Вы тут

Стыхія

0 706

Сты­хія — спра­ва звы­чай­ная?

Сі­ноп­ты­кі абя­ца­юць спя­ко­ту за 30, а так­са­ма моц­ныя ліў­ні і град

0 1083

Недзіцячыя капрызы

Па­вод­ле мер­ка­ван­няў асоб­ных спе­цы­я­ліс­таў, гла­баль­нае па­цяп­лен­не мо­жа хут­ка скон­чыц­ца