Вы тут

маладыя работнікі

0 740

Ма­ла­дым ра­бот­ні­кам — боль­шыя вы­пла­ты па баль­ніч­ных

Прэм'­ер-мі­ністр Бе­ла­ру­сі Мі­ха­іл Мяс­ні­ко­віч пад­тры­маў па­зі­цыю Фе­дэ­ра­цыі праф­са­юзаў Бе­ла­ру­сі ад­нос­на ка­рэк­ці­роў­кі сі­т