў на мо­ве ары­гі­на­ла з суб­тыт­ра­мі па­ка­жуць у кі­на­тэ­ат­ры «Пе­ра­мо­га».

0 1088

Яшчэ раз пра каханне

Тай­ны і яў­ны сэнс ка­мер­цый­на­га ай­чын­на­га кі­но

0 737

Мелодыя дат

Ама­та­ры пра­фе­сій­на-ака­дэ­міч­най му­зы­кі змо­гуць атрым­лі­ваць аса­ло­ду ад свя­та на пра­ця­гу амаль ме­ся­ца.

0 807

Рэ­не­санс пост­са­вец­ка­га кі­но

У кон­курс­най пра­гра­ме кі­на­фес­ты­ва­лю «Ліс­та­пад»