Вы тут

Ла­ры­са Цімошык

0 5063

«Урокі сучаснасці»: як захапіць школьнікаў беларускай літаратурай?

Літаратура — гэта чалавеказнаўства.

0 864

Узрушэнне Рыхтэрам

100-год­дзе вя­лі­ка­га пі­я­ніс­та ад­зна­ча­ец­ца ў Бе­ла­ру­сі

0 920

Не без цара,

або Жорст­кі пра­ві­цель ні пры чым: пры­го­жую дзеў­ку гу­біць зайз­драсць

0 895

Правільная кніга

Га­лоў­ная кні­га ад­на, а ў ёй усё: і лю­боў, і здра­да, і да­ра­ван­не, і зноў лю­боў — з ра­зу­мен­нем, што ча­ла­век сла­бы, але мо­жа ўма­ц

0 860

Рух паводле

Ле­а­на­рда да Він­чы як ча­ла­век-ідэя

0 852

У ззян­ні дыя­мен­таў

«... Якія дыя­мен­ты?» — пе­ра­кон­ва­ла я ся­бе, гар­та­ю­чы кні­гу.

0 842

Майстэрства з малітвай

Су­час­ныя твор­цы асвой­ва­юць роз­ныя тра­ды­цыі пі­сан­ня аб­ра­зоў

0 708

Ад прадзедаў: голас скрыпкі і цымбал

Ве­ра­ні­ка Пра­дзед як спе­цы­яль­ны госць у кан­цэр­це швей­цар­ска­га скры­па­ча Ге­зы Ха­су-Ле­гоц­кі.

0 894

Справа пераканання

Чым пісь­мен­ні­ца Та­і­са Бон­дар кі­ра­ва­ла­ся ў жыц­ці і твор­час­ці

0 1166

Пляцоўка для выказванняў

Так, па сут­нас­ці га­зе­та — та­кая пля­цоў­ка.

0 836

Мадонна

Ча­му адзін воб­раз на­тхняў мас­та­коў у роз­ныя эпо­хі?

0 950

Тэатр, які пачынаецца з вуліцы

У кра­і­не з'я­ві­ла­ся ла­ба­ра­то­рыя, дзе ву­чаць на ву­ліч­ных ар­тыс­таў