Вы тут

МУС Бе­ла­ру­сі

0 699

Ёсць метады

Па­вод­ле слоў на­мес­ні­ка на­чаль­ні­ка ўпраў­лен­ня пра­фі­лак­ты­кі га­лоў­на­га ўпраў­лен­ня ахо­вы пра­ва­па­рад­ку і пра­фі­лак­ты­кі мі­

0 966

Ча­ла­век — гэ­та гу­чыць год­на

Па іні­цы­я­ты­ве Б

0 787

Эн­ту­зі­яс­ты-цвя­роз­ні­кі

У кра­і­не дзей­ні­ча­юць 70 груп ана­нім­ных ал­ка­го­лі­каў.