Вы тут

Мікалай Хвашчынскі

0 1094

Толькі пачуццяў мала, або Чаго насамрэч хочуць мужчыны і жанчыны?

Сек­су­аль­насць ча­ла­ве­ка рэа­лі­зу­ец­ца ў

0 749

По­ле біт­вы, по­ле пры­цяг­нен­ня…

Якія мі­фы пе­ра­шка­джа­юць нам ра­зу­мець ад­но ад­на­го, каб стаць сек­су­аль­на шчас­лі­вы­мі?

0 495

Іг­рай, гар­мон

Па­вод­ле слоў ура­ча-сек­со­ла­га Мінск­ага га­рад­ско­га псі­хі­ят­рыч­на­га дыс­пан­се­ра Мі­ка­лая