Вы тут

На­тал­ля Лубнеўская

0 1010

Бясплатна пракансультавацца з юрыстам

У чац­вер прой­дзе Адзі­ны дзень пра­ва­вой да­па­мо­гі на­сель­ніц­тву.

0 989

Паспець да юбілейнай даты

Рэ­кан­струк­цыя ме­ма­ры­яль­на­га комп­лек­су «Кур­ган Сла­вы» бу­дзе за­вер­ша­на да 1 мая

0 2700

Кубак кавы і... верш, калі ласка!

Паэ­тыч­ныя ве­ча­ры­ны ў ка­вяр­нях збі­ра­юць усё больш мо­ла­дзі

0 981

Перанавучыць залішні персанал і падтрымаць малазабяспечаных

Пры­яры­тэ­там дзяр­жаў­най па­лі­ты­кі ў гэ­тым го­дзе ста­не кло­пат пра лю­дзей, якім аб'­ек­тыў­на па­тра­бу­ец­ца да­па­мо­га

0 1050

Пра «бацькоўскі дзень» і пенсію для даяра

На агуль­на­рэс­пуб­лі­кан­скую «пра­мую лі­нію» Мі­ніс­тэр­ства пра­цы і са­цы­яль­най аба­ро­ны па­сту­пі­ла больш за 500 пы­тан­няў

0 862

Сведкі векавой гісторыі

У Бе­ла­ру­сі жы­ве 568 ча­ла­век, ста­рэй­шых за 100 га­доў

0 725

Не больш за пятнаццаць

Чар­го­вае па­ве­лі­чэн­не мі­ні­маль­на­га пра­цоў­на­га ста­жу ў най­блі­жэй­шы час не пла­ну­ец­ца

0 658

Штраф для беспрацоўных

Дар­ма­е­даў хо­чуць пры­му­сіць раз на год пла­ціць больш за 3,5 міль­ё­на руб­лёў

0 1028

У прыродзе няма сфер, якія нельга даследаваць

На Па­лес­сі і сён­ня ба­чаць ву­жы­на­га ка­ра­ля, а бе­ла­рус­кі лаз­нік — кла­січ­ны пал­тэр­гейст

0 690

Капітал да запатрабавання

Ка­лі на пра­ця­гу трох га­доў пас­ля 18‑год­дзя дзі­ця­ці баць­кі не звер­нуц­ца ў вы­кан­кам, гро­шы пойдуць у бюд­жэт

0 821

«Тут добра, тут нармальна»

Пра­піў дзве ква­тэ­ры, не змаг­ла раз­лі­чыц­ца за па­кой, стра­ці­ла му­жа…

0 1616

Утрымацца на нагах

Амаль кож­ны дзень у траў­ма­пунк­ты па­сту­па­юць лю­дзі з пе­ра­ло­ма­мі па­зва­ноч­ні­ка