Вы тут

Ірына Асашкевіч

0 498

Змеі мяжу не перапаўзлі

У па­са­жыр­скім цяг­ні­ку «Кі­еў — Санкт-Пе­цяр­бург» мыт­ні­кі знай­шлі жы­вых рэп­ты­лій.

0 605

Пры­піс­кі ў не­ка­то­рых сель­ска­гас­па­дар­чых ар­га­ні­за­цы­ях здзі­ві­лі на­ват спе­цы­я­ліс­