Вы тут

На­тал­ля Талівінская

Мабільнасць дзеля новага месца працы
0 843

Мабільнасць дзеля новага месца працы

Сярэдні ўзрост перасяленцаў — 37 гадоў.

0 852

Няхай жыве прыгажосць!

У Мін­ску ўша­на­ва­лі «жан­чын го­да» Бе­ла­ру­сі

0 998

Трымаем вялікі пост:

6 тыд­няў для па­знан­ня ся­бе

0 802

Калі вёска становіцца домам

Коб­рын­ская дзі­ця­чая вёс­ка ад­зна­чы­ла свой двац­ца­ці­га­до­вы юбі­лей.

0 808

Прапусціць праз сябе

Не­аб­ход­ная псі­ха­ла­гіч­ная пад­трым­ка ўсы­на­ві­це­лям і ўсы­ноў­ле­ным бу­дзе аказ­вац­ца па ўсёй кра­і­не

0 913

Заўсёды маладая «Алеся»

У На­цы­я­наль­най біб­лі­я­тэ­цы Бе­ла­ру­сі прай­шоў «круг­лы стол» на тэ­му «Жан­чы­ны Бе­ла­ру­сі: Асо­бы, па­дзеі, ча­со­піс», пры­све­ча­н

0 732

Давер «на провадзе», або Дзе дапамогуць дзіцяці

Яны вы­ра­та­ва­лі ўжо не ад­но дзі­ця­чае жыц­цё. Гэ­тыя лю­дзі вяр­та­юць ве­ру ў ся­бе, ве­ру ў тое, што вый­сце ёсць з лю­бой сі­ту­а­цыі.

0 795

Смак дарослага жыцця

Каб пе­ра­вы­ха­ваць праб­лем­ных пад­лет­каў, трэ­ба не ка­раць, а да­па­маг­чы

0 686

Не баяцца ўзаемадзеяння

У хут­кім ча­се ў на­шай кра­і­не стар­туе пра­ект «Мас­тац­тва — за ін­клю­зію лю­дзей з ін­ва­лід­нас­цю»