Вы тут

Ні­на Шчарбачэвіч

0 2028

З іешывы пачынаецца свет

Тэма яўрэйскай спадчыны ў Беларусі вельмі шырокая, адразу пра яе не распавядзеш.

0 1609

Як дэндзі

Ян­ка Ку­па­ла быў са­мым вя­до­мым дэндзі ў бе­ла­рус­кай гіс­то­рыі. Але не пер­шым.

0 1493

«Вернасць» — гэта парука пaмяці...

Па­эт Ізя­слаў Кат­ля­роў пра ня­го­ды вай­ны і са­праўд­ных ге­ро­яў

0 4054

Скарбы з сэрца краіны

Як пры­зваць да ад­каз­нас­ці чор­ных ка­паль­ні­каў?..

0 1093

Вазьмі інтэрв'ю ў дзеда

І атрымай за гэта прыз!

0 3824

9 нашых адрасоў у Вільні

Збі­ра­е­це­ся па­ванд­ра­ваць па Віль­ні?

0 887

Сувязь з Парыжам трымаем праз Еўфрасінню Полацкую

Сён­ня ад­кры­ва­ец­ца «Куль­тур­ны цэнтр Бе­ла­ру­сі ў Фран­цыі»

0 1545

«Беларусь замкавая», а таксама кніжная, казачная і…

Бе­ла­русь — кра­і­на кніж­ная.

0 978

Кніга як сімвал разумення

Сён­ня сваю ра­бо­ту па­чы­нае

0 982

«Шчаўкунок» — на сцэне

«Зор­кай быць ня­прос­та»: ці зра­зу­ме­ем мы гэ­та пад­час кан­цэр­та?

0 1236

Навагоднія ўпрыгажэнні як... у Фабержэ

Калекцыянер пла­нуе ад­крыць па­ста­ян­ны му­зей ёлач­най цац­кі

0 1539

Мінская ткачыха

Пра­гра­міст­ка на пен­сіі ро­біць па­ясы