Вы тут

Нэ­лі Зігуля

Карэспандэнт «Звязды» паназірала за тым, як у невялікім райцэнтры рыхтуюць зорак біятлона
0 1572

Карэспандэнт «Звязды» паназірала за тым, як у невялікім райцэнтры рыхтуюць зорак біятлона

Адна з выхаванак мясцовай школы — маладая зорка беларускага біятлона Дзінара Алімбекава.

Як у Бабруйску выхоўваюць сапраўдных патрыётаў
0 1195

Як у Бабруйску выхоўваюць сапраўдных патрыётаў

Дэпутаты Палаты прадстаўнікоў азнаёміліся з вопытам арганізацыі работы тутэйшых устаноў адукацыі.

​У Касцюковічах абмеркавалі стварэнне Чарнобыльскай інвестыцыйнай платформы
0 2369

​У Касцюковічах абмеркавалі стварэнне Чарнобыльскай інвестыцыйнай платформы

Ад аварыі на Чарнобыльскай АЭС пацярпела палова раёнаў Магілёўскай вобласці.

0 1079

Бульбакапалка без пашпарта

Кант­ра­банд­ны груз за­тры­ма­ны на мя­жы Ра­сіі з Бе­ла­рус­сю ў ра­ё­не вёс­кі Звян­чат­ка Клі­ма­віц­ка­га ра­ё­на.

0 1113

«Вечная вясна» Вольгі Данілавай

На ча­со­пі­сы Вы­да­вец­ка­га до­ма «Звяз­да» ма­гі­лёў­скія чы­та­чы на­ват зай­ма­юць чар­гу

0 868

Трагедыя ў Шклове

У аг­ні за­гі­ну­лі двух­га­до­вы Глеб, яго дзед і пра­дзед — ве­тэ­ран Вя­лі­кай Ай­чын­най вай­ны.

0 1209

Казкі з дзедавага куфра

У Хо­цім­ску ства­ра­юць п'е­сы, на якіх заўсёды аншлаг

0 1007

Дэпутаты ўсіх Саветаў, яднайцеся!

У Ма­гі­лё­ве збі­ра­юц­ца ства­рыць аса­цы­я­цыю, якая да­па­мо­жа на­род­ным абран­ні­кам ра­зам вы­ра­шаць на­дзён­ныя праб­ле­мы

0 764

Камуналка, разбітыя дарогі, нясвоечасовыя разлікі...

У Ма­гі­лё­ве зноў раз­бі­ра­лі­ся з праб­ле­ма­мі на­сель­ніц­тва

0 708

Ні сала, ні грошай

У Кры­ча­ве за­тры­ма­лі ўкра­ін­цаў, якія вез­лі на про­даж паў­то­ны за­ба­ро­не­на­га пра­дук­ту

0 773

Робата на заказ

Мо­гуць зра­біць у ма­гі­лёў­скім Бе­ла­рус­ка-Ра­сій­скім уні­вер­сі­тэ­це

0 743

У школу — праз інтэрнэт

Ма­гі­лёў­скія вуч­ні рас­пра­ца­ва­лі вір­ту­аль­ны тур па сва­ёй на­ву­чаль­най уста­но­ве.