Вы тут

Крым

0 1183

Знойдзены буйны фрагмент тэракотавай фігуры

Галава барадатага мужчыны, мяркуючы па ўсім, належыць старажытнагрэчаскаму боству.

0 1047

Праз Украіну да Крыма не даедзеш

А за праезд туды праз Расію могуць прыцягнуць да адміністрацыйнай адказнасці.

0 1061

Поль­ская Бал­ты­ка

Сё­ле­та, ка­лі ехаць ад­па­чы­ваць у Крым ры­зы­ку­юць толь­кі са­мыя сме­лыя, мно­гім бе­ла­ру­сам да­вя­ло­ся шу­каць но­выя марш­ру­ты для л

0 1063

Пад­пі­са­ны да­га­вор аб уклю­чэн­ні Кры­ма ў склад Ра­сіі

Прэ­зі­дэнт Ра­сіі Ула­дзі­мір Пу­цін і кі­раў­ні­кі Кры­ма, ся­род якіх стар­шы­ня дзярж­са­ве­та рэс­пуб­лі­кі Ула­дзі­мір Кан­стан­ці­наў і прэм

0 1156

Кры­м аб­вяс­ціў не­за­леж­насць

Пар­ла­мент Крыма аб­вяс­ціў паў­вост­раў не­за­леж­най дзяр­жа­вай.

0 838

Фінансавая ліхаманка

Коль­кі ра­зоў бы­ваў у дзя­цін­стве ў Крыме не мог па­ду­маць, што ён ста­не пры­чы­най та­кіх жорст­к

0 739

Ула­ды Кры­ма ад­мо­ві­лі­ся ад­да­ваць Укра­і­не «Ар­тэк» і ра­до­ві­шчы наф­ты

Ула­ды Кры­ма за­яві­лі аб на­ме­ры вы­вес­ці з пад­па­рад­ка­ван­ня Укра­і­ны між­на­род­ны дзі­ця­чы ла­гер «Ар­тэк».

0 1236

Вяр­хоў­ны савет Крыма пры­няў ра­шэн­не аб ува­хо­джан­ні аў­та­но­міі ў склад Ра­сіі

Вяр­хоў­ны са­вет Кры­ма ўчо­ра пры­няў ра­шэн­не аб ува­хо­джан­ні аў­та­но­міі ў склад Ра­сіі, пе­ра­да­юць ін­фар­ма­генц­твы.

0 698

Крым за­явіў аб пе­ра­хо­дзе на яго бок авія­бры­га­ды

Ва ўра­дзе Кры­ма за­яві­лі аб пе­ра­хо­дзе на бок рэ­гі­я­наль­ных улад 204‑й зні­шчаль­най авія­бры­га­ды ВПС Укра­і­ны, на ўзбра­ен­ні я

0 891

Сонечны Крыт па цане Крыма

Ча­мусь­ці ў на­шым гра­мад­стве іс­нуе стэ­рэа­тып, што, па-пер­шае, па­да­рож­ні­чаць до­ра­га, а, па-дру­гое, са­мы тан­ны ад­па­чы­нак — на