Вы тут

Павел Маісееў

0 880

Што пе­ра­шка­джае жан­чы­нам ра­біць гэ­та?

За апош­нія 10 га­доў за­хва­раль­насць на зла­я­кас­ныя но­ва­ўтва­рэн­ні вы­рас­ла пры­клад­на на 30