Вы тут

Ула­дзі­мір Лай­коў

0 2222

У НЕБА ПЕХАТОЮ...

Сён­ня Ры­го­ру Ба­ра­ду­лі­ну споў­ні­ла­ся б 80 га­доў

0 632

Ква­тэр «на су­ткі» хут­ка не бу­дзе?

Ін­спек­цыя Мі­ніс­тэр­ства па па­дат­ках і збо­рах па Мін­ску пад­рых­та­ва­ла пра­па­но­ву аб спы­нен­ні ў ста­лі­цы та­ко­га ві­ду дзей­нас­ц