Вы тут

РУП «Бел­пош­та»

0 1550

Хутка, надзейна, даступна...

«Да кан­ца го­да на­шы пен­сі­я­не­ры змо­гуць атры­маць свае пен­сіі ў лю­бым ку­точ­ку кра­і­ны — дз

0 650

…А тэлевізар — у вёску Снежную!

Доб­рая на­ві­на: дня­мі ка­мі­сі­яй у скла­дзе су­пра­цоў­ні­каў рэ­дак­цыі, РУП «Бел­пош­та» і ста­лых чы­та­чоў «Звяз­ды» Ган­ны Іва­наў­ны А