Вы тут

Ве­ра­ні­ка Коласава

Водна-балотныя ўгоддзі краіны аднаўляюцца і эфектыўна выкарыстоўваюцца
0 3130

Водна-балотныя ўгоддзі краіны аднаўляюцца і эфектыўна выкарыстоўваюцца

Гэта робіцца з дапамогай міжнароднага праекта «Ветландс».

0 538

Белая — значыць «чыстая»

Перш чым рэ­куль­ты­ва­ваць мі­ні-па­лі­го­ны, трэ­ба знай­сці, ку­ды дзець ад­хо­ды

0 748

Свя­та ўлю­бё­ных у пры­ро­ду

Заўт­ра ў Ма­зы­ры рас­пач­нуц­ца фі­наль­ныя ме­ра­пры­ем­ствы ХІІ рэс­пуб­лі­кан­ска­га эка­ла­гіч­на­га фо­ру­му — зна­ка­вай па­дзеі для ўсі

0 604

Каб «лёгкія Еўропы» задыхалі напоўніцу

Бе­ла­рус­кія ву­чо­ныя пра­цу­юць над пла­нам вы­ра­та­ван­ня ба­лот

0 919

Но­выя пла­ны для бе­ла­рус­кай пры­ро­ды

За­цвер­джа­ны асноў­ныя стра­тэ­гіч­ныя да­ку­мен­ты па раз­віц­ці сіс­тэ­мы асаб­лі­ва ахоў­ных пры­род­ных тэ­ры­то­рый