Вы тут

Ка­ця­ры­на Радзюк

0 1344

З майстроў — у лесапатолагі, або Доктар, які лечыць дрэвы

Ці за­дум­ва­лі­ся вы, што ў ле­су, як і ў ча­ла­ве­ка, так­са­ма ёсць свае ўра­чы, якія ста­ран­на вы­ву­ча­юць яго хва­ро­бы і ра­ту­юць ад шк

0 1210

Чым займаюся? Спадарожнікі раблю!

— Ка­ледж мне мно­гае даў, — сцвяр­джае вы­пуск­нік прафесій­на-тэх­ніч­на­га ка­ле­джа Рэс­пуб­лі­кан­ска­га ін­сты­ту­та пра­фе­сій­на

0 1119

Заказнікаў стала больш

З вы­ха­дам па­ста­но­вы Са­ве­та Мі­ніст­раў «Аб рэс­пуб­лі­кан­скіх за­каз­ні­ках», пры­ня­тай 4 лю­та­га, афі­цый­на за­цвер­джа­ны 9 но­вых аса

0 1073

Збор адходаў: разам ці паасобку?

Ці бу­дзем пла­ціць штраф за ня­пра­віль­на зда­дзе­нае смец­це?

0 1083

«Спякотная» педагогіка, або Калі важацтва — назаўжды!

Тра­піць на мо­ра ўлет­ку ма­раць мно­гія сту­дэн­ты.

0 1226

Бібліятэку «зарадзіць» сонца...

Пер­шыя энер­га­эфек­тыў­ныя кро­кі зроб­ле­ны ўжо ў трох ра­ё­нах

0 1001

Трымай «балгарку», рыцар!

Іна­чай не вы­тры­ма­еш цяж­кай до­лі рэ­кан­струк­та­ра...

0 1208

Голас і хуткія ногі, якіх баяцца лісы ды зайцы

У асен­не-зі­мо­вы пе­ры­яд па­лю­юць на ла­ся, ка­зу­лю, але­ня.

0 1180

Тэхналогія і тэхніка стварэння... сям'і,

або Як не за­блу­каць у «трох сос­нах» узаемаадносін

0 722

Ці лёгка забіць «фінансавы гол»?

Ці ве­да­е­це вы пра та­кі фут­бол, у якім не трэ­ба быць вы­дат­ным гал­кі­пе­рам аль­бо на­па­да­ючым?

0 1252

Лэдзі з характарам, або Нашчадкі «Сясцёр вогнішча»

Ка­лі дзяў­чат-гай­даў про

0 1144

Ці можна ў педагагічны... з іракезам?

aбо Што пра гэ­та ду­мае рэк­тар