Вы тут

Нэ­лі ЗІ­ГУ­ЛЯ

0 1113

«Зорны паход» завітаў у Асіповічы

Сту­дэн­ты і вы­клад­чы­кі ста­ліч­най ВНУ па­ды­ма­юць прэ­стыж на­стаў­ніц­кай пра­фе­сіі

0 1770

Кніга памяці

Для яе хо­цім­скі свя­тар са­браў 11 ты­сяч ім­ёнаў за­гі­ну­лых во­і­наў

0 927

Споведзь... глуханямога

Баб­руй­скі жур­на­ліст, рок-му­зы­кант і жыц­ця­люб Ва­ле­рый Аляк­се­еў — пра фут­бол, му­зы­ку, Грыш­каў­ца і са­праўд­нае шчас­це

0 768

Муж­ная Але­на

Па­дзя­ку за не­па­срэд­ны ўдзел у за­бес­пя­чэн­ні гра­мад­ска­га па­рад­ку на тэ­ры­то­рыі ра­ё­на і га­дзін­нік з гра­ві­роў­кай «За аса­біс­тую

0 838

Яшчэ ад­но жыц­цё мі­нус

Апош­нім ста­ла ку­пан­не ў ра­цэ Сож 17‑га­до­ва­га жы­ха­ра Слаў­га­ра­да.

0 930

Дрыбін запрашае на таржкі, а Чыгірынка — на бард-рыбалку

Вы­бі­раць па­між фес­ты­ва­лем на­род­ных про­мыс­лаў і му­зыч­на-спар­тыў­ным свя­там на бе­ра­зе ва­да­схо­ві­шча ка­ля бы­хаў­скай вёс­кі Ча

0 712

Пад кніж­ным па­ра­со­нам

У Ма­гі­лё­ве пра­цуе чы­таль­ня на свежым паветры

0 1153

Зям­ля ча­кае... спро­шча­ных за­ко­наў

Хто вы­ра­шыць лёс участ­каў, якія пус­ту­юць у сель­скай мяс­цо­вас­ці?

0 825

На­вя­лі па­ра­дак і па­са­дзі­лі сад

Пры­бі­рац­ца пас­ля зі­мы Ма­гі­лёў па­чаў яшчэ не­каль­кі тыд­няў таму, а пад­час рэс­пуб­лі­кан­ска­

0 958

Ама­тар­скае кі­но

З 15 па 18 кра­са­ві­ка ў Ма­гі­лё­ве ад­бу­дзец­ца ІІІ Між­на­род­ны фес­ты­валь-кі­на­ка­а­пе­